О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

396/06.07.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06. 07.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№310/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от Й.Й.П. в качеството му на ЕТ „Ира-Й.П.”*** против определение №450/04.05.2017г., постановено по в.гр.д.№95/17г. по описа на РОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от Й.Й.П. в качеството му на ЕТ „Ира-Й.П.” жалба про - тив действие на съдебен изпълнител, изразяващо се в извършване на 24.02.2017г. на опис на недвижими имоти по изп.д.№20167620400531 по описа на ЧСИ Д.Д., рег.№762, с район на действие ОС-Разград, поради нейната недопустимост.В жалбата се твърди, че определението в обжалваната му част е неправилно по изложените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и подадената от страната жалба до РОС уважена.

Въззиваемите „Топаз мел”ООД, гр.София и „Топаз трейд”ЕООД, гр.София в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния им представител адв.К.Т. поддържат становище за нейната недопустимост като молят да бъде оставена без разглеждане, евентуално твърдят, че същата е неоснователна и молят определението на РОС в обжалваната му част да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт - чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№95/17г. по описа на РОС е образувано по жалба вх.№1850/06.03.2017г./по описа на ЧСИ/, подадена от Й.Й.П. в качеството му на ЕТ „Ира-Й.П.”*** против действие на ЧСИ Д. Д., рег.№762, с район на действие ОС-Разград, по изп. дело № 20167620400531 - опис на недвижимо имущество, извършен на 24.02.2017г.

В жалбата се твърди, че атакуваното действие е незаконосъобразно предвид следното.Жалбоподателят, длъжник в изпълнителното производство, не е бил над - лежно уведомен за предприетото от ЧСИ изпълнително действие по извършване на опис на недвижимо имущество.Предприетото от ЧСИ действие по събиране на паричната равностойност на заложено имущество само въз основа на извлечение от ЦРОЗ е незаконосъобразно, т.к. в нормата на чл.35 от ЗОЗ е предвидено, че заложният кредитор може да поиска съдействие от СИ за предаване на заложените движими вещи по реда на чл.521 от ГПК, но при липса на издаден изпълнителен лист СИ не може да пристъпва към събиране на равностойността на тези движими вещи по реда на чл.521, ал.2 и ал.3 от ГПК.С действията си по изп.дело ЧСИ Д. Драганов е излязъл извън пределите на лимитативно определените си в закона правомощия като е пристъпил към изпълнение без наличието на годен изпълни -телен титул за събиране равностойността на липсващото заложено имущество, вкл. и неправомерно е присъединил в едно дело няколко отделни извлечения от ЦРОЗ. Извършеният опис няма изискуемото се от чл.484, ал.1 от ГПК съдържание, като не е осъществен и реален достъп до имотите, а е преписано съдържанието от акто -вете за собственост, вкл. за част от тях и грешно.При извършването на описа на имотите, които са съсобствени с трети лица, последните не са установени, не им е съобщено за започналото принудително изпълнение и не им е дадена възможност да заявят претенциите и възраженията си по реда на чл.484, ал.1, т.5 от ГПК.В протокола е посочена началната дата за провеждане на публичната продан, но не е уточнена началната продажна цена в нарушение на чл.484, ал.1, т.4 от ГПК, като така се ограничава правото на защита на длъжника, вкл. и възможността да оспори оценката на описаното имущество.В протокола за опис неправилно са посочени наложените върху имотите ипотеки и възбрани.Предвид изложеното се претендира обжалваното действие да бъде отменено.  

Изп.дело №20167620400531 по описа на ЧСИ Д.Д., рег.№762, е образувано по подадена на 01.08.2016г. молба от „Топаз мел”ООД, гр.София, пред -ставлявано от управителя М.С.С., за образуване на изпълнително производство по реда на чл.35 от ЗОЗ против Й.Й.П. в качест -вото му на ЕТ „Ира-Й.П.”*** въз основа на представено извле -чение от ЦРОЗ за вписано на 28.07.2016г. пристъпване към изпълнение по вписан на 22.04.2016г. договор за залог на 250 тона пшеница, бъдеща продукция от рекол -та 2016г., находяща се в землището на с.Топчии, с.Побит камък, с.Каменово, обл. Разград - 3 040 дка., със залогодател ЕТ „Ира-Й.П.” и заложен кредитор „Топаз мел”ООД и парична сума, за която е учреден залогът - 30 000 евро.

Изпратена е на 05.08.2016г. ПДИ до длъжника, получена на 29.08.2016г., с която същият е уведомен, че дължи предаването на 250 тона пшеница, реколта 2016г. от землището на с.Топчии, с.Побит камък, с.Каменово, обл.Разград - 3 040 дка., зало -жена за обезпечаване вземане в размер на 30 000 евро.Посочено, че в случай на неизпълнение в дадения двуседмичен срок за доброволно изпълнение ще се пристъпи към принудително такова по реда на чл.521 от ГПК като се предаде на взискателя горепосоченото имущество.С протокол от 29.08.2016г. по молба на взис- кателя и длъжника ЧСИ е пренасрочил изпълнителното действие по предаване на движимото имущество за 02.09.2016г.Съгласно съставения протокол от 02.09. 2016г., подписан от ЧСИ и от страните, длъжникът е заявил, че посоченото коли -чество от 250 тона пшеница липсва, т.к. не е реколтирано и, че съгласно фактура № 230/20.04.2016г./аванс пшеница/ е за сумата от 54 848лв., а взискателят е посочил, че иска събиране на равностойността на ненамереното у длъжника количество от 250 тона пшеница, ведно с лихвата върху главницата, считано от 01.08.2016г.С протокола ЧСИ е определил равностойността на ненамереното у длъжника коли - чество от 250 тона пшеница съгласно посочената цена в представеното извлечение от ЦРОЗ в размер на 30 000 евро, като е посочил, че пристъпва към събиране на главницата, ведно със законната лихва върху нея считано от 01.08.2016г., като са признати и направените от взискателя разноски в изп.производство за адв.възнаг -раждение в размер на 2 500лв.Указано е, че постановлението подлежи на обжа -лване в едноседмичен срок, като страните не са го обжалвали в предвидения срок и  същото е влязло в сила.След влизането му в сила ЧСИ е пристъпил към установя -ване притежаваното от длъжника имущество, наложил е възбрани върху недви -жимите му имоти и е пристъпил към принудително изпълнение с изпращане на ПДИ, с които го е уведомил за описите, които ще извършва.

Към изп.дело №20167620400531 е присъединено изп.дело №20167620400532, като по последното взискател е „Топаз трейд”ЕООД, гр.София, представлявано от управителя Я. М. П., с длъжник ЕТ „Ира-Й.П.”, развиващо се по идентичен начин въз основа на представено извлечение от ЦРОЗ за вписано на 28.07.2016г. пристъпване към изпълнение по вписан на 08.06.2016г. договор за залог на 720 тона ечемик, бъдеща продукция от реколта 2016г., находяща се в землището на с.Топчии, с.Побит камък, с.Каменово, обл.Разград - 1890 дка., със залогодател ЕТ „Ира-Й.П.” и заложен кредитор „Топаз трейд”ЕООД и парична сума, за която е учреден залогът - 85 000 евро.ПДИ е получена на 29.08. 2016г. и в протокол от 02.09.2016г. след установяване, че част от количеството ечемик, предмет на залога, не е намерено у залогодателя взискателят е поискал събиране на равностойността на 469, 76 тона ечемик.С протокола ЧСИ е определил равностойността на ненамереното у длъжника количество от 469, 76 тона ечемик съгласно посочената цена в представеното извлечение от ЦРОЗ в размер на 55 457, 78 евро, като е посочил, че пристъпва към събиране на главницата, ведно със законната лихва върху нея считано от 01.08.2016г., като са признати и напра -вените от взисателя разноски в изп.производство за адв.възнаграждение в размер на 3 150лв.Указано е, че постановлението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, като страните не са го обжалвали в предвидения срок и  същото е влязло в сила. 

   На 02.02.2017г. е изпратена ППИ до длъжника със съобщение за насрочен на 24.02.2017г. опис на недвижимите имоти, посочени в съобщението, връчена при условията на чл.50, ал.4 от ГПК на адреса на управление на търговеца.Извършен е опис на 24.02.2017г. като в съставения протокол е посочено, че имотите се оставят във владение на длъжника/същият не е присъствал на описа, но на 24.02.2017г. е подала молба чрез процесуалния си представител да му бъде предоставено копие от изготвения протокол за опис от 24. 02.2017г./.Назначено е вещо лице, което да изготви експертно становище за определяне пазарната стойност на имотите и е посочен период за публична продан 20.03.2017г.-20.04.2017г.Такава е фактически насрочена след изготвяне на заключение от вещото лице и след изготвяне на про -токол за оценка от ЧСИ на 21.03. 2017г., с който и е насрочена публична продан на имотите за периода 03.04.2017г.-03.05.2017г.

В едноседмичен срок от действието длъжникът е подал жалби против извършения опис.

  В нормите на чл.435, ал.2 и ал.3, чл.462, чл.521, ал.3 и чл.527, ал.4 от ГПК са посочени лимитативно действията на съдебния изпълнител, който длъжникът в изпълнителното производство разполага с правото да обжалва.Видно от същите е, че извършването на опис на недвижим имот не попада в обхвата на цитираните разпоредби и следователно не подлежи на самостоятелен съдебен контрол/с изключение на хипотезата, в която се обжалва насочване на изпълнението към несеквестируемо имущество, която в настоящия случай не се твърди от страната/. Извършването на опис и не съставлява отстраняване от имот по см. на чл.435, ал.2 от ГПК, вр. чл.522 от ГПК, предвид което и е ирелевантно дали длъжникът е бил или не е бил надлежно уведомен за насрочения опис/в случая той и е бил надлежно уведомен/.С оглед горното и така подадената жалба до РОС, с която се обжалва действие, неподлежащо на самостоятелно обжалване, се явява недопустима.

При обжалване на действия, неподлежащи на самостоятелно обжалване, съдът не следва да се произнася и досежно наведените твърдения за недопустимост на образуваното изпълнително производство и съответно извършени от СИ такива действия/тези си твърдения страната следва да въведе при обжалване на подле -жащите на обжалване действия, евент. в хипотезите, когато се претендира отговор- ността на СИ за предприети от него незаконосъобразни действия/.Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено, че както в действащата към датата на образуване на изп.производство редакция на чл.35 от ЗОЗ-ДВ, бр.101/10г., така и в сега действащата такава-ДВ, бр.105/16г. е предвидено, че извлечението от ЦРОЗ за вписано пристъпване към изпълнение съставлява пряко извънсъдебно изпълни -телно основание, което обвързва СИ в субективните си и обективни предели и съставлява титулът, въз основа на който се образува изпълнително производство за изпълнение по реда на чл.521 от ГПК за предаване на движими вещи, предмет на вписан особен залог по реда на ЗОЗ.Действително първоначалните действия на СИ се ограничават до изпращане на ПДИ и в случай на липса на доброволно неизпълнение в предвидения в закона срок изземване на заложеното имущество, намиращо се у залогодателя и предаването му на заложния кредитор.По искане на взискателя обаче, ако се установи, че заложената вещ не се намира у длъжника /липсваща, погинала, развалена/, СИ може да пристъпи към събиране на нейната равностойност - така съгласно старата редакция на чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОЗ, а сега чл.35, ал.1 от ЗОЗ, изрично препращащи към чл.521 от ГПК.Предвид това, че размерът на сумата, за която е учреден залогът, е подлежащо на вписване обстоятелство и в извлечението за пристъпване към изпълнение на заложено имущество е посочена сумата, то и СИ пристъпва към събиране на тази сума, т.е. правомощията му да определя равностойност са ограничени до посочване на тази стойност/актът му от своя страна за определяне на равностойността подлежи на обжалване в двуинстанционен  контрол/.След влизането му в сила за събиране на тази равностойност на липсващото заложено имущество се прилагат общите пра -вилата за събиране на парично вземане.            

По изложените съображения съдът приема, че подадената до РОС жалба вх.№ 1850/06.03.2017г. от Й.Й.П. в качеството му на ЕТ „Ира-Й.П.” е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на РОС, определението в обжалваната му част следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №450/04.05.2017г., постановено по в.гр.д.№95/ 17г. по описа на РОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от Й.Й.П. в качеството му на ЕТ „Ира-Й.П.” жалба против действие на съдебен изпълнител, изразяващо се в извършване на 24.02. 2017г. на опис на недвижими имоти по изп.д.№20167620400531 по описа на ЧСИ Д. Д., рег.№762, с район на действие ОС-Разград.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: