ОПРЕДЕЛЕНИЕ №590

гр. Варна, 27.09.2016г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 321/16г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от К.П.Х. *** срещу разпореждане № 4623/01.06.2016г., постановено по гр.д. 483/2016 г. на Окръжен съд-Варна, с което е върната подадената от същия частна жалба вх. № 15555/31.05.16г. против определение № 1199/12.05.16г., с което е прекратено първоинстанционното гр. дело № 483/16г. В частната жалба се излага, че за първи път жалбоподателят по официален път е узнал, че е поставен под запрещение и че има настойник – някакъв човек от улицата, при когото няма да отиде. Сочи се, че Х. подава за трети път молба за отмяна на запрещението и в тази връзка настойника следва да бъде своевременно уведомен под заплахата, че ако не отговори ще бъде освободен.

Частната жалба е приподписана от назначения от настоящия състав на съда с определение № 462/20.07.16г. особен представител на жалбоподателя, тъй като с определение № 441/11.07.16г. съдът е намерил, че е налице аналогичност на хипотезата на чл. 29, ал. 4 от ГПК, тъй като е налице противоречие в интересите между представляван и представител.

Предвид наличието на хипотеза, аналогична на тази по чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК, частната жалба не е била администрирана чрез връчването й на контролиращата страна в процеса.

Частната жалба е подадена в срок, против обжалваем съдебен акт, а след приподписването й от особения представител, същата е допустима. Разгледана по същество същата е основателна по следните съображения:

            От материалите по делото се установява, че производството пред ВОС е образувано по молбата на К. П. Х. за „освобождаване от запрещение”. На практика е бил предявен иск за отмяна на запрещението от поставеното под пълно запрещение лице /което е станало с влязло в сила на 22.05.09г. решение № 662/18.06.08г. по гр.д. № 793/07г. на ВОС/. Ищецът е недееспособен. Видно от удостоверение изх. № АУ150401МЛ-001МЛ/17.02.16г. на органа по настойничество и попечителство при район „Младост” на Община Варна, че за настойник на ищеца К.П.Х., е била назначена Р.П.П. с посочен адрес. Първоинстанционният съд е уведомил настойника за подадената искова молба със задължението й да изрази становище дали я поддържа. Видно от изразеното на 03.05.16г. становище от настойника, че същата не подкрепя исковата молба на К. П. Х., тъй като лицето няма промяна в здравословното състояние и не може да взема сам решения.

            Последвало е постановяването на определение № 1199/12.05.16г., с което ВОС е прекратил прозиводството по делото, тъй като исковата молба е подадена от недееспособно лице и без изразена положителна воля от настойника. Срещу това определение е подадена частна жалба от самия К. П. Х., която с обжалваното разпореждане е била върната поради просрочието й.

            Разпореждането е неправилно, тъй като първоинстанционният съд е следвало да съобрази наличието на противоречие в интересите между представляван /ищеца/ и представител /в случая настойника/ и на осн. чл. 29, ал. 4 от ГПК е следвало да назначи особен представител на ищеца. След като не е сторил това, а съобщението за постановеното определение № 1199/12.05.16г. е връчено на настойника, то и не следва да се приема, че подадената от самия Х. частна жалба е просрочена. Разпореждането следва да се отмени и делото да се върне на ВОС за съобразяване на настоящите мотиви при предприемането на последващите съдопрроизводствени действия по съобщаване на прекратителното определение на назначения вече особен представител.

Воден от горното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 4623/01.06.2016г., постановено по гр.д. 483/2016г. на Окръжен съд-Варна, с което е върната подадената К.П.Х. *** частна жалба вх. № 15555/31.05.16г. против определение № 1199/12.05.16г., с което е прекратено първоинстанционното гр. дело № 483/16г. И ВРЪЩА делото на ВОС за съобразяване на изложеното в мотивите на настоящото определение при предприемането на последващите съдопрроизводствени действия по съобщаване на прекратителното определение на назначения вече особен представител на ищеца.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: