ОПРЕДЕЛЕНИЕ

413

_12_.07.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.07. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.324 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Х.В.Д. ***, срещу определение № 1256/11.05.2017 год. на ОС Варна по гр.д. 1574/2009 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от него молба по чл. 83, ал.2 ГПК за освобождаване от заплащане на д.т. в размер на 18000 лв. В жалбата се твърди, че съдът не е съобразил задължителната съдебна практика, пълния размер на д.т., действителната възможност за реализиране на доход от недвижимите имоти на молителя.

Производството е едностранно.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Молбата на г-н Хр. Д. по чл. 83, ал.2 ГПК е подадена по повод освобождаването му от д.т. по подадена от него въззивна жалба срещу решене на ОС по същото дело, което се е развило искове на КОНПИ срещу него и други лица. Дължимата д.т. е от 17728,33 лв. С молбата са представени декларация за имуществено състояние, справка от Служба по вписванията и удостоверение за раждане. От представените доказателства става ясно, че г-н Хр. Д. притежава множество недвижими имоти, към които няма интерес и не може да отчужди, декларирал е доходи от последните две години, чийто размер е по-нисък от дължимата д.т., декларирал е, че има дете, родено през февруари 2017 год. Представена е и справка от ТР, от която е видно, че г-н д. има регистрирана фирма – ЕТ.   Декларирал е, че не реализира доходи от трудова дейност.

За да бъде освободено едно лице от заплащане на дължимата д.т. по делото е достатъчно да докаже, че не разполага с достатъчно средства за това.

Господин Хр. Д. е в трудоспособна възраст, с възможност да реализира доходи. Представени са доказателства, че притежава множество имоти и възможността да реализира приходи от продажбата или отдаването им под наем е съвсем реална. Липсват доказателства имотите да са в непродаваеми зони или състояние или да са налице други особености, които да изключват възможността за реализиране на доходи от тях. Декларацията за имущественото му състояние не представлява пълно доказателство за твърдяната от него невъзможност да заплати дължимата д.т. Липсват всякакви доказателства с кои лица живее молителят в едно домакинство и с какво се издържа това домакинство, какви са доходите на майката на детето му, например. Ето защо, съдът приема, че по делото липсват убедителни доказателства за невъзможността на г-н Д. да заплати дължимата д.т.

Следователно, понастоящем искането му за освобождаване от заплащане на такси и разноски в процеса, е неоснователно и подлежи на отхвърляне.

Атакуваният акт на ОС подлежи на потвърждаване.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № № 1256/11.05.2017 год. на ОС Варна по гр.д. 1574/2009 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Х.В.Д. ***, молба по чл. 83, ал.2 ГПК за освобождаване от заплащане на държавни такси по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: