О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 415/14.7.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на четиринадесети юли, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 325 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по реда на чл. 274, ал.1 ГПК подадена от пълномощника на В.Х.Д., като физическо лице и в качеството му ЕТ „С. к.-В.Д.“ и на В.С.Д.,***, срещу определение № 1255/10.05.2017 год. на ОС Варна по гр.д. 1574/2009 год., с което е оставена без уважение подадената от тях  молба по чл. 83, ал.2 ГПК за освобождаване от заплащане на д.т. в размер на 77825.14 лева. В жалбата се твърди, че съдът не е съобразил определението с размера на притежаваните от тях средства, с наложените възбрани върху имотите им с неправилния извод, че нормата то чл.83, ал.2 от ГПК не се отнася до физически лица, регистрирани като еднолични търговци.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Молителите са сезирали съда с искане по чл. 83, ал.2 ГПК за освобождаването им от д.т. по подадена от тях въззивна жалба срещу решение, постановено по искове на КОНПИ, като дължимата държавна такса е в размер на 77825.14 лева. С молбата са представени декларация за имуществено състояние, три броя данъчни декларации за 2016 г. и доказателства за изплатени суми към НАП.

От представените доказателства се установява, че страните притежават множество недвижими имоти множество недвижими имоти, предмет на иска на КОНПИ и идеални части от други имоти, извън процесните. Декларирани са реализираните през 2016 година доходи от молителите, както и наличието на данъчни задължения.

Правилни са изводите на съда за неприложимост на разпоредбите на чл.83, ал.2 от ГПК по отношение на лицата, регистрирани като търговци.

Предвид трудоспособната възраст на молителите и с оглед наличието на множество имоти, съществува възможност за реализиране на приходи от тях – както от трудова дейност, така и под формата на граждански плодове.

За да бъде освободено едно лице от заплащане на дължимата д.т. по делото е достатъчно да докаже, че не разполага с достатъчно средства за това.

Неотносими към искането са доказателствата за извършени плащания на данъчни задължения, тъй като в производството по чл.83 от ГПК предмет на доказване са доходите, а не разходите на направилите искането.

Правилен е изводът на съда за неоснователност на молбата, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1255/10.05.2017 год. на ОС Варна по гр.д. 1574/2009 год., с което е оставена без уважение молбата по чл.83, ал.2 от ГПК, подадена от пълномощника на В.Х.Д., като физическо лице и като ЕТ „С. к.-В.Д.4 и на В.С.Д.,***.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                           2.