Р Е Ш Е Н И Е

104

гр. Варна,_20_.07.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на 20.07. през две хиляди и осемнадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;        

ЧЛЕНОВЕ :МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

въззивно гражданско дело № 324 по описа за 2018-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от Н. Е. Б. и З. Т. Б. срещу решение № 17/26.02.2018 г. по в.гр.д. 50/2018 год. на ОС Силистра, с което е оставена без уважение жалба на същите лица – длъжници по изпълнението срещу разпределителен протокол от 09.01.2018 г. по изпълнително дело № …. по описа на ЧСИ  с рег. № …. Твърди се, че решението не е съобразено с актуалното състояние на публичните задължения на длъжниците, които към момента на разпределението били нараснали. Иска се отмяна на решението и отмяна на разпределението.

Насрещната «Уникредит Булбанк» АД, гр. София, К. Т. К., ТД на НАП, С.Н. А., Т. А. Ч. и Община Силистра не са изразили в писмен отговор становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, ЧЖ е неоснователна.

Производството пред ОС е образувано по реда на чл.463 ГПК, по жалба на длъжници в изпълнителен процес срещу разпределение на суми от публична продан на техен недвижим имот. Основното възражение е, че няма актуални сведения за публичните им задължения, които следвало да събере ЧСИ.

По жалбата не е изразено становище от насрещните страни.

Пред ОС са представени и мотиви на съдебния изпълнител.

Няма конкретни твърдения от страна на жалбоподателите за наличие на конкретни различия между действителните им публични задължения и приетия размер и вид в протокола за разпределение. Единственият им аргуммент е, че по делото са събрани данни за задълженията им преди публичната продан, а не към момента на разпределението. Доказателства за различен размер на задълженията им не са представени. Ето защо възраженията им срещу законосъобразността на разпределението не са доказани.

Не е налице е основание за отмяна на постановеното решение от ОС, поради което и то следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното, съдът

          

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 17/26.02.2018 г. по в.гр.д. 50/2018 год. на ОС Силистра.

Решението НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: