О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

407/11.07.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 11. 07.2017г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№322/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.122 от ГПК.Образувано по повдигнат спор за подсъдност пред Варненски апелативен съд с определение №207/05.07.2017г., пос- тановено по гр.д.№153/17г. по описа на ТОС, за определяне на съда, компетентен да се произнесе по подадената от М.А.С., С.И.С., С.И.С. и М.И.С. искова молба с рег.№ 1084/18.04.2017г. на РС-Омуртаг.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

По подадената от М.А.С., С.И.С., С.И.С. и М.И.С. против Х.Н.И. искова молба е образувано гр.д.№154/17г. по описа на РС-Омуртаг, прекратено от последния и изпратено по подсъдност на ТОС, т.к. е прието, че родово компетен -тен да се произнесе като първа инстанция по предявения иск за собственост на движима вещ с оглед неговата цена - 36 000лв. на осн. чл.104, т.4 от ГПК е ТОС, като нормата на чл.104, т.3 от ГПК е неприложима, защото същата визира единст -вено недвижими имоти, и от ТОС е повдигнат разглежданият спор за подсъдност с горецитираното определение като е прието, че с оглед цената на предявения иск за собственост - под 50 000лв. подсъдността се определя по реда на чл.104, т.3 от ГПК, като нормата визира както недвижими имоти, така и движими вещи.

В исковата си молба ищците М.А.С., С.И. Стоя -нов, С.И.С. и М.И.С. излагат, че наследода -телят им И. С. С., поч. на 19.03.2015г., установил владение върху колесен трактор, марка „Масей Фъргюсън”, ДК №Т1200ЕЕ, въз основа на нефор -мален договор за покупко-продажба на същия, сключен през 2010г. с ответника Х.Н.И. за сумата от 36 000лв., която наследодателят им до края на 2010г. му изплатил в брой.Многократно повдигал въпроса за сключване на окончателен договор, но ответникът отлагал това във времето.След смъртта на наследодателя им тракторът е в тяхно владение.От 2010г. до 2017г. е изтекъл предвиденият в чл.80, ал.1 от ЗС 5 годишен давностен срок като са придобили про -цесната вещ чрез придобивна давност.Ответникът оспорва правото им на собстве -ност, предвид което претендират да бъде прието за установено по отношение на същия, че ищците са собственици на процесната движима вещ, придобита чрез придобивна давност.

Посочената от ищците цена на иска е в размер на 36 000лв., считана от тях за пазарна цена на вещта/с представено удостоверение за застрахователна стойност в размер на 200лв./.

Съгласно разпоредбата на чл.104, т.3 от ГПК на окръжен съд като първа инс- танция са подсъдни искове за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000лв.Разпоредбата се прилага спрямо всички вещни дела, т.е. както за дела с предмет вещни права върху недвижим имот, така и за дела с пред -мет вещни права върху движима вещ.В нормата е използвано широкото понятие на термина „имот”, в което освен недвижимите имоти са включени и движимите вещи. Горното съответства и на нормата на чл.69, ал.1, т.2 от ГПК, където също е изпол -зван терминът „имот” в неговия широк смисъл, като цената на искове за право на собственост и други вещни права върху движими вещи се определят именно по реда на чл.69, ал.1, т.2 от ГПК - изрично в този см. „Граждански процесуален кодекс, Приложен коментар”, II изд.  2017г.

След като цените на предявените в условие на активно субективно съединяване искове с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК с предмет право на собственост върху движима вещ не надвишават 50 000лв., компетентен да се произнесе по същите като първа инстанция е РС-Омуртаг, на когото делото следва да бъде изпратено. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Родово компетентен да се произнесе като първа инстанция по подадената от М.А.С., С.И.С., С.И.С. и М.И.С. искова молба рег.№1084/18.04.2017г. е РС - Омуртаг, на когото делото да бъде изпратено.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: