ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№411

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   28.06.2016  година                   в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 319/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Срещу решение № 1993/30.11.2015 по гр.д. № 477/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о. са подадени въззивни жалби, както следва:

1) От П.И.К. чрез адв. А.А. – в частта, с която не е уважена изцяло претенцията му за намаляване на дарението, извършено в полза на ответницата Г.К. до размера на разликата над  46 867,26 лв до 52 911,95 лв - сумата, необходима за допълване на запазената му част от наследството, останало след смъртта на И. Петров К., както и в частта за разноските

2) от Г.И.К. – в частта, с която е уважен предявеният иск и е намалено със сумата 46 867,26 лв дарението на подробно описаните в диспозитива имоти, като е възстановена запазената част на ищеца от наследството с 4 686 726/24 925 000 ид.ч. от същите имоти.

3) Подадена е и частна жалба от Г.И.К. срещу определение № 905/07.04.2016 год, с което е оставено без уважение искането й за изменение на решението в частта за разноските.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че в постановеното решение съдът е пропуснал да се произнесе по цялото искане на ищеца, като липсва диспозитив в частта за разликата над над  46 867,26 лв до 52 911,95 лв - сумата, необходима за допълване на запазената му част от наследството, респ. по отношение възстановяване на запазената част от наследството до пълния претендиран размер.  

Поради изложеното настоящият състав намира, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а същото – изпратено на първоинстанционния съд за преценка относно наличието на основания за допълване на решението.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 319/2016 год на Апелативен съд Варна, г.о. и

ВРЪЩА делото на Окръжен съд Варна за преценка относно наличието на основания за допълване на решението по гр.д. № 477/2014 год на ВОС г.о.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.