О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

417

 

гр.Варна,   25   .06.2015 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на двадесет пети юни, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

                           

                                     АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 

Като разгледа ч.гр.д.№ 308 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

 

Производството е по реда на чл.255, ал.2 от ГПК, образувано по молба на адв.И.Д., в качеството й на пълномощник на И.С.Ж. от гр.Варна – за определяне на срок при бавност относно връщане на въззивна жалба вх.№ 21923/29.07.2014 г. срещу решение № 850/6.06.2014 г. по гр.д.№ 3122/2013 г. на Окръжен съд-Варна – Х състав.

Към жалбата за бавност е приложено писмено становище от съдията-докладчик по гр.д.№ 3122/2013 г.

След като прецени доказателствата по делото, Варненският апелативен съд приема, че подадената жалба за определяне на срок при бавност е неоснователна.

Проследявайки действията на съда в тяхната хронология – след постъпване на въззивна жалба вх.№ 21923/29.07.2014 г., настоящата инстанция приема, че съдът е действал при строго спазване на процедурните правила. Въззивниците са отправяли многократни искания до съда: за удължаване на срок, за освобождаване от заплащане на държавна такса по въззивна и по частна жалба, за промяна на адреса на пълномощника им по делото и т.н., по които съдът се е произнасял в рамките на процесуалните си задължения. Фактът, че уведомяването на ответниците по делото е затруднено, не е по вина на съда и не следва да бъде основание за връщане на подадената въззивна жалба. Тъй като след нея е подадена и частна жалба, влизането в сила на определението за освобождаване от заплащане на държавна такса, е предпоставка за произнасяне по искането за връщане на въззивната жалба.

Действително, от постъпването на въззивната жалба е изминала около една година и процесуалното поведение на ответниците е пречка за по-нататъшния ход на процеса по гр.д.№ 3122/13 г. и за евентуалното влизане в сила на постановеното по него решение, но вън от компетенциите на съда е осъществяването на въздействие върху страната относно реализиране на процесуалните й права, гарантирани от ГПК.

С оглед горното, Варненският апелативен съд приема, че молбата по чл.255, ал.1 от ГПК е неоснователна, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ молбата, подадена от адв. И.Д., в качеството й на пълномощник на И.С.Ж. от гр.Варна – за определяне на срок при бавност относно връщане на въззивна жалба вх.№ 21923/29.07.2014 г. срещу решение № 850/6.06.2014 г. по гр.д.№ 3122/2013 г. на Окръжен съд-Варна – Х състав.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: