ОПРЕДЕЛЕНИЕ 418

гр. Варна, 26.06.2014г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                             ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 316/14г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на „ТИН” ЕООД, с ЕИК 103511378 /в несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление: гр. Елена, ул. Иван Момчилов № 36, чрез управителя З.Д. срещу определение939/25.03.2014г., постановено по в. гр. д. 485/2014г. по описа на Окръжен съд-Варна, с което е прекратено производството по делото поради липсата на правоспособност на жалбоподателя. Счита се за незаконосъобразен извода на съда, че решение от 03.06.11г. по гр.д. № 123/10г. на ВтОС, с което е било постановено прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на „ТИН” ЕООД от търговския регистър /ТР/, е влязло в сила на 23.06.11г., както и че независимо от липсата на вписване в ТР, търговеца е загубил правоспособността си, доколкото е престанал да съществува като правен субект. Твърди се, че решение от 03.06.11г. по гр.д. № 123/10г. на ВтОС не е сред обявените актове в ТР и по арг. от 633, ал. 1 от ТЗ не е започнал да тече срока му за обжалване, поради което следва да се приеме, че същото не е влязло в сила. Претендира се отмяна на обжалваното определение и жалбата да бъде разгледана по същество.

В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от „АКВАПАРК БЯЛА” ЕООД, гр. Варна, с който същата се счита за недопустима, а евентуално за неоснователна. Споделя се извода на съда, че жалбата пред ВОС е била подадена от лице без правосубектност, тъй като по партидата на „ТИН” ЕООД, водена в електронния ТР към АВп, е приложено въпросното решение от 03.06.11г. по гр.д. № 123/10г. на ВтОС, с което дружеството е заличено. Решението е вписано, преклузивния срок за възобновяване на производството по несъстоятелност на дружеството, считано от обявяването му в ТР – 08.06.11г., е изтекъл и прекратяването на дружеството е отразено в ТР в графа „несъстоятелност” с № 20110608093555 към което е приложено и решение от 03.06.11г. по гр.д. № 123/10г. на ВтОС. Липсата на обжалване на това решение налага извода, че същото е влязло в сила на 23.06.11г. Претендира се обжалваното определение да бъде потвърдено.

В срок е депозиран и отговор на частната жалба от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София /с предишно наименование „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД/. Сочи се, че решение от 03.06.11г. по гр.д. № 123/10г. на ВтОС е подадено към ТР на 06.06.11г. и е вписано на 08.06.11г. /в отговора вероятно е допусната техническа грешка при изписване на годината/, а срокът за обжалване е изтекъл и решението е влязло в сила на 23.06.11г. В тази връзка формално-техническа е причината за липсата на заличаване на дружеството от ТР – пропуск на администратора на сайта, но това не променя извода за липсата на правосубектност на „ТИН” ЕООД. В тази връзка се счита, че частната жалба следва да се остави без разглеждане. Но и разгледана по същество се счита за неоснователна, тъй като жалбата против действията на СИ е бланкетна и повтаря хипотезата на нормата на чл. 435, ал. 3 от ГПК, без да сочи конкретните нарушения на правилата относно публичната продан поради което правилно е оставена без разглеждане от ВОС. Отделно от горното са изложени аргументи и за неоснователност на самото обжалване против действията на СИ, тъй като всички ипотеки и възбрани върху имота са вписани преди прехвърлянето на имота и последното не е противопоставимо на ипотекарния кредитор, поради което и извършените изпълнителни действия, вкл. и проданта на този имот, са законосъобразни. Обжалването на смяната на пазача на имота пък е недопустимо на самостоятелно основание – това действие на СИ не подлежи на обжалване. Претендира се частната жалба да се остави без разглеждане, а евентуално – без уважение. Претендират се и разноски в настоящото производство.

Останалите насрещни страни не са депозирали отговори на частната жалба.      

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, но е неоснователна поради следното:

Производството пред ВОС е било образувано по жалбата на „ТИН” ЕООД /в несъстоятелност/, гр. Елена, с вх. № 26148/30.10.2013 год. по описа на ЧСИ Даниела Янкова с рег. № 711 с район на действие района на Варненския окръжен съд – ипотекарен гарант и длъжник по изп. дело № 20117110400487 на ЧСИ Д. Янкова – срещу Постановление за възлагане от 11.10.2013 год. по делото, с което е възложен на купувача от публичан продан недвижим имот, а именно: ПИ с идентификатор 10135.2508.717 по КК на гр. Варна, находящ се в гр. Варна, р-н Приморски,, местност „Сотира”, с площ по скица 1101 кв. м., ведно с построена в поземления имот вилна сграда – незавършено строителство – на три етажа, със застроена площ от 117 кв. м. и РЗП от 345 кв. м., съставляваща обект с идентификатор 10135.2508.717.3 по КК на гр. Варна.  С обжалваното определение съдът е приел, че тъй като жалбоподателят не разполага с правоспособност /заличен е в търговския регистър/, то и производството инициирано по неговата жалба е недопустимо и следва да бъде прекратено.

Тъй като предмет на разглеждане в настоящото производство е въпроса за наличието или липсата на процесуална правоспособност на жалбоподателя пред ВОС, то същият се явява „процес относно процеса”, поради което страната, чиято процесуална правоспособност се отрича, може да участва самостоятелно в настоящото производство, което прави частната жалба допустима.

            Съобразно нормата на чл. 26, ал. 1 от ГПК страна по гражданско дело може да е само лице с призната процесуална правоспособност, а последната се определя от правоспособността по материалното право – чл. 27, ал. 1 от ГПК.

От приложеното към делото на ВОС заверено копие на решение от 03.06.11г. по гр.д. № 123/10г. на ВтОС с отбелязване от съда, че е влязло в сила на 23.06.11г., се установява, че на осн. чл. 632, ал. 4 от ТЗ /след като решение № 89/30.04.10г. по същото дело на ВтОС, с което е била обявена неплатежоспособността на „ТИН” ЕООД, гр. Елена, открито е производство по несъстоятелност, прекратена е дейността на предприятието, обявено е дружеството в несъстоятелност и е спряно производството по несъстоятелност на осн. чл. 632 от ТЗ, е влязло в сила на 17.05.10г. и в 1-годишния срок по чл. 632, ал. 2 от ТЗ не е направено искане от длъжника или кредитор за възобновяване на производството по несъстоятелност/, съдът е прекратил производството по несъстоятелност на дружеството и е постановил заличаването му от ТР на АВп.

От извършената справка в електронния ТР на АВп се установява, че горното решение е вписано по партидата на дружеството на 08.06.11г. в 9:35:55ч. и няма данни за неговото обжалване в срока по чл. 633, ал. 1 от ТЗ /а и няма такова твърдение от жалбоподателя/.

Горните обстоятелства налагат извода, че търговското дружество „ТИН” ЕООД, гр. Елена е заличено с надлежен съдебен акт /и е без значение дали самото заличаване е отразено в ТР, тъй като вписването на това обстоятелство няма конститутивно действие/ и от този момент същото е престанало да съществува като правен субект без да е налице правоприемство. Липсата на правосубектност означава и липса на процесуална правоспособност, поради което и законосъобразно ВОС е прекратил производството по делото поради липсата на абсолютна процесуална предпоставка. Определението следва да бъде потвърдено.              

Въпреки отправеното искане за присъждане на разноски от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, поради липсата на доказателства за извършването на такива, разноски по настоящото дело не следва да се присъждат.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „ТИН” ЕООД, с ЕИК 103511378 /в несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление: гр. Елена, ул. Иван Момчилов № 36, чрез управителя З.Д. срещу определение939/25.03.2014г., постановено по в. гр. д. 485/2014г. по описа на Окръжен съд-Варна, с което е прекратено производството по делото поради липсата на правоспособност на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: