ОПРЕДЕЛЕНИЕ 432

гр. Варна, 02.07.2015г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 322/15г., намира следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на Р.А.Ф. *** срещу решение № 71/30.04.2015г., постановено по гражданско дело № 296 по описа за 2014г. на Окръжен съд – Силистра. Въпреки, че решението има и части на отхвърляне на осъдителни искове против въззивника в качеството му на ответник, същият заявява, че обжалва решението и претендира същото да бъде отменено изцяло. В тази връзка е заплатена ДТ за въззивното обжалване върху всички предявени претенции /вкл. и върху отхвърлените искове/. Счита се, че решението в частта му за разноските, с която СОС е осъдил ответника да заплати на ищците и законна лихва върху присъдената сума от 1098.64лв., считано от влизане на решението в сила, е недопустимо. Изложени са подробни аргументи в подкрепа на това оплакване. Отделно от това във въззивната жалба се твърди, че разгледаните от СОС претенции са били предявени като насрещни искове по гр.д. № 521/13г. на РС-Дулово, по което дело е било приложено адвокатското пълномощно в полза на адв. Е. К. като пълномощник на Р.Ф. и договор за правна защита и съдействие, сключен между тях, в който се съдържат доказателства за заплатено адвокатско възнаграждение. Тъй като РС-Дулово не е изпратил тези доказателства, то и неправилно се явява решението на СОС в частта му за разноските, с което не са присъдени такива на ответника съразмерно на отхвърлената част от исковете.

В предвидения срок не е депозиран отговор на тази въззивна жалба от насрещните страни.

Жалбата на въззивника, насочена против решението на СОС в частта му досежно разноските с подробно изложените доводи за недопустимост и неправилност, настоящият състав на съда квалифицира като искане за изменение на посоченото решение в частта му за разноските /и в частта на присъдена законна лихва върху присъдените разноски и в частта на неприсъдени разноски в полза на ответника/. И тъй като компетентен да се произнесе по такава молба е съдът, постановил съдебното решение, а едва при наличието на правен интерес от постановеното по реда на чл. 248 от ГПК определение, същото може да се обжалва, то и настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на СОС за произнасяне по молбата. В тази връзка следва да се отбележи, че задължение на съда /първо на РС-Дулово при изпращане на делото на СОС, макар и по два от трите предявени насрещни иска, и отделно на СОС – като задължение за установяване на представителната власт на страните в исковия процес/ е било да изпрати/изиска доказателствата за представителната власт на адв. К. спрямо ответника Р.Ф..

Едва след горното, делото следва да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивната жалба, ведно с евентуално постъпила частна жалба против определението по чл. 248, ал. 3 от ГПК, която предварително да бъде надлежно администрирана.

Воден от изложеното, съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 322/15г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Силистра, който да съобрази констатациите в настоящото определение и се произнесе по инкорпорираното във въззивната жалба на Р.А.Ф. искане за изменение на решението, постановено по гражданско дело № 296 по описа за 2014 г. на СОС, в частта му за разноските.

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивната жалба, ведно с евентуално постъпила частна жалба против определението по чл. 248, ал. 3 от ГПК, която предварително да бъде надлежно администрирана.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: