Р Е Ш Е Н И Е

№85

гр.Варна, …17 .07.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …17 .07.2019г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: М. МАРИНОВА

                                                                                       РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№311/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена от Д.А.Д. жалба против решение №281/05.03.2019г., постановено по в.гр.д.№392/19г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оста -вена без уважение на осн. чл.463 от ГПК подадената от Д.А. Д.-взискател по изп.дело жалба вх.№12431/12.11.2018г. срещу Разпределение от 17.10.2018г. на постъпили по изп.д. №…. по описа на ЧСИ С. Д., рег.№.., суми от запор върху вземане от трето задължено лице ДФ „Земеделие“, гр.София, в общ размер на 112 846, 63 лв.В жалбата се твърди, че решението е неправилно по изложените с същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отмени извършеното от ЧСИ разпределение.

Въззиваемата страна „Агростандарт-2004”ЕООД, гр.Варна в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържа становище за нейната неоснователност и моли решението на ВОС в обжалваната му част да бъде потвърдено.

Въззиваемите „А.”ООД-в несъстоятелност, гр.Варна  „Банка ДСК”ЕАД, гр.София, „К Б”ЕООД, гр.София и „Инвестбанк”АД, гр.София редовно уведомени, не са  депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№392/19г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по няколко подадени жалби, една от които жалба вх.№12431/12.11.2018г./по описа на ЧСИ/, подадена от Д.А.Д. против действие на ЧСИ С.Д., рег.№… с район на действие ОС-Варна, по изп.дело №… - разпределение от 17.10.2018г. на постъпила сума от запор на вземане от трето за-дължено лице - ДФ „Земеделие”, гр.София, в общ размер от 112 846, 63лв., предявено на 09.11.2018г.В жалбата се твърди, че разпределението е незаконосъобразно, защото е извършено от ЧСИ след постановяване на решение от 21.09.2018г. по т.д.№1742/17г. по описа на ВОС, т.о., с което е открито производство по несъстоятелност за длъжника по изп.дело „Агробулс”ООД и същият е обявен в несъстоятелност.На осн. чл.638, ал.1 от ТЗ образуваните по-рано изпълнителни произ-водства срещу имущество, включено в масата на несъстоятелността, се спират по силата на закона, а вземанията си взискателите следва да предявят в произ -водството по несъстоятелност.Въпреки спряното по силата на закона изпълнително производство, ЧСИ, вместо да предаде на синдика постъпилата по изп.дело сума, е извършил разпределение на същата, без да е компетентен да извършва каквито и да било действия след 21.09.2018г.Не е налице хипотезата на чл.43 от ЗОЗ, т.к. изпълнението се е извършвало по реда на ГПК, а не по реда на ЗОЗ.Извън горното и неправилно цялата сума е отнесена за взискателя „Аг-2004”ЕООД, като ЧСИ не е изследвал дали същият има учреден особен залог по реда на ЗОЗ именно върху постъпилата от ДФ „Земеделие”, гр.София сума.Твърди, че посоченото дружество няма качеството на заложен кредитор по отношение на вземането, за което е извършено разпределение, съответно незаконосъобразно е прието за привилегирован кредитор.Неоснователно и в разпределението са включени дължими такси по т.26 от ТТРЗЧСИ в размер на 3 692, 26лв., т.к. ЧСИ не е бил компетентен да извършва разпределение.Претендира се обжалваното действие да бъде отменено.

Въззиваемата страна „А.-2004”ЕООД в подаденото в срока по чл.436, ал.3 от ГПК възражение по жалбата поддържа становище за нейната неосновател -ност.Останалите въззиваеми не са подали възражение по жалбата.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №20177180400253 е образувано на 03.05.2017г. въз основа на изп. лист от 25.04.2017г., издаден по ч.гр.д.№4753/17г. по описа на ВРС, ХХ състав, с който „А.”ООД, „Полигрейн”ЕООД, З. Д. Ж. и И. В. Т. са осъдени да заплатят солидарно на „Инвестбанк”АД посочените в листа суми, дължими по договор за кредитна линия №8164-62/02.03.2016г.Присъединен по право взискател на осн. чл.458 от ГПК е държавата за публичните задължения на длъжниците, посочени в удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.Присъединен по реда на чл.456 от ГПК взискател е „К Б”ЕООД като кредитор на „Аг”ООД за вземане по изп.лист, приложен по изп.д.201785604011690. Присъединени по право по реда на чл.459, ал.2 от ГПК са ипотекарни и заложни кредитори след насочване на принудителното изпълнение към съответните вещи и вземания.

На 22.06.2016г. е образувано изп. по молба на взискателя Д.А.Д. въз основа на ИЛ, издаден по ч.гр.д.№6828/16г. по описа на ВРС, с който длъжникът „А”ООД е осъден да му заплати посочените в листа суми.Със запорно съобщение, получено в ДФ „Земеделие”, гр.София на 01.07.2016г., ЧСИ е наложил запор върху всички вземания за субсидии на длъжника „Агробулс”ООД до размера на задължението.

На 17.05.2016г. е образувано изп.д /впоследствие продължено от ЧСИ с рег.№.. под №…/ по молба на взискателя Д.А.Д. въз основа на ИЛ, издаден по ч.гр.д.№5114/16г. по описа на ВРС, с който длъжникът „А”ООД е осъден да му заплати посочените в листа суми. Със запорно съобщение, получено в ДФ „Земеделие”, гр.София на 26.05.2016г., ЧСИ е наложил запор върху всички вземания за субсидии на длъжника „Агробулс” ООД до размера на задължението.

На 02.06.2016г. е образувано изп.д.№..впоследствие продължено от ЧСИ с рег.№… под №… по молба на взискателя Д.А.Д. въз основа на ИЛ, издаден по ч.гр.д.№5628/16г. по описа на ВРС, с който длъжникът „А.”ООД е осъден да му заплати посочените в листа суми. Със запорно съобщение, получено в ДФ „Земеделие”, гр.София на 01.07.2016г., ЧСИ е наложил запор върху всички вземания за субсидии на длъжника „А.” ООД до размера на задължението..

На 10.06.2016г. е образувано изп.д.№../впоследствие продължено от ЧСИ с рег.№.. под №.. по молба на взискателя Д.А.Д. въз основа на ИЛ, издаден по ч.гр.д.№6338/16г. по описа на ВРС, с който длъжникът „А.”ООД е осъден да му заплати посочените в листа суми. Със запорно съобщение, получено в ДФ „Земеделие”, гр.София на 13.06.2016г., ЧСИ е наложил запор върху всички вземания за субсидии на длъжника „А.” ООД.

Образуваното през 2017г. дело се разглежда от ЧСИ заедно с горепосочените образувани през 2016г. дела.

Със запорни съобщения, получени в ДФ „Земеделие”, гр.София съответно на 22. 08.2017г. и 28.08.2017г., ЧСИ по изп.д.№..е наложил запор върху всички вземания за субсидии на длъжниците „А.”ООД и „П.”ЕООД до размера на общото задължение.

„Банка ДСК”ЕАД има вписан в ЦРОЗ на 24.02.2016г. особен залог/вписване №2016022402722/ върху бъдещото вземане на „Агробулс”ООД от ДФ „Земеделие”, представляващо очаквани субсидии за подпомагане на земеделските кампании по схемите, подкрепяни и изплащани от ЕФГЗ, ЕЗФРСР и от Държавния бюджет за периода 2016г-2021г., вкл., като обезпечение по сключен договор за кредит.Вписано е в ЦРОЗ пристъпване към изпълнение на 27.12.2016г., на 11.04.2017г. и на 27.06. 2017г.   

„А.т-2004”ЕООД има вписан в ЦРОЗ на 29.06.2016г. особен залог /вписване №2016062901039/ върху бъдещото вземане на „А.”ООД от ДФ „Земеделие”, представляващо вземания за получаване на субсидии по схемата за единно плащане на площ и национално доплащане/СЕПП и НД/ и „Агроекологични плащания” по мярка 214/АЕП/, мярка 10, зелени площи, преразпределителни плащания, протеинови култури и други за кампанията 2015г. и 2016г., съгласно подадени заявления за подпомагане от 15.05.2015г. и 20.04.2016г.Вписано е в ЦРОЗ пристъпване към изпълнение на 07.09.2016г. и на 07.08.2017г.   

Д.А.Д. има вписан в ЦРОЗ на 30.06.2016г. особен залог /вписване №2016063002831/ върху бъдещото вземане на „Агробулс”ООД от ДФ „Земеделие”, представляващо очаквани субсидии за подпомагане на земеделските кампании по схемите, подкрепяни и изплащани от ЕФГЗ, ЕЗФРСР, от Държавния бюджет и АЕП за периода 2016г-2021г.Няма вписано в ЦРОЗ пристъпване към изпълнение по горепосочения особен залог.

Д.Д. е представил и удостоверение по чл.456 от ГПК от 23.01.2018г., издадено по №20167180400496, за присъединяване по изп.д. №….

Други лица имат вписани в ЦРОЗ особени залози върху бъдещи вземания на „П.”ЕООД от ДФ „Земеделие”, представляващи очаквани субсидии, също с вписани пристъпвания към изпълнение, както и има вписани особени залози върху налични и бъдещи вещи/очаквана земеделска продукция/ на двете дружества, с вписано пристъпване към изпълнение.

На 14.08.2018г. ДФ „Земеделие”, предвид наложените запори досежно получава- ните субсидии от „А.”ООД, е превел по сметка на ЧСИ С.Д. сумата от 211 024, 65лв., представляваща според платежното нареждане „зелени 2016г.”, а съгласно уточнение от 24.08.2018г. плащането е по Схема за плащане за селскост -опански практики, които са благоприятни за климата и околната среда/зелени директни плащания/ за кампания 2016г.На 07.09.2018г. „Земеделие”, предвид нало -жените запори досежно получаваните субсидии от „Агробулс”ЕООД, е превел по сметка на ЧСИ С.Д. сумата от 45 778, 82лв., представляваща според платеж -ното нареждане плащане по „СЕПП 2016”.До тримата заложни кредитори са изпра -тени съобщения, че следва да представят извлечение от ЦРОЗ за вписан залог и декларация по чл.10, ал.3 от ЗОЗ за претендирания размер на вземането им.Двете суми са предмет на разпределение от 19.09.2018г., предявено на 21.09.2018г.

С решение №665/21.09.2018г. по т.д.№1742/17г. по описа на ВОС, т.о., вписано в ТР на същата дата, е открито производство по несъстоятелност на „Агробулс”ООД на осн. чл.630, ал.1 от ТЗ.Със същото решение на осн. чл.630, ал.2 от ТЗ дружест -вото е обявено в несъстоятелност, прекратена е дейността му, като и правомо -щията на органите на управление, постановени са обща възбрана и запор върху имуществото му.

На 11.10.2018г. ДФ „Земеделие”, предвид наложените запори досежно получава- ните субсидии от „А.”ООД, е превел по сметка на ЧСИ С.Д. сумата от 84 634, 97лв., представляваща според платежното нареждане „сеитбообр.2016г.” и отново на 10.11.2018г. сумата от 28 211, 66лв. също с основание за плащане „сеит -бообр.2016г.”/вероятно плащане по подмярка „въвеждане на сеитбооращение за опазване на почвите и водите” по Мярка 214 „Агроекологични плащания”/.

Общата сума в размер на 112 846, 63лв. е предмет на извършено на 17.10. 2018г. разпределение от ЧСИ, предявено на 09.11.2018г.Разпределението е само между лицата, вписали особен залог по реда на ЗОЗ върху вземането на „А.” ООД от ДФ „Земеделие”, а именно „Банка ДСК”ЕАД, „А.-2004”ЕООД и Д.А.Д..Прието е, че т.к. „Банка ДСК”ЕАД е изцяло удовлетво -рена с разпределението от 19.09.2018г. на същата не се следва сума.За „Агростан -дарт-2004”ЕООД с вписан следващ по ред залог и дължима сума от 235 726, 16лв. е предвидена цялата постъпила сума с изключение на разноските за способа за изпълнение от 132лв., такса по т.26 от ТТРЗЧСИ в размер на 3 692, 26лв. и банкова такса превод в размер на 10лв. или остатъкът от 109 012, 37лв. е предвиден за това дружество.За Д.Д. е посочено, че сума не следва да се разпределя, т.к. същият не е вписал пристъпване към изпълнение, поради което не може да се удовлетворява извън производството по несъстоятелност.

Основното възражение на жалбоподателя е свързано с обстоятелството, че разпределението е извършено след като е открито производството по несъстоя -телност за длъжника „А.”ООД и същият е обявен в несъстоятелност.Видно от разпоредбата на чл.638 от ТЗ с откриване на производството по несъстоятел -ност се спират /спирането е по силата на закона от датата на решението за откриване на производството/ изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността, с изключение на имуществата по чл.193 от ДОПК, наложените в индивидуалното производство по ГПК запори и възбрани са непротивопоставими на кредиторите от несъстоятелността, недопустимо е налага -нето на нови обезпечителни мерки по реда на ГПК или ДОПК.Нормата обезпечава осребряването на масата на несъстоятелността и разпределението на получените суми да се извърши в рамките и по правилата на търговската несъстоятелност, като производство по универсално принудително изпълнение, в което участват всички кредитори на длъжника, които ще се удовлетворят съобразно привилегиите им по чл.722 от ТЗ, които са различни от тези по чл.136 от ЗЗД, приложим при индиви -дуалното принудително изпълнение по ГПК.Предвидени са обаче няколко изключе -ния в ТЗ от горецитираното общо правило-напр. чл.637, ал.5 и ал.6, т.3 от ТЗ.Пред - видени са изключения и в други закони, уреждащи конкуренцията с производството по несъстоятелност.В настоящия случай приложима е нормата на чл.43 от ЗОЗ, уреждаща посочената конкуренция, както следва: ако заложният кредитор е вписал пристъпване към изпълнение в съответния регистър преди откриване на произ -водството по несъстоятелност, изпълнението му по ЗОЗ не се спира, като синдикът е длъжен да предаде заложеното имущество на заложния кредитор.Ако обаче за залогодателя е открито производство по несъстоятелност преди да е вписано пристъпване към изпълнение, заложният кредитор се удовлетворява в рамите на производството по несъстоятелност така, както се удовлетворяват всички останали обезпечени кредитори/с реален залог или ипотека/.Както „Банка ДСК”ЕАД, така и „А.-2004”ЕООД са вписали в ЦРОЗ пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество преди откриване на производството по несъстоятелност, поради което имат право да се удовлетворят от заложеното имущество независимо от постановеното впоследствие решение от 21.09.2018г. по т.д.№1742/17г. по описа на ВОС, т.о., което удовлетворяване може да стане извън производство по универ -сално принудително изпълнение.Разпоредбата на чл.43, ал.1 от ЗОЗ сочи, че отк -риването на производство по несъстоятелност за залогодателя не спира започна -лото изпълнение по чл.32 от ЗОЗ.Нормата на чл.32 от ЗОЗ урежда общо вписва - нето на пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество, а не конкретно продажбата на заложеното имущество от заложния кредитор по реда на чл.37 и сл. от ЗОЗ, поради което неоснователно се явява възражението на жалбоподателя, че не се спира само изпълнението, което заложният кредитор извършва по реда на ЗОЗ, но не и тогава, когато той получава удовлетворяване от заложеното имущес -тво по ГПК.Следва да се има предвид и, че по силата на чл.10, ал.3 от ЗОЗ/в сегаш- ната му редакция, действаща то 30.12.2016г./ заложният кредитор се явява присъе -динен по право кредитор в изпълнителното производство по ГПК, в което изпълне -нието е насочено върху заложеното имущество.Тези кредитори упражняват правата си въз основа на удостоверение от регистъра за вписан залог и декларация с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на вземането си.Както „Банка ДСК”ЕАД, така и „А.-2004”ЕООД са представили необходимото удосто -верение и декларация.Декларация Д.Д. не е представил.Същевременно и доколкото ЧСИ по искане на Д.Д. чрез запори е насочил принудителното изпълнение по ГПК към получаваните субсидии от „Аг.”ООД, преди „Банка ДСК”ЕАД и „А.-2004”ЕООД да впишат пристъпване към изпълнение с оглед нормата на чл.17, ал.5 от ЗОЗ те е трябвало да се удовлетворят чрез присъе- диняване по изп.дела, по които са наложени запори.Така е уредена конкуренцията и в чл.32а от ЗОЗ.С оглед настъпилото впоследствие откриване на производство по несъстоятелност за залогодателя и т.к. Д.Д. няма вписано до 21.09.2018г. пристъпване към изпълнение за особен залог с вписване №2016063002831, същият не може да се удовлетворява за обезпеченото с него вземане извън производ -ството по несъстоятелност, за разлика от „Банка ДСК”ЕАД и „А.т-2004” ЕООД с вписано пристъпване към изпълнение преди 21.09.2018г., които могат да удовлетворяват обезпечените с тези особени залози техния вземания извън производство по универсално принудително изпълнение чрез изпълнение върху заложеното имущество.Възражението, че „А.-2004”ЕООД няма вписан особен залог върху вземането на залогодателя, което се разпределя, са неоснова -телни, т.к. дружеството има вписан особен залог и върху бъдещото вземане на „Агробулс”ООД от ДФ „Земеделие”, представляващо вземания за получаване на субсидии „Агроекологични плащания” по мярка 214/ АЕП/ за кампанията 2016г. Таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ е определена в съответствие изискванията на посочената норма.

По изложените съображения съдът приема, че направените от Д.Д. възра - жения по изготвеното от ЧСИ разпределение са неоснователни, предвид което подадената от същия жалба се явява неоснователна.Решението на ВОС в частта му, с която подадената от Д.Д. жалба е оставена без уважение, като правилно следва да потвърдено.    

  Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №281/05.03.2019г., постановено по в.гр.д.№392/19г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без уважение на осн. чл.463 от ГПК подадената от Д.А.Д.-взискател по изп.дело жалба вх.№12431/12.11.2018г. срещу Разпределение от 17.10.2018г. на постъпили по изп.д. № по описа на ЧСИ С. Д., рег.№ суми от запор върху вземане от трето задължено лице ДФ „Земеделие“, гр.София, в общ размер на 112 846, 63 лв.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: