О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№__406_________

гр.Варна, _27_._06_.2016 г.

 

         ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на __27.06.______  през две хиляди и шестнадесетата година, в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

                                             

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

ч.гр.д.№ 308 по описа за 2016 г. , съобрази:

 

Производството е образувано по реда на чл. 274 ГПК вр. чл. 38 ЗОПДНПИ, по частна жалба на „Б. и.” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 148146820, срещу определение № 379/09.02.2016 год. по ч.гр.д. 273/2016 год. на ОС Варна, с което по чл. 38 ЗОПДНПИ е допуснато обезпечение на бъдещ иск на КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО срещу няколко лица, включително и срещу въззивника „ВИП Б. и.” ЕООД, гр. Варна, с цена на иска 2782855,78 лв., по чл. 63, ал.1 ЗОПДНПИ, чрез налагане на обезпечителни мерки възбрани, запори и т.н., като определението се обжалва само по отношение на наложената възбрана на ПИ с идентификатор 10135.2553.774 с площ от 257 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Р.”.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че имотът е придобит от дружеството изцяло със законни средства. Твърди се, че определението нарушава разпоредбите на чл. 39, ал.1, т.2 ЗОПДНПИ, чл. 66 ЗОПДНПИ, чл. 70 от същия закон, в резултат в нарушение на чл. 3, ал.2 закона. Изложени са подробни съображения в тази връзка. Твърди се, че към момента на придобиване на имота дружеството е разполагало със законни средства да заплати цената му, а К. К. не е била в управлението му. Твърди се, че не е ясно какъв иск обезпечава тази възбрана, което прави определението незаконосъобразно.

Срещу жалбата е постъпило писмено възражение от Комисията, с което жалбата се оспорва изцяло. Твърди се, че са налице всички изискуеми предпоставки за уважаване на молбата. Направен е анализ на доказателствата за имуществото на дружеството. Посочено е, че искът е по чл. 66, ал.2 ЗОПДНПИ.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното определение е допуснато обезпечение на БЪДЕЩ иск на КОНПИ по чл.66, ал.2 ЗОПДНПИ чрез налагане на възбрана върху недвижим имот на дружеството – въззивник, като ЮЛ, което е контролирано от проверявано по закона лице или свързани с него лица.

Обжалваното определение е валидно, допустимо и постановено при наличието на предпоставките на чл. 38 ЗОПДНПИ.

За да се допусне обезпечение на бъдещ иск по специалния закон, следва да са налице съществените елементи от фактическия състав за образуване на производство по ЗОПДНПИ и за допускане на обезпечителни мерки по чл. 391 ГПК – наличие на поне една от четирите възможни наказателноправни предпоставки, посочени в чл. 22-24 на ЗОПДНПИ, значително несъответствие между установените в хода на предварителната проверка и производството до внасяне на искането имуществени активи и нетни доходи по смисъла на Допълнителните разпоредби, обезпечителна нужда и достатъчно убедителни доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че лицето притежава или контролира незаконно придобито имущество. В случая е налице по-особена хипотеза – чл. 66, ал.2 ЗОПДНПИ, в която следва да се съобрази и свързаността на проверяваното лице с ЮЛ – ответник.

От представените по делото писмени доказателства – за собствеността на капитала на дружеството към момента на атакуваната сделка, за самата сделка, за данъчната информация за дружеството, се установява, че бъдещият иск на Комисията е вероятно основателен по отношение на дружеството – жалбоподател, а доводите в частната жалба не са подкрепени от същите доказателства. Установява се, че дружеството е със собственик и управляващ свързано лице с проверяваната К., че липсват доказателства за достатъчно законни средства за придобиване на процесния имот. Има обилна съдебна практика, че договор за наем без доказан произход на средствата за погасяване на наемното задължение не е сам по себе си законен източник. Този факт, впрочем, подлежи на доказване в самото исково производство.

 По отношение на обезпечения иск, същият е идентифициран със страни, предмет и цена, а непосочването на точната му правна квалификация не прави акта на ОС незаконосъобразен.

Налице са условията за допускане на обезпечение на бъдещ иск на Комисията по отношение на дружеството – жалбоподател.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 379/09.02.2016 год. по ч.гр.д. 273/2016 год. на ОС Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: