ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

451

 

гр.Варна,…12..07.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 12… 07.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. №326 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 326/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 437 ГПК и е образувано по частна жалба на Д.И.С., подадена чрез адв. Т.Г., против определение № 1323/25.04.2019 г., постановено по в.гр.д. № 520/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата й вх.№ 04313/18.02.2019 г. срещу разпореждане от 31.01.2019 г., с което е оставена без уважение молбата й за вдигане на вписана възбрана върху недвижим имот по изп.дело № 20188920402526, на ЧСИ Хр.Георгиев, рег.№ 892/ КЧСИ, район на действие ОС-Варна и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното определение е неправилно, като постановено в нарушение на процесуалните правила, в противоречие на материалния закон и е необосновано, като е молила за неговата отмяна и за разглеждане по същество на жалбата й срещу отказа на съдебния изпълнител. Изложила е съображения, че в качеството й на трето лице, разполага с право на жалба срещу отказа на съдебния изпълнител по реда на чл. 435, ал.4 ГПК доколкото е възможно изпълнението да бъде насочено срещу имота й, както и такива по същество на жалбата срещу действието на съдебния изпълнител.

Лицата на насрещната страна не са подали отговор на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Изпълнително дело 20188920402526 по описа на ЧСИ Христо Георгиев (с предишен номер 7031/2018 г. по описа на ДСИ при ВРС) е било образувано по молба на М.И.Д. против С.Д.Й. за събиране на парично вземане, като по искане на взискателя на 06.02.2018 г. е била вписана възбрана върху ипотекирания на 10.02.2017 г. в полза на взискателя от третите лица Марияна Димова Вълчева и Янко Андреен Вълчев недвижим имот – апартамент  с идентификатор № 10135.3511.594.1.30, находящ се в гр.Варна, ул.“Идеал Петров“ №1-А, ет., ведно с изба и с идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот. На 21.11.2018 г. настоящата жалбоподателка е подала молба до ЧСИ Христо Георгиев по това изпълнително дело за вдигане на възбраната, като се е легитимирала като собственик на имота въз основа на постановление за възлагане от 22.06.2018 г., влязло в сила на 26.07.2018 г., издадено от ЧСИ Людмил Станев по изп.дело № 20188950400174, по което същият имот е бил изнесен и продаден на публична продан. По молбата, ЧСИ Христо Георгиев е постановил отказ, който е бил предмет и на жалбата на Д.С. пред окръжния съд. В тази жалба, С. е твърдяла, че изпълнително дело № 174/2018 г. на ЧСИ Людмил Станев е било образувано по молба на взискателя „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, в качеството му на ипотекарен кредитор за същия имот, с ипотека вписана на 04.09.2012 г., като по същото дело (изп.дело 174/2018г. на ЧСИ Людмил Станев) бил присъединен и взискателят М.И.Д. (взискател и по настоящото изпълнително дело) с вписана втора по ред ипотека от 10.02.2017 г.  Възбраната по изп.дело 174/2018г. на ЧСИ Людмил Станев била вписана на 23.02.2018 г. Насочено било изпълнение върху ипотекирания имот и след продажбата му на публична продан, той й бил възложен в качеството й на купувач. В жалбата си срещу отказа на съдебния изпълнител Христо Георгиев да вдигне възбраната, Д.С. е изложила съображения за незаконосъобразността на това действие на ЧСИ.

Жалбоподателката Д.С. не е страна по двете изпълнителни дела, като по изп.дело 174/2018г. на ЧСИ Людмил Станев тя има качеството на купувач на имота от публична продан, върху който имот по настоящото изп.дело № 2526/2018 г. на ЧСИ Христо Георгиев (с предишен номер 7031/2018 г. по описа на ДСИ при ВРС) е била вписана по-рано възбрана (от 06.02.2018 г.). Следователно тя е трето лице по изп.дело № 2526/2018 г. на ЧСИ Христо Георгиев и би имала право на жалба в хипотезата на чл. 435, ал.4 от ГПК. Твърденията й, обаче не покриват същата, доколкото обжалваният отказ на съдебния изпълнител да вдигне възбраната върху възложения й имот изобщо не съставлява действие по насочване на изпълнението върху този имот, нито в деня на възбраната (06.02.2018 г.) имотът се е намирал в нейно владение. Твърденията за евентуално бъдещо насочване на изпълнение върху имота не обосновават непосредствен правен интерес от жалбата, поради което и съображенията й в този смисъл не могат да бъдат споделени. Доколкото, възможностите за обжалване на действията на съдебния изпълнител са лимитивно изброени от закона и е изключено разшителното му тълкуване, както  и предвид, че настоящата частна жалба срещу отказа на ЧСИ да вдигне възбраната не попада в никоя от хипотезите, то същата е недопустима и не е подлежала на разглеждане от окръжния съд. При това положение не могат да бъдат разглеждани и обсъждани и оплакванията на жалбоподателката по същество на действието на съдебния изпълнител и да бъде преценявана неговата законосъобразност,  респективно да бъде установявана процесуалната му незаконосъобразност. Защитата, предоставена от законодателя срещу последната, е по исков ред. Цитираната в жалбата практика на ВКС касае случай на отказ на съдия по вписванията да заличи възбраната и не е идентична с настоящия казус, а тази на ВОС - не е задължителна.

Предвид изложеното и като постановяващо идентичен резултат, обжалваното определение на окръжния съд следва да бъде потвърдено.

 

 

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1323/25.04.2019 г., постановено по в.гр.д. № 520/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: