О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

391/05.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. 313/2018 год. по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна въззивна жалба от К.И.Б. срещу определение № 130/14.05.2018 год., постановено по гр. д. № 80/2018 год. на Окръжен съд – гр. Силистра, с което съдът е прекратил производството по делото.

Жалбоподателят излага доводи за неправилност на обжалваното определение поради противоречието му с материалния закон и необоснованост. Счита, че прекратяването на делото представлява отказ от правосъдие. Моли за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото за разглеждане от друг състав.

Не е осъществявана размяна на книжа по частната въззивна жалба, на основание чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК.

Съставът на Апелативен съд – гр. Варна намира, че частната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в срок и от легитимирана страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна, по следните мотиви:

Производството пред Окръжен съд – гр. Силистра е образувано по искова молба на К.И.Б. срещу Й. А. Ф., в която се излагат твърдения за причинени имуществени вреди в размер на 146 лева, представляващи вноска от 10 % по изпълнително дело № ….. по описа на ЧСИ М., рег. № …, с район на действие СГС, както и сумата от 800 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от извършени действия по повод издаването на изпълнителен лист от 29.06.2017 г. /л. 30/ по гр. д. № 15670/2013 г. по описа на СРС.

В исковата молба се излагат подробни твърдения, свързани с издаването на предхождащи изпълнителни листи и извършени проверки по повод подавани сигнали за престъпления.

Предмет на въззивната проверка е определението в обжалваната прекратителна част. Първоинстанционният съд е приел, че исковете са недопустими доколкото се заявяват чужди права, а именно такива на съпругата на ищеца, свързани с водените срещу същата изпълнителни дела.

Въззивният съдебен състав намира, че исковата молба е нередовна доколкото не се установява по какъв начин ищецът е претърпял твърдените имуществени и неимуществени вреди. Подобни указания не са давани от страна на първоинстанционния съд, с оглед уточнение, на които да се преценява допустимостта на предявените искове.

С оглед на горното, обжалваното прекратително определение е преждевременно постановено преди да се даде възможност на ищеца да уточни твърденията си, свързани с причиняването на вредите, като съобрази забраната за предявяване на чужди права в гражданския процес, закрепена в разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ГПК.

Вън от горното, евентуално на ищеца следва да се дадат указания за обосноваване на процесуалната легитимация на ответника, доколкото последният не осъществява кадровата политика на съдиите, от чийто действия се твърди да са настъпили вредите.

Предвид гореизложеното, определението е неправилно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение № 130/14.05.2018 год., постановено по гр. д. № 80/2018 год. на Окръжен съд – гр. Силистра.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд – гр. Силистра за преценка на редовността на исковата молба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.