О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

413

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на  24.06.2014 год.в състав :

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.г.д. № 317/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, т.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Постъпила е молба за определяне на срок при бавност от И.М.В., в която се излагат оплаквания, че Окръжен съд Варна не е придвижил до ВКС на РБ молбата й за прогласяване нищожността на решенията по гр.д. № 4575/2010 год на ВРС и в.гр.д. № 5/2014 та ВОС. С действията си ВОС преграждал пътя на разглеждане на молбата й.

След обстоен преглед на документите по делото и обясненията, дадени на осн. чл. 255 ал.2 от ГПК, апелативният съдия констатира следното:

След постановяване на решението по в.гр.д. № 5/2014 на ВОС е постъпила молба Вх.№ 10935/11.04.2014 год от И.В., адресирана до ВКС на РБ, с искане за прогласяване нищожността на решенията по гр.д. № 4575/2010 год на ВРС и в.гр.д. № 5/2014 на ВОС. С отделна молба Вх.№ 10937 от същата дата молителката е представила изложение на основанията за прогласяване на нищожността с оглед приложението на чл. 280 ал.1 от ГПК.

В деня на постъпване на молбите – 11.04.2014 год с разпореждане на Окръжен съд Варна делото е изпратено на ВКС на РБ, който с разпореждане от 25.04.2014 год е върнал същото за администриране на касационната жалба.

След изискване на делото от Районен съд Варна, с определение № 1558/29.05.2014 год ВОС е върнал подадената касационна жалба срещу решението на осн. чл. 286 ал.1 т.3 от ГПК.

Това определение на въззивния съд не е обжалвано. Вместо това е подадена молба вх.№ 16959/11.06.2014 год за определяне на срок при бавност, адресирана до ВКС на РБ. В деня на подаване на молбата същата е била изпратена на ВКС на РБ, но е върната на въззивния съд за изпълнение разпоредбата на чл. 255 ал.2 от ГПК.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че молбата е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Подадената молба Вх.№ 10935/11.04.2014 год от И.В. е била изпратена на ВКС на РБ в деня на подаването й. Въпреки формулираното искане за прогласяване нищожност на съдебни решения, ВКС е приел с оглед съдържанието й, че тя представлява касационна жалба срещу въззивното решение по гр.д. № 5/2014 на ВОС. Поради това молбата е била върната на същия съд за администрирането й като касационна жалба. В изпълнение на дадените указания Окръжен съд Варна приел, че решението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 280 ал.2 от ГПК, поради което върнал жалбата. Това определение на съда е постановено в разумен срок. Не е налице неоснователно забавяне на делото, а страната е могла да се защити като обжалва разпореждането за връщане на жалбата, което свое право тя не е упражнила.

Водим от горното апелативният съдия

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 16959/11.06.2014 год, подадена от И.М.В., с която е поискано определяне на срок при бавност във връзка с администрирането и изпращането на ВКС на РБ на молбата й под № 10935/11.04.2014 год.

Определението е окончателно.

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: