ОПРЕДЕЛЕНИЕ

98

 

_04_.02.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _04_.02. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 31 по описа за 2016 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.В.В., ЕГН *********, от гр. Добрич, срещу решение  № 342/06.11.2015 год. на ОС Добрич по в.гр.д. 677/2015 год., в частта му с характер на определени, с което е прекратено производството по подадената от С.В.В. жалба срещу действията на ЧСИ Н. Н. № 810 по изп.д. № 346/2011, изразяващи се в изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот от 01.09.2015 год. след на публична продан, без надлежно уведомяване на длъжника за публичната продан. В жалбата се излага, че определението е неправилно и постановено при нарушение на закона. Твърди се, че жалбата до ОС е допустима, тъй като е обоснована по чл. 435, ал.3 ГПК с ненадлежно наддаване, при липса на уведомяване на длъжника по законния ред за насрочването на проданта. Твърди се, че уведомяване по телефона е ненадлежно.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна – «Б. ДСК» АД, гр. София, ЕИК 121830616.  Писмено становище не е представено.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на С.В. срещу постановление за възлагане на недвижим имот след публична продан в изпълнителен процес, в който той е длъжник. Едно от твърденията в жалбата е, че има ненадлежно наддаване, тъй като той не е бил уведомен за проданта. 

В срока по чл. 436, ал.3 от ГПК взискателят по изпълнителното дело «Б. ДСК» ЕАД, не е депозирал писмено становище по жалбата.

Съдебният изпълнител е изложил мотиви по обжалваното действие, съгласно чл.436, ал.3 от ГПК, които сочат на недопустимост и неоснователност на жалбата.

Съобразно т. 8 ТР на ВКС по ТД №2/2013 год., правото на жалба за длъжника в двете хипотези на чл. 435, ал.3 ГПК обхваща само нарушения на процедурата по чл. 489 – чл. 492 ГПК.

В жалбата, подадена пред ОС, се обжалва постановление за възлагане на ЧСИ, без да въведе като основание твърдение за една от възможните хипотези, даващи на длъжника право на жалба срещу този акт на съдебния изпълнител по чл. 435, ал.3 ГПК, а именно: не се твърди ненадлежно извършване на наддаването при публичната продан или съответно възлагането на имуществото по различна от най –високата предложена цена, в които случаи длъжникът може да атакува постановлението за възлагане.

Жалбата пред ВОС, а и жалбата, дала основание за образуване на настоящото производство, сочи като основно нарушение ненадлежно уведомяване на длъжника за публичната продан. Твърдение на тези факти, до каквото и да води то, не представлява твърдение, което да се подведе под нормата на чл. 435 ал.3 ГПК. Формалното посочване на изрази, синонимни на ненадлежно наддаване, не представляват твърдения за правно релевантни факти, въз основа на които се извежда правното основание на искането на страната. Отделно от това, уведомяването по телефона е надлежно.

Жалбата срещу действията на ЧСИ е била недопустима пред ОС, поради което и жалбата срещу прекратителното определение на ОС е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение  № 342/06.11.2015 год. на ОС Добрич по в.гр.д. 677/2015 год., в частта му с характер на определени, с което е прекратено производството по подадената от С.В.В. жалба срещу действията на ЧСИ Н.Н. № 810 по изп.д. № 346/2011, изразяващи се в изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот от 01.09.2015 год. след на публична продан, без надлежно уведомяване на длъжника за публичната продан.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: