О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

434

Гр. Варна, _20_.07.2018 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _20_.07. през две хиляди и oсемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 327 по описа за 2018 год.:

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЧАСТНА ЖАЛБА на И.Ц.Д., срещу определение № 1497/14.06.2018 по ч.гр.д. 1371/2018 год. на ОС Варна, с което е прекратено производството по делото, поради родова подсъдност на молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск на РС Варна. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, и следва да бъде отменено. Твърди се, че изводът на съда за неподсъдност на делото на ОС не е съобразен с разпоредбата на чл. 390, ал.2 ГПК, според която при искове, чиято цена се определя от данъчната оценка на недвижим имот, подсъдността винаги е на ОС по местонахождението на имота. Иска се отмяна на определението и допускане на обезпечението.

На този етап препис от ЧЖ не е връчван.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС производството е образувано по молба за обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл. 440, ал.1 ГПК за приемане за установено по отношение на ответниците, че М.К., длъжник в изпълнителен процес по изп.д. 20117180401798 не е собственик на недвижим имот, апартамент в гр. Варна с данъчна оценка 45731 лв., обект на изпълнението.

Съдът е приел, че цената на бъдещия иск е по-ниска от 50000 лв., поради което и родовата подсъдност и на бъдещия иск, и на молбата за обезпечаването му, е на РС.

С атакуваното определение съдът е прекратил делото по подсъдност и го изпратил на РС.

Съставът на ВАпС намира атакуваното определение за незаконосъобразно.

Съобразно чл. 390, ал.2 ГПК при искове, при които родовата компетентност се определя от размера на данъчната оценка на недвижим имот, компетентен е ОС по местонахождението на имота, независимо от цената на иска. Или в случая, компетентен е ОС, на когото следва да се върне делото за произнасяне по същество

Налице са отменителни основания, поради което и обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

       Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

      

ОТМЕНЯ определение № 1497/14.06.2018 по ч.гр.д. 1371/2018 год. на ОС Варна и    

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: