О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

379

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 08.07.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 313/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Министъра на финансите като представител на Държавата срещу Разпореждане № 643/26.03.2013 год. по в.гр.д. № 44/2013 год. на Окръжен съд Добрич, с което е върната частната жалба срещу определение № 57/22.01.2013, постановено от ДОС по същото дело. Поддържайки доводи за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за администриране на частната жалба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

С определение № 86/15.02.2013 год. по в.ч.гр.д. № 77/2013 год. на Апелативен съд Варна производството по него е прекратено, а делото – върнато на Окръжен съд Добрич за отстраняване на нередовностите на частната жалба.

В изпълнение на това определение ДОС с Разпореждане № 383/20.02.2013 год. е оставил без движение подадената частна жалба от Министъра на финансите и от Директора на ТД на НАП Варна срещу определение № 57/22.01.2013 год по гр.д. № 44/2013 на ДОС. Горното разпореждане е връчено на процесуалния представител на въззивника на 25.02.2013 год. В определения от съда едноседмичен срок, който е изтекъл на 04.03.2013 год. посочените нередовности не са били отстранени. Въпреки това, на 22.03. и 26.03.2013 год. от деловодството на съда са правени опити за установяване на контакт по телефона с процесуалния представител на въззивника, които са били неуспешни. Затова, с разпореждане № 643/26.03.2013 год. съдът постановил връщане на частната жалба.

Разпореждането е правилно и в съответствие с разпоредбата на чл. 279,  вр. 275 ал.2 и чл. 262 ал.2 т.2 ГПК. В случай на неотстраняване в срок на указаните от съда нередовности на жалбата, тя се връща. От доказателствата по делото се установява, че срокът за отстраняването им не е бил спазен.

Не е налице и хипотезата на чл. 64 ГПК, каквато въззивникът поддържа в условия на евентуалност. Възстановяване на срок при условията на чл. 64 ал.3, пр.2 от ГПК не се допуска, когато е било възможно продължаването му по реда на чл. 63 ГПК. В този случай въззивникът, позовавайки се на уважителни причини, е следвало преди изтичането на срока да поиска от съда продължаването му, което не е било сторено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 643/26.03.2013 год. по в.гр.д. № 44/2013 год. на Окръжен съд Добрич, с което е върната частната жалба на Министъра на финансите като представител на Държавата срещу определение № 57/22.01.2013, постановено от ДОС по същото дело.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщавнето му на страната пред ВКС на РБ при условията на чл. 274 ал.3 т.1 във вр. с чл. 280 ал.1 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: