ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№392

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  05.07.2018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 323/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Е.М.Ц. чрез процесуалния му представител адв. Ю.Д. *** срещу определение № 1154/10.05.2018 год по гр.д. № 35/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено по подсъдност на Окръжен съд Добрич. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на Окръжен съд Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от М.Е.Ц. и М.Е.Ц. чрез процесуалния им представител адв. М.И.М. *** е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на койно е постоянният адрес или седалището на ответника. Местната подсъдност не се следи служебно от съда, а се упражнява чрез възражение от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба – чл. 119 ал.3 от ГПК.

Такова възражение ответниците са направили в срок, с отговора на исковата молба, посочвайки, че и двете имат постоянен адрес *** независимо от мястото на временното им пребиваване. По делото са представени справки от Национална база данни „Население“, от които се установява, че М.Е.Ц. е регистрирана на постоянен адрес ***, а М.Е.Ц. ***. Същите обстоятелства се потвърждаван и от приложените към отговора на частната жалба копие от лична карта на М.Е.Ц..

С оглед горното изводът на Окръжен съд Варна за основателност на възражението за местна подсъдност е правилен и законосъобразен и постановеното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1154/10.05.2018 год по гр.д. № 35/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено по подсъдност на Окръжен съд Добрич.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.