ОПРЕДЕЛЕНИЕ 365

гр. Варна,     27.06.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 316/18г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на Д.С.Д. *** чрез адв. Ц.С. *** против разпореждане № 3339/15.05.18г. по гр.д. № 2401/17г. на ОС-Варна, с което е върната подадената от Д. частна жалба вх. № 7379/08.03.18г. срещу определение № 499/22.02.18г. по същото дело. Счита се, че разпореждането е незаконосъобразно и постановено при допуснати съществени процесуални нарушения, както и е необосновано, тъй като липсват мотиви. Претендира се неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Тъй като е налице хипотеза, аналогична на тази по чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК, препис от частната жалба не е изпращан на насрещните страни.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването, против обжалваем съдебен акт и при наличието на надлежна представителна власт /данни за оттегляне на пълномощието от страна на ищеца за адв. С. липсват, а и по делото не е налице изявление от последния, че се отказва от представителството на доверителя си/, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Жалбоподателят е ищец по образуваното по негова искова молба първоинстанционното гр.д. № 2401/17г. по описа на ВОС /след изпращането му по подсъдност от ВРС, където е било образувано гр.д. № 15930/17г., ХХ с-в/. След предприемането на действия по посочване цената на предявения иск и по искане на ищеца, съдът е освободил ищеца от задължението за заплащане на такси и разноски по делото на осн. чл. 83, ал. 2 от ГПК – определение № 125/15.01.18г. С определение № 499/22.02.18г., след като е преценил, че ищецът не е изпълнил указанията на съда, дадени с определение № 340/02.02.18г., съдът е прекратил производството по делото на осн. чл. 129, ал. 3 от ГПК.

В предвидения срок е депозирана частна жалба вх. № 7379/08.03.18г. от ищеца чрез процесуалния му представител, насочена против прекратителното определение. С разпореждане № 1844/13.03.18г. съдът я е оставил без движение, указвайки на ищеца-жалбоподател да представи доказателства за внесена ДТ по сметка на ВАпС в размер на 15 лв. и след като е установил, че в дадения срок липсва изпълнение на това указание – постановил обжалваното понастоящем разпореждане.

Както се установи и по-горе, ищецът е бил освободен от такси и разноски по делото още с определение от 15.01.18г. Това освобождаване важи за цялото производство и до настъпването на промяна в декларираните от страната обстоятелства. Поради това и съдът не е следвало да задължава освободената от внасянето на ДТ страна, да внася такава и по частната му жалба от 08.03.18г. Обжалваното разпореждане следва да се отмени и делото да се върне на ВОС за продължаване на съответните действия по администриране на частната жалба.  

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

           

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 3339/15.05.18г. по гр.д. № 2401/17г. на ОС-Варна, с което е върната подадената от Д.С.Д. *** частна жалба вх. № 7379/08.03.18г. срещу определение № 499/22.02.18г. по същото дело.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия действия по администриране на частната жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: