ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№413

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    28.06.2016 година                        в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч. гр. д.316/2016 г. по описа на Апелативен съдгр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.И.С. от гр. София срещу разпореждане № 1656/06.01.2016 г. по ч. гр. д. № 1681/2015 г. на Окръжен съд – гр. Варна, с което е върната частна жалба с рег. № 33058/05.11.2015 г., депозирана от В.С., чрез пълномощник.

Частният жалбоподател посочва, че е уведомен за постановеното разпореждане № 12946/22.12.2015 г. по ч. гр. д. № 1681/2015 г. по описа на Окръжен съд - гр. Варна за удължаване на срока при получаване на препис от разпореждане № 1656/06.01.2016 г. по същото дело, с което е  върната частната жалба поради неотсраняване в срок на нередовности по същата. Поради това счита, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и моли за неговата отмяна.

Постъпил е отговор от Областна д. „З.” – гр. Варна, в който са изложени доводи за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението. Претендира заплащането на разноски.

Съставът на Апелативен съд – гр. Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

На 16.12.2015 г. (последния ден преди да изтече срока за отстраняване на нередовността по частната жалба) жалбоподателят подава молба за удължаване на срока, поради липсата на ангажиран адвокат и невъзможност за подробно запознаване с документите по делото. Съдът с разпореждане № 12946/22.12.2015 г. е уважил молбата и е продължил срока с още две седмици на основание чл. 63 от ГПК. Това разпореждане не е връчено на страната. Продълженият срок е изтекъл на 30.12.2015 г. /присъствен ден/, като нередовността по частната жалба не е отстранена. Съответно на 06.01.2016 г. ВОС с разпореждане № 1656 е върнал същата.

Възражението на жалбоподателя, че не му е връчен препис от разпореждането на съда, с което е удължен срокът с две седмици от 16.12.2015 г. до 30.12.2015 г., респ. не е имал възможност да се съобрази с него, е ирелевантно, тъй като не влияе на изхода по частната жалба.

Съгласно изричната разпоредба на чл. 63, ал. 2 от ГПК продълженият срок тече от изтичането на първоначалния, а не от съобщението до страната за определението на съда по молбата по чл. 63 от ГПК. Процесуалният закон не предвижда изрично връчване на съобщение на страната и такова задължение за съда не произтича и от служебното начало на гражданското производство. По силата на чл. 7, ал. 2 от ГПК съдът връчва преписи от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване, какъвто характер разпореждането по чл. 63 от ГПК няма. В този смисъл е константната практика на ВКС /Определение № 147 от 15.03.2012 г. по ч. гр. д. № 84/2010 г. на ВКС, ГК, III г. о., Определение № 385 от 4.10.2010 г. по ч. гр. д. № 374/2010 г. на ВКС, ГК, II г. о., постановени по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК и много други/. В интерес на страната е да следи относно отговора на съда по молбата й за удължаване на срока. След като страната не е имала активно поведение, за да разбере дали е уважена молбата й, респ. до кой момент, последиците от неизпълнението на указанията на съда в указания срок настъпват за нейна сметка.

С оглед изложеното разбиране, обжалваното разпореждане № 1656/06.01.2016 г. на Варненския окръжен съд по ч. гр. д. № 1681/2015 г., с което е върната частната жалба рег. № 33058/05.11.2015 г. е  правилно и следва да бъде потвърдено.

По разноските: В.И.С. следва да заплати на Областна д-я „З.” – гр. Варна разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв, съобразно с представения списък по делото.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1656/06.01.2016 г. по ч. гр. д. № 1681/2015 г. на Окръжен съд – гр. Варна.

ОСЪЖДА В.И.С., ЕГН: **********, адрес: *** да заплати на Областна дирекция „З.” – гр. Варна сумата в размер на 200 лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на препис от същото, пред ВКС на РБ, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:  1.             2.