ОПРЕДЕЛЕНИЕ 408

гр. Варна, 19.06.2014г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                             ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 308/14г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на М.И.А. от гр. Велинград, чрез адв. Г. К. срещу определение232/24.04.2014г., постановено по в. гр. д. 266/2014г. по описа на Окръжен съд-Добрич, с което е потвърдено разпореждане от 17.12.13г. за връщане на подадената от М.И.А. жалба вх. № 22961/25.11.13г. по изп.д. № 1633/13г. по описа на ЧСИ Л. Тасева, район на действие ДОС, рег. № 737 при КЧСИ. В частната жалба е посочено, че обжалваното определение е порочно и поради това следва да се отмени.

            В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от К.Г.А. – длъжник по изпълнението, с който моли частната жалба да бъде уважена.

            В дадения срок за отговор на взискателя по изпълнителното дело – „Застрахователен брокер Кредит Ко” ООД, гр. Пловдив, отговор не е постъпил.

            Частната жалба е подадена в срок и е допустима, а по същество неоснователна, поради следното:

На 11.11.13г. е издадено Постановление за възлагане на недвижим имот от ЧСИ Л. Тасева, район на действие ДОС, рег. № 737 при КЧСИ по изп.д. № 1633/13г., с което е възложен на Димитър Великов Димитров изнесения на публична продан подробно описан недвижим имот, собственост на длъжника по изпълнението М.И.А.. Няма доказателства кога това постановление /изпратено на 12.11.13г. от ЧСИ/ е получено от длъжника А., но същата чрез адв. Г. К. на 25.11.13г. е депозирала жалба вх. № 22961 по регистъра на ЧСИ против Постановлението за възлагане. Идентична по съдържание жалба е била изпратена и на ДОС /вх. № 7831/25.11.13г./, която с разпореждане № 2276/27.11.13г. на състав на съда е била изпратена на ЧСИ Л. Тасева за администриране по реда на чл. 436 от ГПК. С две разпореждания - от 25.11.13г. и 28.11.13г.  /идентични по съдържание/, ЧСИ е оставил всяка една от идентичните жалби без движение, давайки указания на жалбоподателя да отстрани допуснатите нередовности в 1-седмичен срок от съобщението – да внесе по сметка на ДОС сума за дължимата ДТ от 25лв., както и по сметка на ЧСИ суми за такси за връчване на преписи от жалбата на насрещните страни и изготвяне на препис от изпълнителното дело; да уточни в какво се състои порочността на атакуваното постановление на ЧСИ, както и да представи доказателства за представителната власт на адв. Г. К.. Съобщението за тези разпореждания са връчени с писмо с обратна разписка на 05.12.13г. На 13.12.13г. /видно от датата на пощенското клеймо/ е изпратено допълнение на жалбата, подадено от адв. Г. К. като представител на М. А., сочейки, че не са спазени процесуалните правила на ГПК за извършване на публична продан, оценката на недвижимия имот е несправедлива и съобщенията са нередовни. Приложено е копие на пълномощно от жалбоподателката в полза на адв. К. и доказателства за заплатени суми. Доказателствата за плащане /кредитен превод на СИБАНК ЕАД/ са с дата 13.12.13г.

С разпореждане от 17.12.13г. ЧСИ е върнал подадената жалба на осн. чл. 262, ал. 2, т. 2, вр. чл. 436, ал. 4 от ГПК поради неотстраняване нередовностите на жалбата в срок.

С обжалваното пред настоящия съд определение ДОС е потвърдил това разпореждане. Съдът намира с оглед на всичко гореизложено, че обжалваното определение е законосъобразно, тъй като при постановяване на разпореждането на ЧСИ от 17.12.13г. за връщане на жалбата са били налице предпоставките на чл. 262, ал. 2, т. 2 от ГПК, тъй като дадения срок за отстраняване на нередовностите е започнал да тече от 05.12.13г. и е изтекъл на 12.12.13г. /работен ден/ и на осн. чл. 64, ал. 1 от ГПК извършеното след срок процесуално действие не може да бъде взето предвид.   

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на М.И.А. от гр. Велинград, чрез адв. Г. К. срещу определение232/24.04.2014г., постановено по в. гр. д. 266/2014г. по описа на Окръжен съд-Добрич, с което е потвърдено разпореждане от 17.12.13г. за връщане на подадената от М.И.А. жалба вх. № 22961/25.11.13г. по изп.д. № 1633/13г. по описа на ЧСИ Л. Тасева, район на действие ДОС, рег. № 737 при КЧСИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: