ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№388

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   03.07.2017 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 306/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Н.М.Г. чрез процесуалния му представител адв. Д.В. срещу определение № 119/25.05.2017 год по в.гр.д. № 129/2017 год на Окръжен съд Силистра, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 1639/22.05.2017 год срещу постановление от 28.02.2017 год за определяне на начална цена по идзп.д. № 20167670400893 на ЧСИ Г.Г. с рег.№ 767 и район на действие ОС Силистра. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от Н.А.М. е изразево становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Разпоредбата на чл. 435 от ГПК изчерпателно изброява хипотезите, при които действията на съдебния изпълнител подлежат на обжалване.

Частният жалбоподател е взискател по изпълнителното дело. В това си качестно той може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на изпълнителното производство. Определянето на начална цена, от която да започне наддаването, подготвя извършването на публичната продан, но не е изпълнително действие в точния смисъл на думата. Поради това то не подлежи на самостоятелно обжалване. За да определи началната цена съдебният изпълнител назначава вещо лице сгласно чл. 485 във вр. с чл. 468 от ГПК, което изискване е спазено.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че постановеното определение, с което е оставена без разглеждане жалбата, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 119/25.05.2017 год по в.гр.д. № 129/2017 год на Окръжен съд Силистра, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 1639/22.05.2017 год срещу постановление от 28.02.2017 год за определяне на начална цена по идзп.д. № 20167670400893 на ЧСИ Г.Г. с рег.№ 767 и район на действие ОС Силистра.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.