О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

503

 

15.08.2019 г.,  гр. Варна

         

                                        В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

          Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на  15.08, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Джамбазова

    ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.ч.гр.д. №317/2019 г.   по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 248, ал.1, пр.1 ГПК и е образувано по молба на Н.К.Н., с която се настоява за допълване на определение № 415/24.06.2019 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 317/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд в частта на разноските чрез присъждане на сторените такива в производството пред настоящата инстанция.

Насрещната страна – „Електроразпределение Север“ АД не е подал отговор на молбата.

Съгласно разпоредбата на чл. 248 от ГПК, в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение (респ. определение) в частта му за разноските.

Молбата е постъпила в срок и изхожда от процесуално легитимирано лице, редовна е и допустима, предвид своевременно заявеното с частната въззивна жалба искане за присъждане на разноски в производството и липсата на произнасяне на съда по него, в който случай депозирането на списък по чл.80 от ГПК не е предпоставка за разглеждането й (в този смисъл е т. 8 от ТР  6/2012 г. на ОСГТК на ВКС). Молбата е редовна, постъпила е в едноседмичния срок по чл. 248, ал.1 от ГПК и изхожда от процесуално легитимирана страна, поради което е допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

С постановеното по делото определение № 415 от 24.06.2019 г., Варненският апелативен съд е отменил определение от 28.05.2019 г., постановено в открито съдебно заседание по в.гр.д. № 158/2019 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което на осн. чл.229, ал.1 , т.4 ГПК е спряно производството по делото до приключване на производството по адм. дело № 10251/2018 г. на Административен съд –София –град с влязъл в сила съдебен акт и е върнал делото на Шуменския окръжен съд за продължаване на производството по него.

Съгласно разпоредбата на чл.81 от ГПК, във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция, съдът се произнася и по искането за разноски. Доколкото делото пред окръжния съд не е приключило с окончателно решение (определение), сторените разноски на Н.К.Н. (за заплащане на държавна такса от 15 лв. в производството по частната му жалба срещу определението за спиране) не могат да бъдат присъдени с акта на апелативния съд, чието изменение по реда на чл. 248 ГПК се претендира. Затова, молбата по чл. 248 от ГПК следва да бъде оставена без уважение.

По изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.К.Н., с която се настоява за допълване на определение № 415/24.06.2019 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 317/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд в частта на разноските чрез присъждане на сторените такива в производството пред апелативния съд.

Определението може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба, в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: