ОПРЕДЕЛЕНИЕ

431

06.07.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06.07. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.327 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 122 ГПК, ПО СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, между РС Добрич и ОС Добрич, на искова молба на Община Добрич срещу Потребителска кооперация НАРКООП „Възход”, ЕИК 000833711, гр. Добрич, с правно основание чл. 59, ал.1 ЗЗД, за заплащане на обезщетение за ползване на чужд имот в размер на 36000 лв. за определен период, предявен първоначално по гр.д. 118/2016 год. на ОС Добрич. Спорно е било дали цената на иска се определя като глобална сума за целия период или са предявени няколко претенции за всеки месец от периода, вскяка с цена по-ниска от 25000 лв.

За да се произнесе АпС Варна взе предвид следното:

В исковата молба пред ОС се твърди, че ответникът ПК владее без основание имот, собственост на Община Добрич в исковия период, като между страните е разрешен със СПН и спор за собственост по чл. 108 ЗС в полза на ищеца. Претендира се обезщетение в размер на 36000 лв. за целия период от 12 месеца. Към ИМ е приложена справка, от която става ясно, че сумата е формирана на база 3000 лв. за всеки месец от периода.

ОС Добрич е приел, че са предявени няколко иск, всеки с цена под 25000 лв. и е изпратил делото по подсъдност на РС.

РС Добрич е повдигнал спор за подсъдност.

Искът по чл. 59, ал.1 ЗЗД има за предмет обезщетение за неоснователно ползване на недвижим имот за определен период от време, а не представлява иск за периодично дължими плащания. Цената му се определя по чл. 69, ал.1, т.1 ГПК, в размер на търсената сума, която надвишава сумата от 25000 лв., поради което и на осн. чл. 104, т.4 ГПК.

Искът е подсъден на ОС Добрич, на когото и следва да се изпрати делото.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР за подсъдност между РС Добрич и ОС Добрич, на искова молба на Община Добрич срещу Потребителска кооперация НАРКООП „Възход”, ЕИК 000833711, гр. Добрич, с правно основание чл. 59, ал.1 ЗЗД, за заплащане на обезщетение за ползване на чужд имот в размер на 36000 лв. за определен период, предявен първоначално по гр.д. 118/2016 год. на ОС Добрич, ОПРЕДЕЛЯ за компетентен ОС Добрич, на когото следва да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на РС Добрич.

Определението не подлежи на КАСАЦИОННО обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: