П Р О Т О К О Л

10.08.2017 г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение на десети август две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

СЕКРЕТАР ВИОЛЕТА ТОДОРОВА

 

сложи за разглеждане докладваното от председателя на състава в.гр. дело № 317 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.08 часа се явиха:

 

Въззивникът ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ“ АД с представляващ А.Л.Ш., нередовно призован, представлява се от адв.С. С., редовно преупълномощена от адв.З.Ж. и приета от съда от днес.

Въззиваемата страна „ГЕОРЕКС“ ЕООД гр.Варна, с представляващ Г.И.Г., нередовно призована, представлява се от адв.И.И., редовно упълномощена и приета от съда от първата инстанция.

 

АДВ.С.: Да се даде ход на делото. Не правя възражение за нередовното призоваване.

 

АДВ.И.: Да се даде ход на делото. Не правя възражение за нередовното призоваване.

 

Съдът не намира процесуални пречки по хода на делото, с оглед направените изявления на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА И ПОСТЪПИЛИЯ ПИСМЕН ОТГОВОР

 

            Настоящото производство е образувано по въззивната жалба на „ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД, гр. Варна чрез адв. Зл. Ж. *** против решение № 331/10.03.17г., постановено по гр.д. № 1022/16г. на ВОС, в частите, с които въззивникът е осъден:

         -да предаде на ГЕОРЕКС ЕООД, ЕИК № 103138655, гр. Варна, владението върху движима вещ: Трипостов център за измиване на самообслужване № BG161PO003-2.1.10/TMy-02-7/Su-01", представляващ галванизирана метална конструкция с дъговиден покрив: метална рамка с поликарбонови плоскости с обособени 3 бр. клетки, включващ: машина за закупуване на жетони и продажба на клиентски карти; основен модул Управление и контрол; помпа за високо налягане - 3 бр. Plunger pump CAT 350, омекотител - марка Pantair Int. Ser. № 1302-3392490-009, система за реверсивна осмоза - марка Cantoni Ser. № 12152230, защита от замръзване с температурен сензор и контролно реле и помпа "LOWARA-2 НМР/A" – 1 бр.; импулсни помпи модел "Pro Minent" – 3 бр., хидрофорни помпи "LOWARA-BGM7/A" – 2 бр. в комплект с пластмасови съдове, бойлер 500 л. марка "Елдом", табла за управление, инкасо процедура на колонка с двупостова прахосмукачка, намираща се в имот в гр. Варна, ул. "Александър Дякович" № 3 и въртящо рамо – 6 бр. – в склад на ответника, придобита чрез договор за доставка № BG161PO003-2.1.10/TMY-02-7/Su-01, на основание чл. 108 ЗС;

         -да заплати на "ГЕОРЕКС" ЕООД сумата от 30 000 (тридесет хиляди) лв., представляваща обезщетение за вредата от унищожаването на гореописаните елементи от движимата вещ: три терминала и контролно табло, на основание чл. 45 ЗЗД.

         -да заплати на "ГЕОРЕКС" ЕООД сумата от 4 600 (четири хиляди и шестотин) лв., представляваща обезщетение за ползването на същата движима вещ, в периода от 07.01.2016 г. до предявяване на иска 27.05.2016г., на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗД.

        В жалбата се излага, че решението е неправилно – постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано. Счита се, че ищецът не е провел пълно и главно доказване на правото си на собственост на процесната движима вещ, тъй като не е била установена идентичност между представените от него документи и компонентите – съставни части на движимата вещ. Това е така, защото вещото лице е констатирало, че върху част от огледаните компоненти, държани от ответника, липсват серийни номера, а там където ги има – същите не кореспондират с посочените от ищеца в неговата молба. Освен това у ответника са намерени компоненти, които не са посочвани от ищеца, но са описани от вещото лице – напр. помпа за високо налягане - 3 бр. Plunger pump CAT 350 и др. Освен това липсва индивидуализация на отделните компоненти, а още по-малко доказателства за такава индивидуализация, с тези елементи, които са намерени при ответника. Счита се, че извода на съда, че част от елементите на автомивката (три терминала и контролно табло) са унищожени, е формиран единствено въз основа на обясненията на вещото лице. Същото се сочи, че е направило един кратък оглед в склада на ответника и липсва дори и опит да бъде стартирана и пусната в експлоатация процесната автомивка. Освен това тези обяснения на вещото лице са дадени извън поставената му задача и не са част от експертизата, а и вещите лица са оценители и не е ясна техническата им квалификация, за да се кредитират техните заключения и обяснения по отношение на техническата годност и/или степента на увреждане на отделните компоненти. По същия начин са били определени и размера на вредите по евентуалния иск за определяне стойността на дължимото обезщетение. Сочи се, че не са били обсъдени възраженията на ответника и по третия предявен по делото иск по чл. 59, ал. 1 от ЗЗД – че не е доказан обуславящия иск по чл. 108 от ЗС; че се упражнява право на задържане от ответника, вкл. и за вземания на друг кредитор на ищеца; ищецът е изпаднал в кредиторова забава, тъй като не е приел поканата на ответника да участва в експлоатацията на вещта и приходите от това да послужат за погасяване на неговите задължения по договора за наем. По отношение на размера на присъденото обезщетение на осн. чл. 59, ал. 1 от ЗЗД се сочи, че съдът е иззел задълженията на ищеца и по свой почин, без събрани в тази връзка доказателства, е определил размера на обезщетението за ползване. Претендира се отмяна на решението в осъдителните му части и отхвърляне на предявените искове изцяло. Формулирано е въз основа на горните оплаквания и доказателствено искане за назначаване на нова СТЕ, вещото лице по която да извърши нов оглед на място и да пусне в експлоатация процесната съставна движима вещ, след което да отговори на следните въпроси: има ли компоненти на автомивката, които да са неизправни, съществуват ли по тях увреждания и каква е степента на тези увреждания; могат ли компонентите въпреки наличието на увреждания и степента на техническата им изправност, да работят съобразно функционалната им принадлежност поотделно и като съвкупност като автомивка; има ли възможност за отстраняване на евентуални увреждания по отделните елементи на автомивката и каква би била стойността за ремонтирането им; каква е стойността на напълно увредените елементи без възможност за отремонтиране.

         Насрещната страна „ГЕОРЕКС” ЕООД гр. Варна чрез адв. Ир. И. *** е депозирала отговор на въззивната жалба, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира обжалваното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Счита се, че претендираната с ревандикационния иск вещ е идентична на процесната и намираща се в склада на ответника в гр. Варна, ул. „Ал. Дякович”, № 3. Позовава се на писмените и гласните доказателства и на експертните заключения на вещите лица, които са компетентни в тази област. Противопоставя се на отправеното доказателствено искане, което намира за несвоевременно, тъй като ответникът не се е възползвал от дадената му възможност да заяви дали желае процесната вещ да бъде пусната в експлоатация с цел изясняване на техническата ѝ изправност и функционална принадлежност.

 

         Съдът докладва молба от 31.07.17г., с която страните са представили на съда постигната между тях на 28.07.2017 г. спогодба, като заявяват, че отношенията помежду им са уредени изцяло. Във връзка с това молят да бъде пренасрочено делото за разглеждане в открито съдебно заседание преди 20.09.2017 г. На основание чл.249 от ГПК молят да бъде обезсилено решение № 331/10.03.2017 г. постановено по гр.д. № 1022/2016 г. по описа на ВОС, поради постигнато между тях споразумение. На основание чл.78, ал.9 от ГПК молят да бъде постановено да им бъдат върнати половината от внесените държавни такси.

 

АДВ.С.: Поддържам подадената и докладвана от вас молба с искане за одобряване на постигната между страните спогодба. Моля първоинстанционното решение да бъде обезсилено.

АДВ.И.: Поддържам докладвана от вас молба с искане за одобряване на постигната между страните спогодба. Моля първоинстанционното решение да бъде обезсилено.

 

Страните заявяват и се съгласяват със сключването на следната съдебна спогодба, по силата на която прекратяват изцяло правния спор по настоящото дело, а именно:

1. При условията на тази спогодба “ГЕОРЕКС” ЕООД, ЕИК № 103138655, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. «Княз Борис № I» № 115, представлявано от управителя Г.И.Г. прехвърля собствеността на “ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК № 813148010, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. “Каварна” № 10, представлявано от Изпълнителния директор А.Л.Ш. върху движима вещ, представляваща„Трипостов център за измиване на самообслужване №BG161P0003-2.1.10/TMy-02-7/Su-01“, представляващ галванизирана метална конструкция с дъговиден покрив: метална рамка с поликарбонови плоскости с обособени 3 бр.клетки, включващ: машина на закупуване на жетони и продажба на клиентски карти; основен модул „Управление и контрол“; помпа за високо налягане - Збр. Plunger pump CAT 350, омекотител - марка Pantair Int. Ser.№1302-3392490-009, система за реверсивна осмоза - марка CantoniSer.№ 12152230, защита от замръзване с температурен сензор и контролно реле и помпа „LOWARA-2 НМР/А“ - 1 бр.; импулсни помпи модел „Pro Minent“ – З бр., хидрофорни помпи „LOWARA -2 BGM7/A“ – 2 бр. в комплект с пластмасови съдове, бойлер 500л марка „Елдом“, табла за управление, инкасо процедура на колонка с двупостова прахосмукачка, намираща се в имот в гр. Варна, ул.“Александър Дякович“ № 3 и вътрешно рамо - 6 бр., намираща се в склад на “ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД, находяща се в гр. Варна, ул.“Каварна“ № 10.

         2. “ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК № 813148010, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. “Каварна” № 10, представлявано от Изпълнителния директор А.Л.Ш. се задължава да заплати на “ГЕОРЕКС” ЕООД, ЕИК № 103138655, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. «Княз Борис № I» № 115, сумата от 70 000лв. /седемдесет хиляди лева/, представляваща продажна цена на гореописаната вещ, платима по банков път, по следната банкова сметка *** “Експресбанк“ АД, клон Транспортна, BG 73 ТТВВ94001506067826,BIC:***, в деня на подписване на настоящата извънсъдебна спогодба. Владението на вещта се предава от “ГЕОРЕКС” ЕООД, ЕИК № 103138655, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. «Княз Борис № I» № 115 на “ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК № 813148010, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. “Каварна” № 10 с факта на заплащане на продажната цена и заверка на посочената банковата сметка, като в тази част спогодбата има характера на приемо - предавателен протокол.

3. “ГЕОРЕКС” ЕООД, ЕИК № 103138655, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. «Княз Борис № I» № 115 се задължава само и единствено да съдейства на “ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК № 813148010, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. “Каварна” № 10, като осъществи посредничество и връзка между производителя на гореописаната вещ и “ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК № 813148010, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. “Каварна” № 10, както и предаде на последния всички намиращи се в “ГЕОРЕКС” ЕООД, ЕИК № 103138655, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. «Княз Борис № I» № 115 технически документи, ръководства за експлоатация и др. документи отнасящи се за подробно описаната в т. 1 вещ.

4. Настоящата спогодба влиза в сила след заплащане на продажната цена и заверка на горепосочената банкова сметка ***.2.

5. Страните декларират, че след влизане в сила на настоящата спогодба, ще считат, че са уредили всичките си взаимоотношения по повод описаната вещ и нямат каквито и да е други претенции по в.г.р. дело No 317/2017г. по описа на Апелативен съд Варна образувано след въззивна жалба срещу решение по гр.дело № 1022 по описа за 2016г., ХІІ състав по описа на ВОС.

 

 

ПОДПИСАЛИ СПОГОДБАТА:

ЗА “ГЕОРЕКС” ЕООД,                ЗА “ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД

ЕИК № 103138655,                          ЕИК № 813148010,

със седалище и адрес на                  със седалище и адрес на

управление: гр. Варна,                    управление: гр.Варна,

бул. «Княз Борис І“ №115              ул. “Каварна” № 10

 

/АДВ.И./                                         /АДВ.С./

 

Съдът след като съобрази, че постигната спогодба със съдържанието, посочено по-горе и подписано от представители на страните, не противоречи на закона и на добрите нрави, както и че представителите на страните, явили се в днешното с.з. имат изрични пълномощия за сключването ѝ по см. на чл. 34, ал. 3 от ГПК, намира, че спогодбата следва да бъде потвърдена от съда, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата и възпроизведена по-горе между „ГЕОРЕКС” ЕООД гр. Варна и „ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД, гр. Варна съдебна спогодба.

Определението, с което се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване.

С оглед така постигнатата спогодба, разрешаваща изцяло предмета на спора по делото, първоинстанционното решение следва да бъде обезсилено, а производството по делото прекратено.

Отделно от това, на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК на ищеца, съответно и на въззивника следва да се върнат половината от внесените такси - съответно за образуване на исковото производство пред ВОС и за образуване на въззивното производство пред ВАпС.

Воден от тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЕЗСИЛВА изцяло решение № 331/10.03.2017 г. постановено по гр.д. № 1022/2016 г. по описа на ВОС, ХІІ състав.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 317/17г. на ВАпС, както и исковото производство, образувано в гр.д. № 1022/16г. на ВОС.

ПОСТАНОВЯВА да бъде върната на “ГЕОРЕКС” ЕООД, ЕИК № 103138655, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. «Княз Борис № I» № 115 сумата от 3209.58 лв., внесена по сметка на ВОС – държавна такса, на осн. чл. 78, ал. 9 от ГПК.

ПОСТАНОВЯВА да бъде върната на “ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК № 813148010, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. “Каварна” № 10 сумата от 702.20 лв., внесена по сметка на ВАпС – държавна такса.

 

Определението само в прекратителната му част, подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок пред ВКС, считано от днес.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.20 часа.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР: