О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 399/7.7.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на седми юли, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА Х.

 

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 319 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Р.Х.Х., Л.Х.Х. и Х.Г.Х., всички от гр.Варна срещу решение № 634/24.04.2017 г. по гр.д.№ 627/17 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е прекратено производството по жалба вх.№ 34133/1.09.2016 г. поради недопустимост. Оплакванията са за направилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Отговор на подадената жалба не е подаден частната жалба е подадена в срок и от надлежни страни и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството пред Окръжен съд – Варна е образувано по реда на чл. 435, ал. 3 ГПК по жалба наРалица Х.Х., Л.Х.Х. и Х.Г.Х. срещу действия на частен съдебен изпълнител Д П – Я, с рег. №   711, с район на действие Окръжен съд – Варна, по изпълнително дело №  20137110400294 - постановления за възлагане на недвижими имоти от 14.07.2016г.

Безспорно е по делото, че жалбоподателите имат качеството длъжник в изпълнителното производство, поради което и на основание чл. 435, ал. 3 ГПК  могат да обжалват постановленията за възлагане на две основания: ненадлежно извършено наддаване при публичната продан или невъзлагането на имуществото по най-високата предложена цена. В т. 8 от ТР №2/26.06.2015г. на ОСГТК по т.д. №2/2013г. е посочено, че връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Следователно, част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка.

Предвид тази тълкувателна уредба, правилен е извода на съда, че предмет на разглеждане в настоящия случай следва да бъде оплакването в жалбата за допуснати нарушения, касаещи изготвените постановления за възлагане на недвижимите имоти от 14.07.2016г. в частта, с която жалбоподателите са изложили твърдения, отнасящи се до ненадлежното извършване на публичната продан, поради неотваряне на всички постъпили наддавателни предложения. По отношение на  оплакванията за ненадлежно призоваване на длъжниците за предявяване на разпределението от страна на ЧСИ и за начина на определяне на първоначалната тръжна цена при последната първа публична продан, делото правилно е прекратено поради тяхната недопустимост.

Решението – в обжалваната му прекратителна част следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 634/24.04.2017 г. по гр.д.№ 627/17 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е прекратено производството по жалба вх.№ 34133/1.09.2016 г. поради недопустимост.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.