ОПРЕДЕЛЕНИЕ

374

_02_.07.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _02_.07. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.321 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „К. и.“ КДА с ЕИК ….., гр. Нови пазар, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1376/01.06.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1276/2018 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от „К. и.“ КДА с ЕИК….., гр. Нови пазар жалба срещу отказ за извършване на нова оценка на недвижим имот преди обявяване на публична продан по изп.д. 20167170400393 на ЧСИ Р.Т.. 

В жалбата се излага, че изводът на съда за недопустимост на производството е неправилен, тъй като съдът не е взел предвид наведените доводи за нарушаване на разпоредбите на чл. 468 ГПК, чл. 494, ал.2 ГПК. Твърди се, че резолюцията „без движение“ върху молбата на длъжника за определяне на нова начална цена след обявяване на предходната публична продан за нестанала, може да се приеме за изричен, а не за мълчалив отказ молбата да се удовлетвори.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна в изпълнителния процес – Община Варна, която не е изразиля становища по жалба.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на длъжник в изпълнителния процес лице срещу ОБЯМВЕНАТА НАЧАЛВНА ЦЕНА от 5823936 лв. при насрочване на публична продан след обявяване на предходната за нестанала, съобщена на страната на 03.05.2018 год..

По жалбата е изразено становище от ЧСИ за нейната неоснователност.

Взискателят не е изразил становище.

С постановеното определение ОС Варна е прекратил производството по жалбата с оглед липсата на хипотеза, даваща право на жалба на длъжника и липсата на изричен акт на ЧСИ по чл. 435, ал.2, т.4 ГПК.

Жалбата пред ОС е била недопустима и производството по нея е следвало да бъде прекратено.

Според разпоредбата на чл. 435, ал.2, т.4 ГПК, длъжникът може да обжалва отказ на ЧСИ да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал.4 и чл. 485 ГПК.

Очевидно това не е настоящия казус. Жалбата е подадена от длъжник, но срещу самата оценка, както е видно от текста й.

От друга страна, от представените заверени преписи от документите по изпълнителното дело не се установява съдебният изпълнител да се е произнесъл с изричен акт, с който отказва назначаване на нова оценка. Жалба срещу мълчалив отказ е недопустима, доколкото ЧСИ е задължен да се произнася изрично по всички въпроси в изпълнителния процес.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1376/01.06.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1276/2018 год.

 Определението Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ