ОПРЕДЕЛЕНИЕ

410

_12_.07.2017 г., гр. Варна

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.07. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 308 по описа за 2017 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от «Д. 67» ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК ....., гр. София, срещу решение № 613/20.04.2017 год. на ОС Варна по в.гр.д. 596/2017 год., с което: се ОБЕЗСИЛВА постановление от 05.10.2016 г., постановено по изп.д. № 4102 по описа за 2003 г. на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Варна, с което е отказано да бъде възстановена сумата от 3 000 лева, представляваща държавна такса за извършване на публичната продан по молбата на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Г. К.; ПРЕКРАТЯВА се производството по молбата на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Г. К., за възстановяване на сумата от 3 000 лева, представляваща държавна такса за извършване на публичната продан по изп.д. № 4102 по описа за 2003 г. на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Варна.; ПОТВЪРЖДАВА се постановление от 05.10.2016 г., постановено по изп.д. № 4102 по описа за 2003 г. на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Варна, с което е отказано да бъде възстановена сумата от 42 000 лева, представляваща държавна такса за публичната продан в размер на 1,5 % от продажната цена от 2 800 000 лева, сумата от 28 000 лева, представляваща държавна такса за въвод във владение, по молбата на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Г.К.; ПОТВЪРЖДАВА се постановление от 31.01.2017 г., постановено по изп.д. № 4102 по описа за 2003 г. на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Варна, с което е оставена без уважение молба на „Д.67“ ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Г. К., за присъждане на обезщетение за забава в размер на 74 733,64 лева върху сумата от 73 000 лева, съставляваща сбор от платени държавни такси за провеждане на публична продан, изготвяне постановление за възлагане и въвод във владение, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба до датата на плащане.

Твърди се, че решението е недопустимо, че следва да се допусне обжалването му, че е неправилно и незаконосъобразно. Изложени са подробни съображения. Иска се обезсилване на решението и връщане на делото на РС за произнасяне съобразно указанията на ВКС. Евентуално: Иска се отмяна на решението в прекратителната част и връщане за произнасяне по същество, съобразно указания на ВКС. Иска се отмяна в останалта част и уважаване на искането евентуално.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба от 21.10.2016 г. на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Г. К., против постановление от 05.10.2016 г., постановено по изп.д. № 4102 по описа за 2003 г. на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Варна, с което е отказано да бъде възстановена сумата от 73 00 лева, съставляваща сбор от платени държавни такси /42 000 лева – държавна такса за публичната продан в размер на 1,5 % от продажната цена от 2 800 000 лева, 28 000 лева – държавна такса за въвод във владение, 3 000 лева – държавна такса за извършване на публичната продан/, както и жалба от 20.02.2017 г. против постановление от 31.01.2017 г., постановено по същото изпълнително дело, с което е оставена без уважение молба на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Г. К. за присъждане на обезщетение за забава в размер на 74 733,64 лева върху сумата от 73 000 лева, съставляваща сбор от платени държавни такси за провеждане на публична продан, изготвяне постановление за възлагане и въвод във владение, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба до датата на плащане.

В частните жалби страната се позовава на произнасяне на ВКС в определение № 403 от 23.08.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 2422/2016 г. на четвърто гражданско отделение, с което върховният съд е изпратил делото на Районен съд – Варна за разглеждане на подадената молба като такава по член 4б от Закона за държавните такси /ЗДТ/ във връзка с член 499, алинея 1, изречение трето от ГПК. Твърди се недопустимост, евентуално незаконосъобразност, тъй като внесените от купувача са недължимо платени и като такива следва да бъдат върнати.

Производството е образувано първоначално по молба на същото ЕООД в несъстоятелност от 04.03.2015 год. до РС Варна, с която се иска на осн. чл. 499, ал.2 ГПК издаване на изпълнителен лист за същите суми. По тази молба е именно определение № 403 от 23.08.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 2422/2016 г. на четвърто гражданско отделение на ВКС, с което е отменено определение № 72 от 27.01.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 18/2016 г. на Апелативен съд –Варна, и потвърденото с него определение № 3889 от 13.11.2015 г., постановено по т.д. № 1138/2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна, като е изпратено делото на Районен съд – Варна за разглеждане на подадената от „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/ молба с вх.№ 5485 от 04.03.2015 г. като такава по член 4б от ЗДТ във връзка с член 499, алинея 1, изречение трето от ГПК. В определението на ВКС са дадени указания съдът да се произнесе по искането за връщане на недължимо платени суми по сметка на ВРС по ред, аналогичен на този по чл. 83, ал.2 ГПК, т.е. в двуинстанционно производство. В този смисъл твърденията за недопустимост на решението на ВОС и възможността за обжалването му не са от компетентността на ВАпС. Искането по чл. 4б ЗМДТ е разгледано от органа при ВРС, по чиято сметка са внесени сумите, чието връщане се претендира, а именно – СИС при ВРС. ВОС е втора инстанция по контрола върху акта на СИС и неговият акт не подлежи на обжалване, следователно и производството по жалбата в частта й, с която се атакува решението на ВОС по същество, следва да бъде прекратено като недопустимо.

Производството по посоченото дело т.д. № 1138/2015 на ВОС е образувано по искова молба на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/ срещу държавата за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество сума в общ размер на 1 359 621,80 лева, от която сумата от 897 382,92 лева - получена от държавата в качеството й на присъединен чрез АДВ - Варна привилегирован взискател по изп.д.№ 4102/2003 г. по описа на СИС при ВРС; сумата от 3 000 лева, представляваща държавна такса за извършване на публичната продан, заплатена на държавата чрез съдебен изпълнител при ВРС; сумата от 2 800 лева, представляваща държавна такса за вписване на постановлението за възлагане на недвижим имот, заплатена чрез Службата по вписванията – Варна и сумата от 456 438,88 лева, представляваща законната лихва за периода от 15.03.2010 г. до 27.02.2015 г. върху главницата от 897 382,92 лева, както и законната лихва върху главниците от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.

Част от претенцията, която е предмет на т.д.№ 343 по описа за 2015 г. на търговско отделение на ВОС /3 000 лева, представляваща държавна такса за извършване на публичната продан, заплатена на държавата чрез съдебен изпълнител при ВРС/ е предмет и на настоящото производство, поради това то е подлежало на прекратяване на основание член 126, алинея 1 от ГПК и постановлението на ДСИ – на обезсилване. Такива са и изводите на ВОС.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден в прекратителната му част.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 613/20.04.2017 год. на ОС Варна по в.гр.д. 596/2017 год., в частта му, имаща характер на определение, с която се ОБЕЗСИЛВА постановление от 05.10.2016 г., постановено по изп.д. № 4102 по описа за 2003 г. на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Варна, с което е отказано да бъде възстановена сумата от 3 000 лева, представляваща държавна такса за извършване на публичната продан по молбата на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Г. К.; и се ПРЕКРАТЯВА  производството по молбата на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Г. К., за възстановяване на сумата от 3 000 лева, представляваща държавна такса за извършване на публичната продан по изп.д. № 4102 по описа за 2003 г. на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Варна.

В тази му част определението не подлежи на обжалване.

ПРЕКРАТЯВА производство по жалбата на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/, гр. София, представлявано от синдика Г. К. в частта й, с която се атакува решение № 613/20.04.2017 год. на ОС Варна по в.гр.д. 596/2017 год., в частта му с която: 1. се ПОТВЪРЖДАВА постановление от 05.10.2016 г., постановено по изп.д. № 4102 по описа за 2003 г. на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Варна, с което е отказано да бъде възстановена сумата от 42 000 лева, представляваща държавна такса за публичната продан в размер на 1,5 % от продажната цена от 2 800 000 лева, сумата от 28 000 лева, представляваща държавна такса за въвод във владение, по молбата на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Г.К.; 2. се ПОТВЪРЖДАВА  постановление от 31.01.2017 г., постановено по изп.д. № … по описа за 2003 г. на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Варна, с което е оставена без уважение молба на „Д. 67“ ЕООД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Г. К., за присъждане на обезщетение за забава в размер на 74 733,64 лева върху сумата от 73 000 лева, съставляваща сбор от платени държавни такси за провеждане на публична продан, изготвяне постановление за възлагане и въвод във владение, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба до датата на плащане.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок от връчването му на страната пред ВКС в прекратителната част.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: