О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

377

Гр. Варна, _04_.07.2013 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на ____04___ юли през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА Х.;

                                            П. ПЕТРОВА;     

Като разгледа докладваното от съдията П. Х.

в.ч.гр.д. № 326 по описа за 2013 г.:

Производството е образувано по РЕДА НА ЧЛ. 274 ГПК, ПО частна жалба на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО срещу определение № 1998/20.02.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 2323/2013 год., с което е върната частна жалба, подадена от МП срещу определение № 3576/19.12.2012 год. по същото дело, с което е отказано препращане по на делото по подсъдност на СГС. 

В жалбата се излагат мотиви, че ОС не може да извърши преценка по допустимост на жалбата, подробно са анализирани процесуални действия на ОС, направено е искане за спиране на делото пред ОС.

Срещу частната жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна „Даяна 67”, ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 103061956, гр. София, в който се оспорва допустимостта и основателността й.

Съставът на ВАС взе предвид следното:

Производството пред ОС Варна е било образувано по искове на „Даяна 67”, ЕООД , гр. София, срещу МП, с участието на трето лице – помагач Христина Калчева, за заплащане на обезщетение за вреди, причинени от незаконен акт на държавен съдебен изпълнител.

Ответникът в процеса МП е направил възражение за подсъдност на спора на СГС. Възражението е оставено без уважение от съда с определение №3576/19.12.2012 год. Това определение е обжалвано с ЧЖ, която е била оставена без движение и впоследствие нередовностите в нея са отстранени.

С обжалваното определение от 20.02.2013 год. ВОС е върнал ЧЖ, тъй като по делото вече е било постановено решение от същата дата, като е приел, че липсва правен интерес от обжалването на определението по чл. 121 ГПК на този етап в процеса.

Действително, след постановяване на решение от първата инстанция липсва възможност за препращане на делото на друг съд по подсъдност. Остава само възможността да се атакува решението, като се изтъкнат и доводи по отношение на подсъдността. В тази връзка, подадената ЧЖ действително е лишена от правен интерес.

По отношение на процесуалната възможност първоинстанционният съд да върне жалбата, ако прецени, че е недопустима извън основанията за връщане по чл. 275, ал.2 вр. чл. 262, ал.2 ГПК на ЧЖ, въззивният съд приема, че такава възможност съществува, с оглед задължението на съда да прецени служебно допустимостта на всяко производство във всяка негова фаза. В този смисъл е и съдебната практика: Определение № 668 от 13.07.2012 г. на ВКС по ч. т. д. № 483/2012 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Камелия Ефремова / „Макар да не е изрично указано в закона, извършваната от администриращия съд проверка на допустимостта на частната жалба по необходимост включва и преценка относно наличието на правен интерес от същата, тъй като правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на всяко съдебно производство и само при наличието на такъв за съда възниква задължението да провери спазването на предвидените в закона изисквания за редовност на сезиращата го жалба.”/.

Лишено от правен интерес е искането за спиране на делото пред ОС, тъй като там производството вече е приключило, а по въззивните жалби срещу решението на ОС е образувано възз.гр.д. 325/2013 год. на ВАпС.

Съставът на АС Варна намира, че постановеното определение е законосъобразно, тъй като достигна до същите правни изводи.

По изложените съображения обжалваният акт следва да се потвърди.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1998/20.02.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 2323/2012 год.

Определението подлежи на КАСАЦИОННО обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС с ЧЖ в приложното поле на чл. 280, ал.1 ГПК.

Делото да се приложи към въззивно дело 325/2013 год. на ВАпС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: