ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

415

 

Гр.Варна, 25.06.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на двадесет и пети юни 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

 

      ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

         Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.т.д. № 315 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Атлант” ООД, представлявано от А.А. против разпореждане № 1492/22.05.2014 г. /посочено в жалбата като определение/, постановено по гр.д. № 381/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото на основание чл. 129, ал.3 от ГПК. Жалбоподателят е навел оплаквания, че окръжният съд неправилно прекратил производството, преди да е изтекъл предоставения му срок за поправяне на нередовностите в исковата му молба. Настоявал е за отмяна на разпореждането.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Затова, същата се явява допустима. Разгледана по същество, тя е основателна по следните съображения:

С разпореждане № 1211/28.04.2014 г., окръжният съд е оставил без движение исковата молба и е дал на ищеца „Атлант” ООД указания за поправяне на нередовностите й, в едноседмичен срок от получаване на съобщението. Последното е било връчено на 12.05.2014 г., което означава, че срокът е изтекъл в края на деня на 19.05.2014 г. Молбата за поправяне на нередовностите е постъпила в съда на 23.05.2014 г., но същата е била пратена по пощата и носи пощенско клеймо от 19.05.2014 г. Това означава, че същата е била депозирана в последния ден от срока за поправяне на недостатъците на исковата молба, поради което и не е била просрочена.

Като е прекратил производството по делото, преди да е изтекъл предоставения на ищеца срок за поправяне на нередовностите в исковата молба, окръжният съд е процедирал неправилно, поради което постановеният от него акт за прекратяване на производството по делото следва да бъде отменен, а делото - да му бъде върнато за предприемане на следващите процесуални действия по преценката дали с подаденото уточнение са отстранени нередовностите на исковата молба.

Водим от горното, Апелативен съд - Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 1492/22.05.2014 г., постановено по гр.д. № 381/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд и ВРЪЩА делото на същия за продължаване на производството с оглед дадените указания.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: