ОПРЕДЕЛЕНИЕ

368

02.07.2013 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 02.07. през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ИВАН ЛЕЩЕВ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 314 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.Д. ***, срещу разпореждане без № от 28.06.2012 год. по гр.д. 1857/2012 год. на зам. Председател на СГС, с което е оставена без уважение молбата му за освобождаване от такси и разноски на осн. чл. 83, ал.2 ГПК по делото, образувано по искова молба срещу „Домейн Бойар” АД, гр. София с цена на исковете 164624 лева. Направени са оплаквания, че изводът за неоснователност на молбата е необоснован и незаконосъобразен. Твърди се, че са налице изискванията на закона за освобождаване от такси и разноски по делото, тъй като г-н Д. е декларирал, че не притежава средства и имущество за заплащане на дължимата д.т..

Препис от ЧЖ не е връчван, предвид фазата на производството.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред СГС е образувано по искова молба на М.Д. като физическо лице срещу търговско дружество за заплащане на неимуществени вреди в размер на 60000 лв. и имуществени вреди в размер на 104624 лв. от описани в исковата молба търговски отношения между дружеството – ответник и трето за процеса лице, от което г-н Д. първоначално чрез своя фирма – ООД, а впоследствие като физическо лице, е придобил взеване в размер на 205780 лв. към дружеството – ответник по настоящата искова молба. Исковата молба е нередовна, с неясни фактически твърдения. От г-н Д. са представени доказателства за семейното и имуществено състояние на ищеца – декларация, от която е видно, че е разведен и има задължения за издръжка на своя син; притежава възбранен жилищен имот в с. Рударци, няма имущество и доходи. Представени са и две декларации, че г.н Д. няма участие във фирми на територията на РБ.

С обжалваният акт заместник – председателят на СГС е приел, че искането за освобождаване от д.т. е неоснователно.

Съставът на ВАпС приема, че не са налице предпоставките по чл. 83, ал.2 ГПК за освобожаването на ищеца от заплащане на такси и разноски по делото, а именно, не е доказано, че няма средства да ги заплати. Въпреки, че е декларирал, че няма имущество и доходи, по делото са предявени претенции, произтичащи от търговски отношения и става ясно, че г-н Д. към края на 2011 год. е имал участие в търговски дружества, поради което и декларация, че такова участие не е налице, не е достатъчно доказателство за твърдяните обстоятелства относно прекратяването на търговската дейност на г-н Д..

Отделно от тези доводи, исковата молба е нередовна и следва да се проведе процедура по уточняването й по реда на чл. 129 ГПК.

Изводите на настоящата инстанция съвпадат с тези на СГС, поради което и обжалваният акт следва да бъде потвърден.

 Водим от изложените съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане без № от 28.06.2012 год. по гр.д. 1857/2012 год. на зам. Председател на СГС, с което е оставена без уважение молбата му за освобождаване от такси и разноски на осн. чл. 83, ал.2 ГПК по същото дело.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страната с ЧЖ ПРЕД ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: