ОПРЕДЕЛЕНИЕ 400

гр. Варна, 05.07.2018г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

          МАРИЯ МАРИНОВА

            като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 326/18г., намира следното:

            Производството е образувано по жалба на С.Н. *** срещу решение 18/06.03.2018г., постановено по в. гр. д. 51/2018г. по описа на Окръжен съд-Силистра, с което е оставена без уважение жалбата ѝ, насочена срещу разпределение от 09.01.18г., извършено от ЧСИ Г. Г., рег. № 767 на КЧСИ, район на действие – ОС-Силистра, по изп.д. № 20147670400013.

            При направената служебна проверка за допустимостта на настоящото производство, съдът установи, че не е изпълнена изцяло процедурата по чл. 276 вр. чл. 463, ал. 2 от ГПК, тъй като не са изпратени преписи от жалбата на всички присъединени по право и присъединени по техни молби взискатели, присъстващи и в обжалваното разпределение от 09.01.18г. (без значение в тази връзка е, че не на всички ЧСИ е предвиждал суми за разпределение). Следва да се има предвид, че на тези взискатели ЧСИ е връчил препис от жалбата на длъжника Бонева при администрирането ѝ за производството пред СОС, което съответства и на чл. 462, ал. 1 от ГПК и съображенията на ВКС по т. 5 от ТР № 2/13г., постановено на 26.06.15г. на ОСГТК на ВКС относно задължението на СИ да уведомява присъединените по тяхна молба кредитори, както и на присъединените по право кредитори (държавата и кредиторите с наложени запори или възбрани върху вещта и ипотекарните кредитори) - за разпределението. От това следва, че при обжалване на разпределението същите следва да участват като страни и в производството пред съда по проверка законосъобразността на разпределението.

Настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато на СОС, който да изпълни процедурата по администриране на подадената от С. Б. жалба чрез връчването на препис на Държавата чрез съответната ТД на НАП, на „Първа инвестиционна банка” АД, на А. И. М.., на „Уникредит Булбанк” АД и на „Дайнърс Клуб България”  АД,  за отговор в 1-седмичен срок.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 326/18г. на ВАпС и ВРЪЩА делото на ОС-Силистра, който да изпълни процедурата по администриране на подадената от С. Б. жалба вх. № 1256/03.04.18г. по вх. регистър на СОС, чрез връчването на препис от същата на Държавата чрез съответната ТД на НАП, на „Първа инвестиционна банка” АД, на А. И. М., на „Уникредит Булбанк” АД и на „Дайнърс Клуб България”  АД,  за отговор в 1-седмичен срок.

След изпълнение на указанията, делото да се изпрати на ВАпС са разглеждане на жалбата по същество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: