О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

401

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 16.07.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д.№ 322/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Варнаком” ЕООД гр.Варна срещу определение № 1476/22.05.2013 год. по гр.д. № 39/2013 год. на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е спряно на осн. чл. 229 ал.1 т.4 от ГПК до приключване с окончателен съдебен акт на производството по гр.д. № 2011120010047 на Окръжен съд Брагоевград. В жалбата се излагат доводи за за незаконосъобразност на определението поради липса на преюдициалност на спора относно недействителността на вписването на разпоредителните сделки с дружествените дялове на ищцовото дружество. Частният жалбоподател счита, че ищците са трети за дружеството лица и не разполагат с право на иск за прогласяване нищожността на прехвърлителната сделка с процесния недвижим имот. Въз основа на тези съображения жалбоподателят моли за онмяна на определението за спиране на производството и постновяване на друго, с което делото да бъде прекратено поради недопустимост на иска, а в условията на евентуалност – да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор ответниците по частната жалба излагат доводи за нейната неоснователност и молят за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Предмет на разглеждане са кумулативно съединени искове, предявени от Т.К.Н. – лично и като управител на „Вандом” ООД и Н.К.К. срещу Д.С.А. – за прогласяване нищожността на упълномощителната сделка, обективирана в пълномощно от 10.12.2007 за разпореждане с недвижим имот на дружеството, включително и с право на пълномощника да договаря сам със себе си, за прогласяване нищожността на сделката, сключена въз основа на това пълномощно, с нот.акт № 177, т.IV, рег.№ 11726, д.№ 848 на нотариус Веселин Петров рег.№ 205 от регистъра на Нотариалната камара, както и иск с правно осн. чл. 108 ЗС срещу „Варнаком” ЕООД.

От представените по делото доказателства се установява, че по-рано заведеното дело със същия предмет е било прекратено поради отказ от иска, заявен от представителя на „Вандом” ООД, според актуалното състояние на дружеството. Установено е също и обстоятелството, че ответникът Д.С.А. е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД № 17784/2012 год. на СРС за това, че съзнателно се ползвал пред фирмено отделение на СГС от неистински частни документи – протокол от общо събрание на съдружниците на „Вандом” ООД и пълномощно от 10.12.2007 год, на което е придаден вид, че съставлява изявления на Т.К.Н. и Н.К. Николаев пълномощникът да продаде техните дружествени дялове, включително да договаря сам със себе си. Обстоятелството относно промяната в състава на съдружниците – заличаване на Т.К.Н. и Н.К. Николаев и вписване на Д.С.А. като едноличен собственик на капитала, промяната в капитала, осъществена чрез прехвърлане на дружествените дялове, промяната в представителството и управлението на дружеството и неговото седалище, са вписани в търговския регистър с решение № 2/23.01.2008 год на СГС въз основа на документите, за които наказателният съд е признал, че са неистински. След извършена поредица от сделки с дружествените дялове, последният актуален управител на дружеството се е отказал от иска по предходното дело и същото е било прекратено.

С оглед горното ищците имат правен интерес в едно преюдициално производство по чл. 537 ал.2 във вр. с чл. 604 ГПК и чл. 29 ал.3 ЗТР, да установят нищожност на вписванията и същите да бъдат заличени от търговския регистър. Това обстоятелство ще бъде от зачение за активната им процесуална легитимация по настоящото дело.

Междувременно, с решение № 869/24.03.2013 год. по в.гр.д. № 3458/2012 год. на Апелативен съд София е признато за установено несъществуването на вписаните обстоятелства по партидата на „Вандом” ООД относно прехвърляне на дружествените дялове, заличаване на досегашния управител Т.К., вписването като такъв на Д.А., както и на последващите промени в капитала и управлението на дружеството. Макар решението по това дело да не е влязло в сила, то ще има значение за настоящия процес, поради което правилно съдът е спрял производството до приключване с окончателен акт на преюдициалния спор.

Ето защо съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1476/22.05.2013 год. по гр.д. № 39/2013 год. на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е спряно на осн. чл. 229 ал.1 т.4 от ГПК до приключване с окончателен съдебен акт на производството по гр.д. № 2011120010047 на Окръжен съд Брагоевград.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: