ОПРЕДЕЛЕНИЕ 67

гр. Варна,   31.01.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 31/17г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба, подадена от В.С.Ц. от гр. Добрич, против разпореждане № 1520/13.12.2016г. по в.ч.гр.д. № 579/16г. на ОС-Добрич, с което е върната подадената от жалбоподателя частна касационна жалба /именувана неправилно от подателя ѝ „молба”/ с вх. № 7290/29.11.16г. срещу определение № 786/17.11.16г. по същото дело. Изложено е, че като част от настоящата частна жалба следва да се считат и подадените от В. Ц. други негови молби с вх. № 8079/22.12.15г., № 30/05.01.16г. и № 230/14.01.16г. до АпС-Варна. Оспорва се по същество правилността на решението по делото за извършване на делбата. Поддържа се искането за администриране и разглеждане на подадената от Ц. молба за отмяна на влязлото в сила решение по гр.д. № 4275/10г. на РС-Добрич, на осн. чл. 303, ал. 1, т. 2 от ГПК /така в изложението на отговор от 03.01.17г./.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна Г.С.Д..

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

След като с определение № 786/17.11.16г., постановено по в.ч.гр.д. № 579/16г. ДОС е потвърдил разпореждане от 19.07.16г. по гр.д. № 4275/10г. на ДРС, с което е върната на жалбоподателя В.С.Ц. частна жалба вх. № 11028/23.06.16г. срещу разпореждане от 16.06.16г. по цитираното дело на ДРС за оставяне без движение на частна жалба вх. № 10532/15.06.16г. и даване на указания за отстраняване нередовностите на последната, съдът е указал, че определението на ДОС подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

В указания срок В.Ц. е депозирал молба с вх. № 7290/29.11.16г., адресирана до ВКС, в която се сочи, че се поддържа съдържащото се в молби вх. № 8079/22.12.15г. и № 12196/13.07.16г. искане. Изложено е в тази молба, че съделителката – насрещна страна по делото, безотговорно и ненаказуемо продава незаконосъобразно придобито делбено наследствено имущество. Предвид това и поради исканата отмяна на влязло в сила решение № 27/19.06.14г. на осн. чл. 303, ал. 1, т. 2 от ГПК, се иска от ВКС да се уважат молбите на Ц..

С разпореждане № 1454/30.11.16г. съдът е задължил жалбоподателя В.Ц. в 1-седмичен срок от получаване на разпореждането да изпълни изискванията на чл. 284, ал. 1, т. 3 и 4, ал. 2 и ал. 3 от ГПК като с препис за насрещната страна да изложи конкретните основания за неправилност на обжалваното определение и уточни в какво се състои отправеното искане до ВКС; частната касационна жалба и изложението да се приподпишат от адвокат и се представи и пълномощно за приподписването; да се представи мотивирано и обосновано изложение на основанията по чл. 280, ал. 1 от ГПК и да се внесе и представи доказателство за внасянето на сума от 15 лв. по сметка на ВКС. Указано е на жалбоподателя, че при неизпълнение на тези указания в дадения срок, частната му касационна жалба ще бъде върната. Разпореждането е връчено лично на Ц. на 05.12.16г. и на 06.12.16г. същият е депозирал молба с вх. № 7438, в която е посочил, че с определение № 786/17.11.16г. на ДОС се насърчава поредицата от порочни действия подробно посочени от подалия не касационна жалба, а молба вх. № 7290/29.11.16г., с която моли за компетентно становище на ВКС за наличието на основанията по чл. 303, ал. 1, т. 2 от ГПК. Изразено е становище от Ц., че е под неговото достойнство да приеме налаганата му несправедливост и посегателство над личното му имущество било чрез решение № 407/05.11.12г. по в.гр.д. № 548/12г. на ДОС или чрез определение № 786/17.11.16г. по в.ч.гр.д. № 579/16г. на ДОС. Квалифицира като „очебийна преднамереност и тенденциозност, но как да се благодари за това”. Приложена е вносна бележка за внесена ДТ в размер на 15 лв. по сметка на ВКС.

С обжалваното разпореждане № 1520/13.12.16г. съдът е върнал частната касационна жалба вх. № 7290/29.11.16г. на осн. чл. 286, ал. 1, т. 2 от ГПК поради неотстраняване нередовностите на частната касационна жалба.

Настоящият състав на съда напълно споделя извода на ДОС за наличието на хипотезата на цитираната норма на чл. 286, ал. 1, т. 2 от ГПК, тъй като след като са били дадени подробни и точни указания за отстраняване нередовностите на подадената частна касационна жалба /както правилно е квалифицирана молбата с вх. № 7290/29.11.16г., адресирана до ВКС/, касаторът Ц. е изпълнил само едно от указанията – за внасяне и представяне на доказателства за внесена ДТ в размер на 15лв. по сметка на ВКС. Никое от другите указания за изпълнение изискванията на чл. 284, ал. 1, т. 3 и 4, ал. 2 и ал. 3 от ГПК не са били изпълнени. Поради това и обжалваното разпореждане следва да се потвърди.

Настоящото определение не подлежи на последващ инстанционен контрол.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1520/13.12.2016г. по в.ч.гр.д. № 579/16г. на ОС-Добрич, с което е върната подадената от В.С.Ц. от гр. Добрич частна касационна жалба /именувана неправилно от подателя ѝ „молба”/ с вх. № 7290/29.11.16г. срещу определение № 786/17.11.16г. по същото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

След връщане делото на ДРС, същият следва да администрира подадената от Ц. молба за отмяна на влязлото в сила решение по делото.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: