О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№449

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10. 07.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА.

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№316/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Г.К.Г. и Е.К.Г. против определение №222/22.01.2019г., постановено по в.гр.д.№95/19г. по описа на ВОС, гр.о., с което са оставени без разглеждане съответно подадената от Г.К.  Г. жалба вх.№12267/09.05.2018г. против Постановление за възлагане от 28.03. 2018г., издадено по изп.д.№….. по описа на ЧСИ Д.П.-*** действие ОС-Варна, и подадената от Е.К.Г. жалба вх.№13526/22.05.2018г. против Постановление за възлагане от 28.03. 2018г., издадено по изп.д.№…. по описа на ЧСИ Д.П.-*** действие ОС-Варна, и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадените от страните жалби.

Въззиваемите П.Д.К., Д.И.К., Николи -на Р.К. и Т.Р.К. не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт - чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№95/19г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода -дената от Г.К.Г. жалба вх.№12267/09.05.2018г./по описа на ЧСИ/ против действие на ЧСИ Д. П.-*** действие ОС-Варна, по изп.д. №…. - Постановление от 28.03.2018г. за възлагане на недвижим имот, представляващ 7/300 ид.ч. от самостоятелен обект с идентификатор 10135.1504.196.1.2 по КККР, одобрени 2008г., с адм.адрес гр.Варна, бул. ”М.Л.”№31, ет.2, ап.3, с площ от 121 кв.м., при съответни граници по КККР, състоящ се по документ за собственост от три стаи, вестибюл, антре, стълбище, два балкона и изба, ведно с 23, 35% ид.ч. от общите части на сградата и от пра -вото на строеж, върху С. А.К. за сумата от 3 888лв., както и по подадената от Е.К.Г. жалба вх.№13526/22.05.2018г. /по описа на ЧСИ/ против горепосоченото Постановление за възлагане на недвижим имот от 28.03.2018г.В жалбите се излага, че Г.Г. и Е.Г. са братя и единствени наследници по закон на своя баща К. Г. Г., поч. 2012г.Последният е бил собственик, съответно понастоящем те са съсобственици, на втория жилищен етаж от жилищната сграда, находяща се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза”№31, състоящ се от апартамент №3 с идентификатор 10135.1504.196.1.2, от който притежават 293/300 ид.ч., и апартамент №4 с идентификатор 10135.1504. 196.1.3.Тези имоти са били във владение на техния наследодател, а след като той е починал и понастоящем са в тяхно владение.Длъжницата по изп.дело Д.И.К., съгласно н.а.№90/02г., е придобила по дарение 7/300 ид.ч. от апартамент №3, с описание по н.а. като състоящ се от три стаи, вестибюл, антре, стълбище, два балкона и изба, при граници: ап.№4, стълбищна клетка и от двете страни дворно място.Тя никога не е била във владение на недвижимия имот, предмет на н.а.№90/02г.При извършване на публичната продан на 7/300 ид.ч. от ап.№3 е била изготвена некоректна оценка, станала причина да бъдат включени в продавания имот част от апартамент №3 и целият апартамент №4, който е тяхна собственост.Вещото лице не се е съобразило с описанието на имота по н.а., както и не е констатирало неправилното отразяване на имота в представената по изп. дело схема.Поради допуснатата грешка в кадастралната схема, а именно посочването на обект с идентификатор 10135.1504.196.1.2 с граници, които не отговарят на обема и помещенията на апартамент №3, е допуснато на публична продан да бъде изнесен чужд имот - апартамент №4, който никога не е бил собственост на длъжника, т.е. и към момента на налагане на възбраната върху ап.№3.С оглед горното твърдят, че имат качеството на трети лица, към чийто недвижим имот, несобственост на длъжника, е неправилно насочено изпълнението, предвид което претендират обжалваното действие да бъде отменено.Наред с горното излагат и, че неправилно са били отстранени при провеждането на търга на публичната продан.Когато подавали тръжните си документи от канцеларията на ЧСИ ги уведомили, че не са длъжни да внасят задатък.Това заблуждение било извършено тенденциозно с цел да бъдат отстранени впоследствие от проданта.Така единствен участник в търга се оказала С. А. К..Тя не се явила лично, въпреки което в протокола за обявяване на купувач от 23.02.2018г. е вписано, че на същата е пред -ложена по-висока цена за имота с един задатък, а именно 4 266, 34лв., която след трикратно поканване не е приета от нито един от наддавачите - в залата не е имало наддавачи, като горното също опорочава проданта.И предвид гореизложеното претендират обжалваното постановление да бъде отменено.                

Въззиваемата страна П.Д.К. в подаденото по ел.поща в срока по чл.436, ал.3 от ГПК възражение по жалбите поддържа становище за тяхната неоснователност.Въззиваемите Д.И.К., Н. Росе -нова К. и Т.Р.К. не са подали възражение по жалбите.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №…. е образувано на 07.03.2018г. след молба на взискателя по изп.д.№…. по описа на ЧСИ с рег.№…. от 23.02.2018г. за продължаването му от друг ЧСИ.Изп.д.№….. е било образувано на 12.01.2017г. след препращане на изп.д.№…. по описа на ЧСИ с рег. №… на осн. чл.427, ал.2 от ГПК, а последното е образувано на 14.09.2016г. въз основа на изпълнителен лист от 31.08.2016г., издаден по в.гр.д.№303/16г. по описа на ВАпС, гр.о., с който длъжниците Д.И.К., Н.Р.К. и Т.Р.К. са осъдени да заплатят на П.Д. Кав -ръкова, всеки от тях посочените в листа суми.

Принудителното изпълнение е насочено и към притежаван от Д.И.К. недвижим имот съгласно н.а.№90/02г., вписан на 06.03.2002г. обективиращ договор за дарение, сключен с В. А. З., на 7/300 ид.ч. от апартамент №3, находящ се на втори етаж от жилищна сграда с адм.адрес гр. Варна, бул.”М. Л.”№31А, състоящ се от три стаи, вестибюл, антре, стълбище, два балкона и изба, с площ от 121 кв.м., при граници: ап.№4, стълбищна клетка и от двете страни дворно място, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж.Възбрана върху недвижимия имот е вписана в СВ-Варна на 29.03.2017г. като имотът е посочен с идентификатор 10135. 1504.196.1.2 по КККР, одобрени със заповед от 10.11.2008г.Според приложената по изп.д.-л.907 справка по КК на самостоятелен обект в сграда от 20.09.2017г. към посочената дата няма издадена заповед за изменение на КККР, като обект с идентификатор 10135.1504.196.1.2 е с адм.адрес бул.”М. Л.”№31, ет.2, ап.3, с площ от 121 кв.м., при съседни обекти на същия етаж обект с идентификатор 10135.1504.196.1.3.Опис на недвижимия имот е извършен на 20.09.2017г.Достъп до него е осигурен от лице, управител на дружество наемател, ползващо първия и втория етаж от сградата като хостел.Заключение за пазарната оценка на недвижимия имот-апартамент №3 с идентификатор 10135.1504.196.1.2 е изготвено от в.л. на 26.09.2017г.При оценката вещото лице е констатирало, че в сградата са извър -шени основни ремонти и реконструкции и към датата на огледа сградата се експлоатира като хостел с обособени стаи за отдаване под наем и общ санитарен възел на етаж.Имотът е описван и оценяван съобразно схемата му по КККР, а именно попадащите в обекта три стаи от северната част на сградата, коридор, санитарно помещение на етажа и стълбищна клетка.Насрочена е от ЧСИ публична продан за периода 22.01.2018г.-22.02.2018г. с начална тръжна цена 3 783, 74лв.В протоколите на ЧСИ имотът е посочван като 7/300 ид.ч. от обект с идентификатор 10135.1504. 196.1.2, представляващ апартамент №3, находящ се на втори етаж от жилищна сграда с адм.адрес гр.Варна, бул.”М. Л.”№31, състоящ се от три стаи, вестибюл, антре, стълбище, два балкона и изба, с площ от 121 кв.м., ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху двор -ното място.С протокол от 23.02.2018г. за купувач е обявена С. А.- К. за предложената от нея цена от 3 888лв.След внасяне на разликата между предложената цена и внесения задатък от обявения за купувач е издадено на 28.03.2018г. процесното постановление за възлагане.Последното е съобщено на Г. Г. на 02.05.2018г. и на Е. Г. на 15.05.2018г.

Съобщаването на постановлението за възлагане е в качеството им на съсоб -ственици на обект с идентификатор 10135.1504.196.1.2.С к.н.а.№23/06г. техният наследодател К. Г. Г. е признат за собственик по силата на съдебно решение и покупко-продажба на 293/300 ид.ч. от апартамент №3, находящ се на втори етаж от жилищна сграда с адм.адрес гр.Варна, бул.”М. Л.” №31А, състоящ се от три стаи, вестибюл, антре, стълбище, два балкона, с площ от 121 кв.м., както и прилежащо избено помещение без посочен номер в документите за собственост, ведно с 23, 35% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място.Налице е идентичност в описанието на недвижимия имот, за който Г. се легитимират като собственици на 293/300 ид.ч. и това на недвижимия имот, за който длъжникът в изп.производство се е легитимирал като собственик съответно на останалите 7/300 ид.ч. от него.С к.н.а.№25/06г. техният наследодател К. Г Г. е признат за собственик по силата на съдебно решение, наследяване и покупко-продажба и на апартамент №4, находящ се на втори етаж от жилищна сграда с адм.адрес гр.Варна, бул.”М. Л.” №31, състоящ се от стая, кухня, коридор, килер и тоалетна,  с площ от 74, 86 кв.м., както и прилежащо избено помещение, ведно с 13, 70% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, или това е апартаментът, съседен на апартамент №3/целият втори етаж се състои от тези два обекта/, който апартамент съставлява съгласно скицата от 20.09.2017г. обект с идентификатор 10135.1504.196.1.3.

След публичната продан Генови са инициирали производство по чл.53 и сл. от ЗКИР за поправка на твърдени допуснати грешки в схемите на обект с идентикатор 10135.1504.196.1.2 и обект с идентикатор10135.1504.196.1.3, които според обяснителната записка не са отразени коректно.Така се е достигнало до коригиране на схемите на двата обекта на етаж 2, като са запазени тези идентификатори, но са разменени номерата на апартаментите и са променени включените в тях помещения, а именно обект с идентификатор 10135.1504.196.1.2 става апартамент №4, който по КККР има площ от 74, 86 кв.м., ведно с 13, 70% ид.ч. от общите части и се променя конфигурацията му, като спрямо първоначалната такава новият обект заема само североизточната част на стария обект, видно от скицата, приложена на л.8 от делото на ВАпС, а обект с идентификатор 10135.1504.196.1.3 става апарта -мент №3, който по КККР има площ от 121 кв.м., и се променя конфигурацията му, като спрямо първоначалната такава новият обект заема голяма част от стария обект с идентификатор 10135.1504.196.1.2, видно от скицата, приложена на л.8 от делото на ВАпС.Корекциите са видни на скицата проект за изменение на само -стоятелните обекти, послужил за допускане изменение на КККР, извършено със заповед от 11.06.2018г. на началника на СГКК Варна.

За насрочване на публичната продан Г.Г. и Е. Г. в качеството им на съсобственици на недвижимия имот са уведомени надлежно на 12.02.2018г. /съобщения, приложени на л.1112 и л.1114 от изп.дело/.Всеки от тях е подал над -давателно предложение в запечатан плик за участие в проданта, входирани в СИС при ВРС, съответно с вх.№156/22.02.2018г. и вх.№157/22.02.2018г.С протокола от 23.02.2018г. за обявяване на купувач ПЧСИ е приел, че двете наддавателни пред -ложения са невалидни, т.к. и по двете не е внесен задатък.До констатациите на ПЧСИ са положени подписите на Е.Г. и Г.Г..

Жалбоподателите не оспорват констатираното от ПЧСИ обстоятелство, че не са внесли задатък за участие в проданта.Твърденията за умишлено заблуждаване от ЧСИ, че не следва да внасят задатък са недоказани, а наред с горното и видно от обявлението за насрочване на проданта е, че изрично е посочено, че за участие в проданта се внася задатък в размер на 10% от началната тръжна цена по посо -чената в обявлението сметка на ЧСИ.

Съгласно нормата на чл.435, ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.Жалбоподателите Г., макар и подали наддавателни предложения, не са лица, които са внесли задатък, предвид което и не са легитимирани да обжалват постановлението за възлагане в качес -твото си на участници в публичната продан.На следващо място Г. твърдят, че обжалват постановлението за възлагане в хипотезата на чл.435, ал.4 от ГПК, т.к. са трети лица, чийто имот, несобствен на длъжника, е бил възложен на купувача от проданта.Безспорно Генови са трети за изпълнителното производство лица.Пред - ставените титули за собственост ги легитимират като съсобственици/общо с квота 293/200 ид.ч./ на обект с идентификатор 10135.1504.196.1.2 до преди изменението на КККР от 11.06.2018г., представляващ до тогава апартамент №3 с площ от 121 кв.м., от който длъжникът в производството Д.К. според представения за нея титул за собственост притежава останалите 7/300 ид.ч., предмет на принудителното изпълнение.Генови са собственици/при равни квоти/ и на съседния нему апартамент №4 с площ от 74, 86 кв.м. и идентификатор 10135.1504.196.1.3 до преди изменението на КККР от 11.06.2018г.Дали при изготвяне на КККР през 2008г. е била допусната грешка или не при съставяне на скиците схеми за двата обекта в настоящото производство не може да бъде установено, но безспорно купувачът от публичната продан би придобил това, което длъжникът е притежавал, независимо от това дали е правилно или неправилно отразено в схемата на обекта, доколкото недвижими имот се индивидуализира със своите граници и площ, посочени в титула за собственост.Факт е, обаче, че до преди подаването на жалби против постановлението за възлагане, Г. са узнали за насочване на изпълнението върху недвижимия имот, индивидуализиран от ЧСИ в обявлението за проданта и във всички тръжни книжа като 7/300 ид.ч. от обект с идентификатор 10135.1504.196.1.2, представляващ апартамент №3, находящ се на втори етаж от жилищна сграда с адм.адрес гр.Варна, бул.”Мария Луиза”№31, състоящ се от три стаи, вестибюл, антре, стълбище, два балкона и изба, с площ от 121 кв.м., ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, като узнаването е най-късно към 12.02.2018г., когато са уведомени за насрочването на публична продан /фактически узнаването е вероятно и по-рано с извършване на описа в присъствието на техен наемател/.Те не са обжалвали действията на ЧСИ по насочване на изпълнението, а напротив са подали заявление за участие в публичната продан като са искали да закупят ид.ч., собственост на длъжника.Едва след като са подали искане в СГКК Варна след публичната продан за изменение на КККР въз основа на което са променени номерата на двата апартамента на втория етаж от сградата, площите и конфигурацията им, считат, че е продаден имот, несобствен на длъжника.Срокът за обжалване от трето за изп.производство лице на насочване на изпълнението върху недвижим имот, негова собственост, а не на длъжника за парично вземане, тече от узнаването, или в случая за Г. от 12.02.2018г. и е изтекъл много преди подаването от тях на жалби.Извън горното съдът счита и, че нормата на чл.435, ал.3 от ГПК е специална и тази на чл.435, ал.4 от ГПК не може да намери приложение при обжалване на постановлението за възлагане.По отношение на последното законодателят е изброил лимитивно кръга на лицата, които са процесуално легитимирани да го обжалват, и основанията, поради които може да се обжалва, като този кръг не може да бъде разширяван.Ако третото лице не се защитило с обжалване насочване на изпълнението по реда на чл.435, ал.4 от ГПК, касателно всички действия на СИ от възбраната и описа до издаване на постановлението за възлагане, то не може да обжалва самото постановление за възлагане на това основание предвид специалната норма на чл.435, ал.3 от ГПК /така, както и длъжникът не може да обжалва постановлението за възлагане с твърдения за насочване на изпълнението върху несеквестируемо имуществото/, като за него остава открит пътят за искова защита.С оглед горното съдът приема, че и в посоченото качество жалбите на Г. се явяват недопустими.Образуваното по тях производство пред ВОС подлежи на прекратяване.           

Предвид съвпадане крайните изводи на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалвано определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №222/22.01.2019г., постановено по в.гр.д. №95/19г. по описа на ВОС, гр.о.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: