ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 382

 

                                   10.06.2016 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 10 юни 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова     

                  Мария Маринова                                   

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 312 по описа на Апелативен съд Варна за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на М.Н.М., подадена чрез адв. М.И. ***, против разпореждане № 188 от 31.03.2016 г., постановено по гр.д. № 81/2015 г. по описа на Силистренския окръжен съд,  В ЧАСТТА, с която е върната въззивната му жалба против решение № 28 от 24.02.2016 г., постановено по същото дело.

Жалбоподателят е настоявал, че разпореждането на окръжния съд в обжалваната му част, досежно връщането на неговата въззивна жалба, е  неправилно, като постановено в нарушение на закона и е молил за отмяната му. Навел е оплаквания, че окръжният съд погрешно, при данни за връчване на преписа от обжалваното решение чрез пълномощника му адв. П. на 14.03.2016 г., приел, че въззивната му жалба, подадена по пощата на 28.03.2016 г., е просрочена.

Насрещната страна – община Дулово е подала писмен отговор, с който е оспорила частната жалба и е настоявала за потвърждаване на обжалваното разпореждане.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК вр. чл. 279 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 262, ал.3 от ГПК, редовна е (жалбоподателят е освободен от внасянето на държавна такса с определение 139/22.05.2015 г. на СОС) и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за основателна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане № 188/31.03.2016 г., Силистренският окръжен съд е върнал, подадената от М.Н.М. и Р. С. Е. въззивна жалба против решение № 28/24.02.2016 г., постановено по същото дело, приемайки че същата е просрочена.

С решение № 28 от 24.02.2016 г., постановено по гр.д. № 81/2015 г. по описа на Силистренския окръжен съд, съдът е отхвърлил, предявените от ищците М.Н.М. и Р. С. Е. искове срещу община Дулово за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от по 100 000 лв. за всеки от тях, вследствие загубата на детето им Х. М. Н., починал на 11.08.2013 г. от удавяне във водоем. По делото двамата са били представлявани от пълномощниците си адвокатите М. И. и К. П..

Постановеното по делото решение е било съобщено поотделно на ищците, като на Р. С. Е. то е било връчено на 09.03.2016 г., а на М.Н.М. - на 14.03.2016 г. и за двамата - получено чрез  адв. Панайотов. Въззивната жалба от ищците, видно от пощенското клеймо на плика, е била подадена на 28.03.2016 г. Срокът за обжалване на решението, съгласно чл. 259, ал.1 ГПК, е двуседмичен и тече от връчването му на страната. За Р. Е., срокът е започнал да тече от 09.03.2016 г., когато й е връчено решението (чрез адв. П.) и е изтекъл на 23.03.2016 г. Това означава, че подадената от нея въззивна жалба (на 28.03.2016 г.) е била просрочена и правилно е била върната от окръжния съд. По отношение на въззивната жалба от М.М., обаче срокът не е изтекъл, защото жалбата му е била подадена в последния ден от него – на 28.03.2016 г. Затова, като е приел, че и въззивната жалба на М.М. е просрочена и е върнал същата, окръжният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен. В този смисъл основателни са оплакванията на настоящия частен жалбоподател.

С оглед изложените съображения, разпореждането на окръжния съд в обжалваната му част следва да бъде отменено и делото – върнато на окръжния съд за продължаване на действията по администриране на въззивната жалба на М.М..

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 188 от 31.03.2016 г., постановено по гр.д. № 81/2015 г. по описа на Силистренския окръжен съд,  В ЧАСТТА, с която е върната въззивната жалба на М.Н.М. против решение № 28 от 24.02.2016 г., постановено по същото дело и ВРЪЩА делото на Силистренския окръжен съд за продължаване на производството по администриране на въззивната му жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ