ОПРЕДЕЛЕНИЕ

87

05__.02.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _05_.02. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА Х.;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

гр. д.31 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.С.Х.,***, срещу решение № 340/17.10.2014 год. на ОС Добрич по в.гр.д. 569/2014 год., в частта му, с която е прекратено производството по делото по жалба вх.№ 17415/16.09.2013 на М.С.Х. срещу действията на ЧСИ Л. Тасева с район на действие ОС Добрич, вписана под № 737 на КСЧИ по изпълнително дело № 20097370400320, изразяващи се в опис на недвижим имот – земеделска земя - в землището на с. Белгун.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че съдът неправилно е приел, че жалбата срещу действията на ЧСИ е подадена от г-жа Х. без нужната за това легитимация. Твърди се, че земеделският имот е придобит от жалбоподателите по наследство и в режим на СИО, както и че г-жа Х. отглежда животни в него. Твърди се, че липсва правно основание да се търси регистрация на г-жа Х. като земеделски производител. Твърди се, че е вписана възбрана върху 1/3 ид.ч. от земеделския имот, а не върху 1/6 ид.ч., което засяга правата на г-жа Х. като трето за изпълнителния процес лице.

Срещу жалбата не е постъпил писмен отговор от насрещните страни ОББ АД, София и ТИХОМИР ХРИСТОВ ТАШЕВ.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното определение е прекратено като недопустимо производството по жалбата на Г-ЖА Х. в качеството й на трето за изпълнителния процес лице срещу опис и възбрана на земеделски имот в изпълнителен процес с взискател ОББ и длъжник Тихомир Ташев.

Насрещната страна в процеса, взискателя ОББ, не е възразил писмено срещу жалбата. Длъжникът е подал също жалба срещу посоченото действие.

ЧСИ Тасева е изразила становище, че е спазвала закона при извършване на действията по изпълнителното дело.

Изпълнителното дело е образувано за парично вземане въз основа на изпълнителен лист срещу длъжника Ташев и Калоян Иванов – длъжници за сумата от 4738,81 лв., главница по договор за банков кредит и акцесорни задължения.

Извършените по това дело действия, които се атакуват, са опис и възбрана на недвижим земеделски имот – 1/6 ид.ч. от нива в землището на с. Белгун. Жалбоподателката е съсобственик в имота, като й е дадена възможност д изрази становище как да се осъществи принудителното изпълнение – върху целия имот или само върху частта на длъжника. Тя се е възползвала от дадената й възможност. Описан е бил целият имот на 30.09.2013 год.

В качеството си на трето за изпълнителния процес лице г-жа Х. може да атакува този опис само, ако заявява собствени права върху имота и то на изрично посочените основания в чл. 435, ал.4 ГПК, а именно ако се намира във владение на описания имот към деня на възбраняването му. Твърдения, че е засегната частта на г-жа Х. и съпруга й с изпълнението са наведени едва в частната жалба, поради което и не следва да се разглеждат. Други относими към хипотезите на чл. 435, ал.4 ГПК основания за абжалване на описа не са наведени от г-жа Х..

Ето защо и съдът приема, че жалбата на г-жа Х. пред ОС Добрич е била недопустима, а производството по нея е подлежало на прекратяване. Такива са и изводите на ОС Добрич, поради което и обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 340/17.10.2014 год. на ОС Добрич по в.гр.д. 569/2014 год., в частта му, с която е прекратено производството по делото по жалба вх.№ 17415/16.09.2013 на М.С.Х. срещу действията на ЧСИ Л. Тасева с район на действие ОС Добрич, вписана под № 737 на КСЧИ по изпълнително дело № 20097370400320, изразяващи се в опис и възбрана на недвижим имот – земеделска земя - в землището на с. Белгун.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: