О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                №  427         /02.07.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                   ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане доклдваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 326 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е едностранно и е по реда на чл. 213, б.”б”, във връзка с чл.242 от ГПК (отм.).

Образувано е по частна жалба на М.В.И. *** срещу определение № 287/13.05.2014 година на Добричкия окръжен съд, постановено по гр.д.№ 408/2003 година, с което е оставена без уважение молбата му за обезсилване на изпълнителния лист, издаден по разпореждане на ДОС от 08.07.2008 година въз основа на влязло в сила решение № 147/10.11.2006 година на Варненския апелативен съд, постановено по в.гр.д.№ 260/2006 година. Прави се оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени и да върне делото на ДОС за произнасяне по молбата от друг състав на този съд.

                 Частната жалба е процесуално допустима, но по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Обезсилването на горепосочения изпълнителен лист може да стане само при условие, че решението, въз основа на което той е издаден, е отменено или обезсилено.

От служебно извършената проверка по делото се установява, а това не се оспорва и от жалбоподателя, че решение № 147/10.11.2006 година на Варненския апелативен съд, постановено по в.гр.д.№ 260/2006 година, е влязло в сила веднага след постановяване на решение № 225/23.06.2008 година на ВКС, І-во ГО, постановено по гр.д.№ 1338/2007 година и подлежи на изпълнение, включително и по отношение на присъдените разноски в тежест на жалбоподателя. Съгласно чл.242, ал.2, предложение първо от ГПК (отм.), издаването на изпълнителния лист в случая е било от компетентността на ДОС, независимо от това, че процесната сума – държавна таса в размер на 808.00 лева е присъдена в полза на ВАпС. В този смисъл първото оплакване на жалбоподателя, че изпълнителния лист е издаден от некомпетентен орган, е неоснователно.

Второто оплакване, макар и да не е изрично формулирано в частната жалба, но което може да се изведе по подразбиране и което се съдържа в първоначалната молба до ДОС, се отнася до това дали спечеленото дело пред съда в Страсбург срещу РБ влече след себе си автоматично заличаване на правния ефект на горепосоченото решение на ВАпС, съответно на решенията на ДОС и на ВКС.

 Отговорът на този въпрос е отрицателен, тъй-като влязлото в сила решение на съда в Страсбург няма нито пряко, нито косвено ретроактивно (отменително) действие върху решението на ДОС, ВАпС и ВКС на РБ. С техните актове е формирана сила на присъдено нещо и тя следва да се зачете чрез изпълнението им, тъй-като жалбоподателят не е реализирал производство по чл.305, ал.2 от ГПК (нов).

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба се явява неоснователна, а обжалваното определение следва да се остави в сила.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 287/13.05.2014 година на Добричкия окръжен съд, постановено по гр.д.№ 408/2003 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.