О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№427

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 28.06.2019г.в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА.

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА.

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 319/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „И.“ АД , представлявано от изпълнителните директори З.Р. Р. и В. И. Колева. № 211/2019 год на Окръжен съд Варна, с което е оставено без уважение искането за привличане в качеството на подпомагащи страни на Община Варна и С. П.. А.. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде уважено искането за конституиране на третите лица - помагачи на страната на ответника.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане по делото е предявен срещу „И.“ АД ревандикационен иск, като едно от твърденията в исковата молба е, че ответникът не е станал собственик на спорния имот, защото го е придобил от несобственици. По искане на ответника съдът е конституирал като трети лица – помагачи праводателите му по сключения договор за покупко-продажба, като е отказал да стори това по отношение на предходния праводател С. П. А., както и по отношение на Община Варна. За да достигне до извод за неоснователност на искането в тази му част, съдът е приел, че не е обоснован правен интерес от привличане на тези лица поради липса на материално правна зависимост между подпомаганата и подпомагащата страна, включително общ интерес от отхвърляне на предявения против ответника иск.

Въззивната инстанция намира така постановеното определение за правилно.

В разпоредбата на чл.219, ал.1 от ГПК е предвидена правна възможност за ответника по предявен иск да поиска в срока за отговор на исковата молба привличане на трето лице – помагач в процеса. Привличането и конституирането на трето лице – помагач е допустимо, когато за това лице съществува интерес от постановяване на решение в полза на привляклата го страна, респ. когато привличащата главна страна има право да предяви обратен иск срещу третото лице или да го обвърже с мотивите към решението за целите на бъдещ съдебен процес. Интересът от привличане и участие на трето лице – помагач е абсолютна процесуална предпоставка за основателност на искането по чл.219, ал.1 от ГПК и обосноваването на този интерес е в тежест на страната, която иска привличането.

Такъв интерес безусловно е налице по отношение на лицата, от които ответникът е придобил права по силата на сключената между тях сделка, но не и спрямо предходните им праводатели. Не е налице такъв интерес и по отношение на Община Варна.

По изложените мотиви обжалваното определение като законосъобразно и правилно следва да бъде потвърдено.

Настоящото определение не подлежи на касационно обжалване въз основа на задължителното тълкуване, дадено в т.9 „а“ от ТР № 1/2013 год на ОСГТК на ВКС.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 2738/23.04.2019 год по гр.д. № 211/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о. в обжалваната част, с която е оставено без уважение искането на „И.“ АД София искането за привличане в качеството на подпомагащи страни на Община Варна и С. П.А..

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.