ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       №390

 

                                      04.07.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 04юли 2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова     

                         Мария Маринова                             

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 309 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на Д.Т.Д., подадена чрез адв. Ф.М., против разпореждане № 484 от 17.05.2017 г., постановено по в.гр.д. № 10/2017 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което е върната касационната му жалба против постановеното по делото решение.

Жалбоподателят е сочил, че обжалваното разпореждане на окръжния съд (неточно посочено като такова за връщане на въззивна жалба) е неправилно – незаконосъобразно (без конкретни оплаквания), като е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд с указания за администриране на жалбата.

Насрещната страна  не е подала отговор на частната жалба.

Независимо, че липсват данни за датата на връчване на обжалваното разпореждане, при положение, че частната жалба е подадена в едноседмичен срок от постановяването му, се налага извода, че същата е депозирана в срока по чл.275 от ГПК. Частната жалба изхожда от надлежна страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 286, ал.2 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане № 484 от 17.05.2017 г., окръжният съд е върнал касационната жалба на Д.Т.Д. против решение № 13/22.03.2017 г., постановено по в.гр.д. № 10/2017 г. по описа на Разградския окръжен съд, след като е преценил, че жалбоподателят не е отстранил нередовностите й, за поправянето на които са му били дадени указания с разпореждане № 445/28.04.2017 г.

Касационната жалба на Д.Т.Д. с вх.№ 1712 от 25.04.2017 г., подадена чрез пълномощника му адв. Ф.М. срещу постановеното от Разградския окръжен съд въззивно решение № 13/22.03.2017 г. по в.гр.д. № 10/2017 г. е била нередовна, тъй като към нея не са били приложени изложение на основанията за допускане до касационно обжалване и платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 30 лв. – нередовности по чл. 284, ал.3, т.1 и т.4 ГПК. С разпореждане  № 445 от 28.04.2017 г. съдът е дал  на жалбоподателя указания за поправяне на посочените недостатъци в едноседмичен срок от съобщаването им с предупреждение за връщане на касационната жалба при неизпълнението им. Съобщението е било връчено редовно на Д.Т.Д. чрез пълномощника му адв. Ф.М. в кантората на същия на 09.05.2017 г. и срокът за поправяне на недостатъците в касационната жалба е изтекъл на 16.05.2017 г. В този срок, нередовностите на касационната жалба на Д.Т.Д. не са били поправени. Затова, касационната жалба е подлежала на връщане на осн. чл. 286, ал.1 ,т.2 ГПК, поради което и обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане на окръжният съд е правилно и следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 484 от 17.05.2017 г., постановено по в.гр.д. № 10/2017 г. по описа на Разградския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: