О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

411/11.07.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 11. 07.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№320/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от А.Н.И. и М.Ю.И., двамата чрез процесуа -лния им представител адв.В.Д., против разпореждане №309/23.03.2018г., постановено по в.гр.д.№574/17г. по описа на ДОС, гр.о., с което е разпоредено да се издаде изпълнителен лист в полза на Ф. М. Х. за притезанието й срещу А.Н.И. и М.Ю.И. за предаване владението върху подробно описания в разпореждането недвижим имот.В жалбата се твърди, че разпореждането е недопустимо, евент. неправилно по изложените в същата съобра -жения.Претендира се да бъде обезсилено, евент. отменено.

Въззиваемата Ф. М.Х. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния й представител адв.Е.Ф. поддържа стано - вище за нейната недопустимост, евент. неоснователност, като се претендира да бъде оставена без разглеждане, евент. без уважение.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№574/17г. по описа на ДОС, гр.о. е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадената от Ф. М. Х. въззивна жалба против решение №114/07.11.2017г., постановено по гр.д.№291/16г. по описа на РС-Тервел, с което е отхвърлен предявеният от Ф. М. Х. против А.Н.И. и М.Ю.И. иск с пр.осн. чл.108 от ЗС.С решение № 44/09.03.2018г., постановено по в.гр.д.№574/17г. по описа на ДОС, гр.о., цитираното решение на ТРС е изцяло отменено и вместо него постановено друго, с което предявеният иск с пр.осн. чл.108 от ЗС е уважен.С молба от 15.03.2018г. Ф.Х. е поискала да й бъде издаден изпълнителен лист въз основа на невлязлото в сила осъдително решение на въззивната инстанция по предявения иск с пр.осн. чл.108 от ЗС, чието издаване е разпоредено с обжалвания пред настоящата инстанция съде -бен акт.

Видно от разпоредбата на чл.404, т.1, пр.3 от ГПК невлезлите в сила осъдителни решения на въззивните съдилища подлежат на принудително изпълнение.Поста -новеното от ДОС като въззивна инстанция невлязло в сила решение е такова по осъдителен иск и съставлява основание за издаване на изпълнителен лист.След сезирането му с молба от страната съдът е издал такъв в съответствие с постанове -ния от него диспозитив на решението.Ирелевантно за настоящото производство е обстоятелството, че описанието на имота се различава от първоначалното.Видно от мотивната част е, че съдът е съобразил установеното от СТЕ актуалното състояние на КВС, съответно актуалните предвижданията на действащия план за този недви -жим имот и го индивидуализирал по тях, вкл. със скица, съставляваща неразделна част от решението, но както се посочи това обстоятелство е ирелевантно, доколкото за настоящото производство следва да се установи дали изпълнителният лист е в съответствие с постановеното решение, без да може да се изследва правилността на последното.        

По изложените съображения съдът приема, че постановеното от ДОС обжалвано разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено.          

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №309/23.03.2018г., постановено по в.гр.д. №574/17г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: