ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Варна, …14...07.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение в закрито съдебно заседание на 14.07. през две хиляди и седемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

в. ч. гр. дело № 323 по описа за 2017 г. на ВАпС, съобрази:

 

Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от И.П.Т. ***, срещу определение № 488/21.02.2017 год. по в.гр.д. 1301/2016 год. на ОС Варна, с което е оставено без разглеждане искането му за възстановяване на срок за касационно обжалване на решението, поради пропуск на назначения му особен представител.

В жалбата се излагат съображения за неправилност на определението. Излагат се доводи, че г-н Т. не е могъл сам да изготви касационна жалба, тъй като не е бил сменен все още особения му представител. Моли се за отмяната му и за уважаване на молбата за обжалване.

В законоустановения срок не е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна – «К.» ООД, гр. Варна.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, е основателна по следните съображения:

 

Пред ОС производството е въззивно, образувано по въззивна жалба срещу решение на ВРС, с което са отхвърлени предявените от нето искове по чл. 344, ал.1, т.1, 2 3 и чл. 128, ал.2 КТ.

Г-н Т. е бил представляван от адв. Корнелия Станева като назначен служебен защитник, чрез нея е уведомен за решението на 11.11.2016 год. С молба от 12.12.2016 год. г-н Т. е поискал възстановяване на срока за касационно обжалване, тъй като адв. С. не е обжалвала решението, съобразно неговото искане. С определение от 19.12.2016 год. молбата е оставена без движение с указания към г-н Т. да представи с нея и КЖ. За това определение адв. С. е уведомена на 09.01.2017 год. С нова молба от 20.02.2017 год. г-н Т. е представил уточняваща молба. В нея е изложил, че защитникът му адв. С. е незаинтересована, той не може да изготви сам КЖ и молби отново да му се възстанови срока. С обжалваният акт молбата за възстановяване на срок е оставена без разглеждане, тъй като не са отстранени нередовностите в нея.

На 02.03.2017 год. г-н Т. е подал молба да му се назначи друг служебен защитник, за да обжалва постановеното определение. Постъпила е молба от адв. С. на 21.03.2017 год., в която тя се отказва да представлява г-н Т. поради сериозни противоречия в линията на защита. На 06.04.2017 год. съдът е поискал замяната на адв. С.. С определение от 24.04.2017 год. адв. С. е заменена. Копие от обжалваното определение е връчено на новия служебен защитник.

При тази хронология на процесуалните действия на страната и съда, жалбата е основателна.

Г-н Т. в писмен вид е заявил желанието си да обжалва постановения съдебен акт, в срок е посочил и причината да не бъде изготвена касационна жалба по делото, а именно, липсата на съдействие от процесуалния му представител. С това той е изпълнил формално изискванията на закона, за повече е следвало да получи съдествие от процесуалния си представител. На практика и съобщението за изправяне на нередовностите в молбата за възстановяване на срок са съобщени на г-н Т. чрез адв. С., която не е предприела действия по защита на интереса на г-н Т.. Ето защо, на последния следва да се даде възможност да направи това чрез новия си процесуален представител.

Налице са твърдяните от жалбоподателите отменителни основания.

Предвид горното, атакуваният съдебен акт на Варненския окръжен съд следва да бъде отменен.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 488/21.02.2017 год. по в.гр.д. 1301/2016 год. на ОС Варна, И ВРЪЩА делото на ВОС за разглеждане на молбата за възстановяване на срока за обжалване на решението, след указания до страната да депозира чрез новия си процесуален представител касационна жалба, отделена от молбата му за възстановяване на срок.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: