ОПРЕДЕЛЕНИЕ

370

_03_.07.2013 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на _03_.07. през две хиляди и тринадесетата година в състав:

 

Председател: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

Членове: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ИВАН ЛЕЩЕВ;

Като разгледа докладваното от съдията Христова

ч. гр. дело № 324 по описа за 2013 г. :

 

Производството е по реда на чл. 274 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „ЛОДЖИСТИК” ЕООД, ЕИК 103871401, гр. София, срещу определение № 1059/04.04.2012 год. на ОС Варна по гр.д. 1004/2013 год., с което е прекратено производството по делото, образувано от жалба от взискателя срещу действията на ДСИ при СИС при ВРС по изп.д. 20103110404195, изразяващи се във вдигане на възбрана върху 1/10 ид.ч. от недвижим имот – апартамент в гр. Варна, ул. „Ал. Дякович”, №20, ап.14., поради просрочие.

Твърди се в жалбата, че изводът на съда за подаване на ЧЖ след срока за обжалване е погрешен, тъй като жалбата е подадена по пощата в срок, за което се представя копие от документ за доставка на пощенска пратка – обратна разписка.  

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС Варна е образувано по жалба на „Лоджистик” ЕООД, гр. София, взискател по изп.д. 20103110404195, срещу постановление на ДСИ от 18.12.2012 год. за вдигане на възбрана върху недвижим имот. Обжалваното действие следва да се приравни на отказ за извършване на изпълнително действие по отношение на имота, поради което по силата на чл. 435, ал.1 ГПК подлежи на обжалване от взискателя. Жалбата е допустима.

Съставът на ОС е приел, че срокът за обжалване на постановлението е изтекъл на 15.01.2013 год., съответно, че жалбата е заведена на 17.01.2013 год., поради което е просрочена.

По делото не е било спорно, че обжалваното постановление на ДСИ, предмет на обжалване, е било съобщено на взискателя по изп.д. на 08.01.2013 год. Едноседмичният срок за обжалване безспорно е изтекъл на 15.01.2013 год., работен ден.

Жалбата, обаче, е заведена на 17.01.2013 год., но е подадена по пощата в срок – на 15.01.2013 год., което се установява от представените преписи пред ВАпС от обратна разписка и касов бон. Следователно, направеният от ОС Варна извод за просрочие не съответства на доказателствата по делото.

Налице е основание за отмяна на обжалвания съдебен акт, след което делото следва да бъде разгледано по същество от ОС Варна.

ВОДИМ от горното,съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № определение № 1059/04.04.2012 год. на ОС Варна по гр.д. 1004/2013 год., И връща ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                 Членове: