ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№414

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  28.06.2016 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 324/2016 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от К.А.К., ЕГН: **********, с адрес: *** срещу определение № 385/01.06.2016 г. по гр. д. № 234/2016 г. на Окръжен съд – гр. Добрич, с което е прекратено производството по същото дело и е върната исковата молба с рег. № 2723/03.05.2016 г. на настоящия жалбоподател.

Частният жалбоподател излага доводи за неправилност на обжалваното определение поради противоречие с материалния закон и съдопроизводствените правила, като моли за неговата отмяна. Счита, че за отстраняването на нередовностите по т. 3 и т. 4 от разпореждане № 591/05.05.2016 г. по гр. д. № 234/2016 г. на Окръжен съд – гр. Добрич е необходимо предоставянето на по-дълъг срок с оглед на обема на доказателствата, фактическата и правна сложност на делото. Излага, че искането за продължаване на срока за отстраняване на нередовности по исковата молба може да бъде уважено и без да се посочват конкретни причини за искането, поради което изводът на съда за неоснователност на молбата му само на това основание е неправилен. Твърди, че е инициирал производство по освобождаване от внасяне на държавна такса.

Не е постъпил отговор от насрещната страна ЧСИ С. Р. С., с район на действие – гр. Добрич, рег. № 739.

Съставът на Апелативен съд – гр. Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна, по следните мотиви:

С разпореждане № 591/05.05.2016 г. по гр. д. № 234/2016 г. по описа на Окръжен съд – гр. Добрич исковата молба е оставена без движение като е указано на ищеца-К.А.К. в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отсрани следните  нередовности: 1/ да посочи адрес на призоваване на насрещната страна; 2/ да посочи цена на иска/исковете; 3/ да  уточни броя и вида на предявените искове, като конкретизира пряката и непосредствена имуществена вреда; 4/ да внесе държавна такса от 87 080 лева по сметка на Добричкия окръжен съд. Разпореждането е връчено на 16.05.2016 г.

В  указания от съда срок (на 20.05.2016 г. – датата на пощенското клеймо) жалбоподателят подава молба рег. № 3272 от 26.05.2016 г., с която отстранява посочените от съда нередовности по т. 1 и т. 2 от разпореждането, като е поискано удължаване на срока с 14 дни за отраняване на останалите нередовности по т. 3 и т. 4, считано от 23.05.2016 г. Не са посочени конкретни причини за претендираното удължаване.

Съдът с определение № 368/26.05.2016 г. е оставил без уважение молбата и не е продължил срока. Това определение не е връчено на страната. Определеният едноседмичен срок е изтекъл на 23.05.2016 г., като нередовностите по исковата молба не са отстранени. Впоследствие, поради неотстраняване в цялост на нередовностите по иска, Добричкият окръжен съд с определение № 385/01.06.2016 г. е прекратил производството и е върнал исковата молба.

Правни изводи:

Процесуалният закон не предвижда изрично връчване на съобщение на страната при депозирано искане по чл. 63 от ГПК, такова задължение за съда не произтича и от служебното начало на гражданското производство. По силата на чл. 7, ал. 2 от ГПК съдът връчва преписи от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване, какъвто характер определението по чл. 63 от ГПК няма. В този смисъл е константната практика на ВКС /Определение № 147/15.03.2012 г. по ч. гр. д. № 84/2010 г. на ВКС, ГК, III г. о., Определение № 385/4.10.2010 г. по ч. гр. д. № 374/2010 г. на ВКС, ГК, II г. о., постановени по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК и много др./.

При това положение следва да се приеме, че отстраняването на констатираните от съда нередовности по исковата молба, дадени с разпореждането от 05.05.2016 г., е следвало да бъдат отстранени в едноседмичния срок, изтичащ на 23.05.2016 г., като ищецът е бил длъжен да съобрази поведението си с евентуалното оставяне без уважение на молбата му по чл. 63 от ГПК за удължаване на срока. Рискът от неизпълнение на указанията при неуважаване на молбата са за сметка на поискалия удължаване. Дали искането за продължаване на срока следва да бъде мотивирано, е от значение за преценката на съда дали да уважи молбата на страната или не, като излагане на мотиви защо се иска удължаване на срока прави вероятността да се уважи молбата по-голяма. 

След като не са отстранени нередовностите в указания от съда едноседмичен срок, исковата молба правилно е била върната и производството по делото правилно е било прекратено.

Молбата за освобождаване от внасяне на държавна такса е депозирана в съда след прекратяването на производството, респ. същата е неотносима към разглеждания в настоящото производство предмет.

С оглед изложеното разбиране, обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 385 от 01.06.2016 г. на Добричкия окръжен съд по гр. д. № 234/2016 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на препис от същото, пред ВКС на РБ, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

                      ЧЛЕНОВЕ:  1.

                  

                

                       2.