О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№_420_

гр.Варна, _26_.06.2014 г.

 

         ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на ___26___ юни през две хиляди и четиринадесетата година, в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

         като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

ч.гр.д.№ 321 по описа за 2014 г. на ВОС, съобрази:

 

Производството е образувано по РЕДА НА ЧЛ. 278 ГПК, по частна жалба на С.Г.Д., чрез адв. Р.Д., срещу решение № 680/08.05.2014 год. по в.гр.д. 683/2014 год. на ОС Варна, в частта му, с която е оставена без уважение молба за допълване на решение в частта за разноските.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно.

Постъпил е писмен отговор от насрещната страна „Алианц банк България” АД, гр. София, в който жалбата се оспорва като недопустима, евентуално неоснователна.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното решение съдът се е произнесъл по реда на чл. 248 ГПК по молба за допълване на решение, с което е разгледана по същество жалба срещу действията на съдебен изпълнител.

Допълваното решение не подлежи на обжалване, съобразно чл. 437, ал.4 ГПК.

Съобразно чл. 248, ал.3 ГПК, актът, с който съдът се произнася по молба за изменение на решение в частта за разноските, подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване решението.

В случая допълваното решение е необжалваемо, следователно необжалваем е и актът, който се атакува.

Жалбата пред ВАпС е недопустима, а производството по нея подлежи на прекратяване.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: