Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

147

гр.Варна, 09.10.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 23.09.2015 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕНКА ХРИСТОВА

 

при секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 320/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба от „Каспромат-ЕК” ЕООД (в несъстоятелност), представлявано от синдика Д.В.Б. чрез процесуалния му представител адв. М.Й. *** срещу решение № 799/24.04.2015 год по гр.д. № 783/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 6 състав, с което е отхвърлен предявеният срещу „Вегас-99” ЕООД гр.София иск с правно осн. чл. 108 от ЗС за признаване правото на собственост и предаване на владението върху следния недвижим имот: сгради и производствени площадки върху стоманобетонни фундаменти, както следва: 1. Производствен обект – ниско тяло, представляващо масивна сграда с под от бетонова настилка със застроена площ 458,17 кв.м., състоящ се от производствено хале, битовки, санитарни помещения за персонала, при граници: двор, навес, работилница – високо тяло, парцел V и двор; 2. Производствен обект – високо тяло, представляващо масивна сграда с под от армирана бетонова настилка със застроена площ 772,22 кв.м., състоящо се от производствено хале с мостови кран 5 тона,при граници: двор, работилница-ниско тяло, парцел V и двор-площадка за козлови кран; 3. Три бр. навеси с по три оградни стени и покрив от гофрирана ламарина със застроени площи съответно: 8,85 кв.м., разположен до работилницата-високо тяло,40,89 кв.м., разположен до работилницата-ниско тяло и 15,14 кв.м., разположен до козловия кран, или обща застроена площ на навесите 64,88 кв.м.; 4. Производствена площадка-работилница с площ 83,00 кв.м., заедно с монтираната в нея върху стоманобетонен фундамент гилотина за разкряване на стоманени листи; 5. Производствена площадка-работилница с площ 83,26 кв.м., измерено на място 83,00 кв.м., заедно с монтиран върху бетонен фундамент абкант за огъване на стоманени листи; 6. Открит производствен склад с площ 1 455,67 кв.м. с монтиран козлови кран с подемност 5 тона, всички изградени в недвижимия имот държавна собственост, намиращ се в землището на гр.Варна, квартал Галата, местност Боровец-юг, представляващ парцел I, кадастрален № 2 с площ на парцела 3 382,623 кв.м., с граници на парцела: улица, парцели IV и V.

По съображения за незаконосъобразност на решението и допуснати съществени процесуални нарушения въззивникът моли решението да бъде отменено, а с новото решение по съществото на спора предявеният иск бъде уважен, като му бъдат присъдени и направените съдебни разноски. Доводите на въззивника са във връзка с приложението на §15 от ПЗР на ТЗ относно действието по време на разпоредбата на чл. 646 от ТЗ.

Постъпил е отговор от „Вегас-99” ЕООД чрез процесуалния му представител адв. С.З., в който оспорва въззивната жалба и моли за потвърждаване на решението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради която е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предявеният иск е с правно осн. чл. 108 от ЗС, предявен от синдика от името на несъстоятолното дружество „Каспромат-ЕН” ЕООД.

С влязло в сила решение по гр.д. № 901/2008 на Окръжен съд Велико Търново е прието за установено на осн. чл. 646 ал.2 т.4 (отм) от ТЗ, че договорът за покупко-продажба, сключен на 03.07.2002 год между несъстоятелния длъжник и купувачите Й. и Ц.Г., е недействителен по отношение кредиторите в производството по несъстоятелност.

Последващата сделка по нот.акт № 169, т.19, дв.вх.рег. № 6169 по описа на Служба по вписванията Варна, чрез която имотът е придобит от ответното дружество, е сключена на 08.04.2004 год, а исковата молба за обявяване на недействителността е вписана в Имотния регистър на 10.10.2008 год.

Страни в производството по отменителния иск са синдикът и страните по увреждащата сделка, но не и последващите приобретатели. Затова решението, с което се прогласява недействителността има действие спрямо кредиторите на несъстоятелността, длъжника и лицето, с което той е договарял. Тази недействителност е относителна и не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили преди вписване на исковата молба за прогласяване на недействителността. Приложимостта на чл. 647 ал.3 от ТЗ произтича по силата на §14 от ПЗР към ЗИДТЗ. В този смисъл възражението, направено от ответника е основателно. Като го е разгледал, първоинстанционният съд не е допуснал нарушение на съдопроизводствените правила. Последиците от неподаване на отговор в установения срок по чл. 133 от ГПК се отнасят до възраженията, които изискват разглеждане и произнасяне по спорния предмет. Такива са възраженията за прихващане, право на задържане, възраженията въз основа на факти, които ответникът твърди и навежда в делото, както и правопогасяващите възражения. Направеният от ответника правен довод, какъвто е позоваването на §14 от ЗИДТЗ, не представлява възражение по смисъла на чл.133 от ГПК и не се преклудира.

 Непротивопоставимостта на решението по отменителния иск спрямо третото добросъвестно лице означава, че то владее имота на правно основание. Липсата на една от предпоставките за уважаване на ревандикационния иск води до извода за неговата неоснователност.

Поради изложеното, настоящият състав намира, че първоинстанционното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Въззиваемият не е представил доказателства за направени разноски по въззивното производство, затова такива не се присъждат.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 799/24.04.2015 год по гр.д. № 783/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 6 състав

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)