О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

398/21.06.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21 06.2016г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№323/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

            Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от М. К. чрез процесуалния му представител адв.М.Д.  против определение №1323/25.05.2016г., постановено по гр.д.№695/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставено без уважение искането на М. К. за слу -жебно конституиране в качеството на ищец в производство на М. Я. К..В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което М. К. се конституира от съда като страна в процеса на страната на ищеца М. Карсуги.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№695/16г. по описа на ВОС, гр.о./първоначално е образу -вано гр.д.№16554/15г. по описа на ВРС, ХХХV състав и същото предвид цената на иска е изпратено по подсъдност на окръжен съд/ е образувано по подадена искова молба от М. К., с която е предявен иск с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК против Е.Ж.К. за приемане за установено по отношение на ответницата, че собственици на недвижим имот, съставляващ ПИ с идентификатор 10135.2526. 1408, находящ се в гр.Варна, кв.”Св.Никола”, с площ от 861 кв.м., при граници имо- ти с идентификатори: 10135.2526.1407, 10135.2526.2275, 10135.2526.9589 и 10135. 2526.1409, ведно с построената в същия поземлен имот масивна вилна сграда на два етажа с идентификатор 10135.2526.1408.1 с площ от 196 кв.м., са в условия на СИО М. К. и М.. Я. К., придобили собственост чрез давностно владение.

В исковата си молба и уточняващите такива към нея ищецът М.К. излага, че е сключил граждански брак с М. Я. К. на 22.08.1996г. и понастоящем със същата са съпрузи.В периода от 05.11.1997г. до 12.10.2013г. са владели заедно за себе си ПИ с идентификатор 10135.2526.1408, находящ се в гр.Варна, кв.”Св. Никола”, с площ от 861 кв.м., при съответни граници.Владение установили с пред -варителното съгласие и без противопоставянето на собствениците към този момент на изградената въз основа на учредено право на строеж в същия имот сграда Е.Ж.К. и Я. С. К., които са родители на съпругата му. Последните с договор от 18.09.1997г. закупили от държавата и дворното място, в което е била построена сградата, съставляващо парцел ХIХ-1553 по плана на вил- на зона „Св.Никола”, идентичен с имот с идентификатор 10135.2526.1408 по КККР, одобрени 2008г.Ищецът и съпругата му по време на брака си изградили в дворното място масивна двуетажна вилна сграда с площ от 196 кв.м. съгласно акт за узако -няване от 2003г./сградата е била завършена до степен груб строеж в края на м.09. 2003г./ и 159 кв.м. по данни от КККР.Първоначалната постройка е била преустроена през 1996г., а впоследствие вградена в новоизградената вилна сграда, която е била семейно жилище на съпрузите до 12.10.2013г., от когато същите са във фактическа раздяла и М.К. не обитава имота.

През 2014г. е починал Я.К..Негови наследници по закон са М. К. - низходяща и ответницата Е.К. - преживяла съпруга.Последната формално се легитимира като собственик на процесния имот с титули за собственост, с което засяга правната му сфера.Засяга я с поведението си и М. К., която отказва по доброволен път да бъдат прекратени придобитите по време на брака им имуществени права върху процесния имот.С оглед изложеното претендира да бъде прието за установено по отношение на ответницата Е.Ж.К., че собственици в условия на СИО на поземления имот, ведно с изградената в него двуетажна вилна сграда, са ищецът и Мария К., придобили собственост чрез давностно владение, продължило несмущавано над 10 години в периода 1997г.-2013г.      

В исковата молба и уточняващите молби към нея е отправено искане съдът служебно да конституира като страна в процеса съпругата на ищеца  М. Я. К., т.к. по иск за защита на вещни права, придобити от съпрузите по време на брака и притежавани в условия на СИО, същите са необходими задължителни другари.С обжалваното определение искането е оставено без уважение.

Недвижимите имоти, придобити от съпрузите чрез давностно владение, осъщес - твявано от тях по време на брака им, се притежават от същите през времетраенето му в условия на съпружеска имуществена общност/освен ако те не са избрали различен от законовия режим на имуществени отношения, каквито твърдения в настоящия процес не са въвеждани/.

По предявени от и срещу съпрузите искове за защита на вещни права върху имущества, притежавани в условия на СИО, съгласно преобладаващата съдебна практика същите имат качеството необходими задължителни другари /налице е практика и в противен смисъл като въпросът е предмет на т.д.№3/16г. на ОСГК на ВКС, по което понастоящем не е постановено решение/, което и качество налага съвместната им процесуална легитимация в производството.

 Съдът обаче не може служебно да конституира необходим другар на страната на първоначалния ищец, а следва да му даде възможност да отстрани нередовността на исковата молба като му даде указния, че същата следва да бъде подадена /съответно подписана/ и от неговия необходим другар, като последното е условие за допустимост на предявения иск, съответно при неизпълнение на дадените указания производството ще подлежи на прекратяване.

В настоящия случай съдът е оставил без уважение искането на ищеца М. К. неговата съпруга М. К. да бъде служебно конституирана като ищец в производството.Това определение от своя страна няма преграждащ делото ха -рактер, т.к. М. К. понастоящем не е страна в така образуваното производ -ство-искът не е предявен от или против нея, същата не е и подпомагаща страна.В закона не е предвидена и изрично неговата обжалваемост.Допустимостта на евен -туално воденото производство без участието на М. Я. К. като необ -ходим другар на ищеца М. К. ще бъде предмет на инстанционния контрол на постановеното по делото решение, при който следва да намери приложение разрешението, дадено в т.6 от ТР №1/13г. на ОСГТК на ВКС.    

По изложените съображения съдът приема, че подадената от страната частна жалба е насочена против акт на съда неподлежащ на самостоятелно обжалване, с оглед което образуваното по нея производство пред ВАпС като недопустимо следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№323/16г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: