ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

395

 

гр. Варна, 05.07.2018 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 05 юли 2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

            Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 322 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи на съдиите от  Силистренския окръжен съд по гр.д. №142 /2018 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

В настоящия казус, поради отводи на съдиите от Силистренския окръжен съд, в същия е било невъзможно сформирането на състав за разглеждането на гр.д. № 142/2018 г. по описа на СОС, поради което Апелативен съд – Варна, като горестоящ съд, следва да определи друг, равен по степен съд, в който делото да бъде разгледано.

Затова на осн. чл. 23, ал.3 от ГПК,  Апелативен съд –Варна намира, че делото следва да се разгледа от окръжен съд Добрич.

По изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ да разгледа гр.д. № 142/2018 г. по описа на СОС, образувано по искова молба на И.Р.И. срещу Апелативен съд –Варна.

ИЗПРАЩА делото на ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: