ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№421./26.06.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 312/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на М. Л.А., , чрез адв. Ж. против определение № 646/22.02.2019г. на ОС – Варна, постановено по в.гр.д. № 131/2019г. с което е оставена без разглеждане подадена от жалбоподателката жалба с вх. № 10874/18.02.2018г. срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 10.12.2018г., издадено по изп.д. № …. по описа на ЧСИ Р. Т., рег. № ...

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение. Сочи се, че след като цената на проданта е определена в противоречие с императивната разпоредба на чл.485 ГПК, като длъжникът е лишен от възможността да контролира това, то означава, че имотът е не е продаден по най-високата цена, което прави жалбата срещу издаденото Постановление за възлагане допустима. Иска се от настоящата инстанция да отмени атакувания съдебен акт и върне делото за произнасяне по същество на жалбата.   

В срока по чл.276 ГПК е постъпил писмен отговор от насрещната страна – взискателят В.П.Б., в който се излага становище за неоснователност на жалбата. Претендира се присъждане на адвокатско възнаграждение за настоящото производство.

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

            Производството по в.гр.д. № 131/2019г. на ОС – Варна е образувано по жалба на М. А. против издадено по изп.д. №…. по описа на ЧСИ Р. Т., рег. № .. Постановление за възлагане от 10.12.2018г. относно имот с идентификатор 10135.2560.236.1.31, при наведени оплаквания, че определената нова начална цена за реализираната публична продан не е била съобщена на длъжника в нарушение на чл.485 ГПК, поради което и извършените последващи действия по публичната продан, в т.ч. и обжалваното постановление за възлагане се явят незаконосъобразни.

            Не е спорно, а това е видно и от материалите по изпълнителното дело, че жалбоподателката има процесуалното качество на длъжник по принудителното изпълнение на задължение за заплащане на подробно посочени в изпълнителния титул суми. Като такава същата е легитимирана да обжалва действията на съдебния изпълнител, но само изчерпателно изброените такива в разпоредбата на чл.435 ал.2 и ал.3 ГПК и на посочените в тези разпоредби основания. В тази връзка, постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само при оплаквания за ненадлежно проведено наддаване в рамките на реализираната публична продан или за възлагане на имота не по най-високата предложена цена. Какво се включва в понятието ненадлежно наддаване е уточнено в задължителните разрешения по т.8 ТР № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС. Защитата на длъжника, при евентуална незаконосъобразност на действия на съдебния изпълнител, подготвящи публичната продан /опис и оценка на имота, респ. определяне на началната цена, насрочване и разгласяване/ е чрез ангажиране имуществената отговорност на съдебния изпълнител на основание чл.441 ГПК, но не и чрез обжалване на тези действия по реда на чл.435 ГПК.

Поради това и законосъобразно окръжният съд е приел, че жалбата срещу насрочването на публичната продан е недопустима.

С оглед на гореизложеното обжалваното пред настоящата инстанция определение следва да бъде потвърдено.

На основание чл.78 ГПК и направеното искане жалбоподателката следва да заплати на насрещната страна сторените за настоящото производство разноски – заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение № 646/22.02.2019г. на ОС – Варна, постановено по в.гр.д. № 131/2019г.

 

ОСЪЖДА М. Л.А., ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ на В.П.Б., ЕГН ********** сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за настоящото производство, на основание чл.78 ГПК.

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.